TP. TUYÊN QUANG                 

H. SƠN DƯƠNG                           H. YÊN SƠN                               H. NA HANG                                   H. CHIÊM HOÁ     
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ TỈNH TUYÊN QUANG (MỚI NHẤT, CÓ HUYỆN LÂM BÌNH)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              THÁC MƠ - NÀ HANG
 
 
 
 
 
 
 
                                                             CHÈ TUYÊN QUANG
 
 
 
 
 
 
                                                                                  THÀNH NHÀ MẠC Ở GIỮA NGÃ TƯ KHI CHƯA ĐƯỢC TRÙNG TU
 
 
 
 
 
 
 
                                                             THÀNH NHÀ MẠC KHI ĐÃ ĐƯỢC TRÙNG TU
 
 
 
 
 
 
 
                                                             THUỶ ĐIỆN NÀ HANG
 
 
 
 
 
 
 
                                                             ĐÌNH HỒNG THÁI 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   ĐÌNH TÂN TRÀO
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  CÂY ĐA TÂN TRÀO
 
 
 
 
 
 
                                                                                  CHÀO MỪNG TUYÊN QUANG LÊN THÀNH PHỐ
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 ĐƯỜNG CAO TỐC TUYÊN QUANG
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           BẢO TÀNG TUYÊN QUANG
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           HỘI CHỌI TRÂU - HÀM YÊN - TUYÊN QUANG
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            ĐÀI TƯỞNG NIỆM - MỘT TRONG 20 CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC
                                                           TIÊU BIỂU CỦA CẢ NƯỚC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           CÂY ĐA HỒNG THÁI VÀ ĐÌNH HỒNG THÁI 
 
 
 
 
 
 
                                                              LÁN NÀ LỪA - ĐàĐƯỢC TU BỔ 
 
 
 
 
 
 
                                                           LÁN NÀ LỪA - KHI VẪN CÒN CÂY THÀNH NGẠNH MỌC Ở 
                                                           SÁT LÁN 
 
 
 
 
 
 
                                                           CÂY ĐA TÂN TRÀO VÀ BIỂN CHỈ DẪN HÌNH QUẢ ĐẤM THÉP 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           ĐƯỜNG VÀO LÁN BÁC
 
 
 
 
 
 
 
                                                           NHA CÔNG AN TẠI KHU DI TÍCH TÂN TRÀO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
     
   
 
 
 
                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang con (1): [Chưa có tiêu đề]