THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG SỐ 1

posted Oct 14, 2009, 11:51 PM by HƯƠNG SÔNG   [ updated Mar 18, 2010, 10:08 PM ]

MẪU THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG SỐ 1

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

xxx, ngày tháng năm 2010

BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG
Gói thầu số ....: ...............................
Công trình: ......................

Hôm nay, ngày tháng năm 2010, tại ..........., các bên tiến hành thương thảo hợp đồng gói thầu số ......: .....................công trình: ...............
I. thành phần tham dự:
1. Đại diện Chủ đầu tư: ...............
Ông: - Chức vụ:
Ông: - Chức vụ:
2. Đại diện nhà thầu: ............
Ông: - Chức vụ:
Ông: - Chức vụ:
3. Nhà thầu tư vấn :.........................
Ông: - Chức vụ:
Ông: - Chức vụ:
ii. Nội dung:
Sau khi có Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu ........ công trình: ..................... của Tổ chuyên gia đấu thầu. Chủ đầu tư dự án .................. đã mời nhà thầu ............................................ đến thương thảo hợp đồng theo Điều 21 Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ V/v hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng.
Qua thương thảo, đã thống nhất được một số nội dung cơ bản sau:
1. Nhiệm vụ và phạm vi công việc của nhà thầu cần thực hiện:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Kế hoạch công tác và bố trí nhân sự:
- Nhà thầu phải cung cấp danh sách ............, tuỳ theo tiến độ thực hiện nhà thầu bố trí đầy đủ số lượng cán bộ kỹ thuật phù hợp theo yêu cầu của gói thầu.
3. Tiến độ:
- Theo đúng tiến độ trong Hồ sơ dự thầu của nhà thầu.
4. Giải quyết thay đổi nhân sự:
- Khi có thay đổi nhân sự, nhà thầu phải có văn bản thông báo danh sách thay đổi cho các bên liên quan. Cán bộ thay thế phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu.
5. Bố trí điều kiện làm việc:
- Do nhà thầu tự túc
6. Chi phí :
- Toàn bộ các chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu.
7. Gía trị hợp đồng th¬ương thảo:
- Gía đề xuất trong đơn dự thầu: ....................... đồng
(Bằng chữ: ...................................... )
Sau khi xem xét kiểm tra, đánh giá, sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch; Gía của nhà thầu đề xuất là: ..................... đồng ( không chênh lệch so với giá mà nhà thầu đã đề xuất trong đơn dự thầu)
- Các bên thống nhất giá trị hợp đồng là: ........................ đồng
(Bằng chữ: .....................................................)
8. Các nội dung khác: Thể hiện rõ trong hợp đồng kinh tế sẽ ký kết theo quy định.
iii. kết luận
- Các bên nhất trí với các nội dung đã thưương thảo trên. Biên bản được lập thành 7 bản có giá trị pháp lý nhưư nhau, đưược đọc cho các bên cùng nghe và nhất trí ký tên vào biên bản làm cơ sở thực hiện các nội dung tiếp theo.

                       Chủ đầu tư            Nhà thầu                Đơn vị tư vấn

 

Comments