MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BĐS


    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Số: ...................

 

-          Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

-          Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

-          Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản;

-          Căn cứ Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản.

 

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm ............. tại ………………………………………, chúng tôi gồm:

 

Bên B: .....................................................................................................................

Địa chỉ        :

Điện thoại   :                                               Fax:                 

Mã số thuế :          

Tài khoản   :            

Đại diện      :                                               Chức vụ:         

Số CMND :                                               cấp ngày:                      Nơi cấp:          

 

Bên B: .....................................................................................................................

Địa chỉ        :

Điện thoại   :                                               Fax:                 

Mã số thuế :          

Tài khoản   :            

Đại diện      :                                               Chức vụ:         

Số CMND :                                               cấp ngày:                      Nơi cấp:                  

            

 

Hai bên thống nhất ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản (BĐS) với các điều khoản sau đây:

 

Điều 1: Đối tượng và nội dung dịch vụ

-      Bên A tiến hành dịch vụ môi giới BĐS cho Bên B theo các nội dung trong Giấy đăng ký môi giới bất động sản mã số .................................................. của bên B kèm theo hợp đồng này.

-      Bên A tìm kiếm khách hàng đáp ứng các điều kiện của Bên B để tham gia đàm phán, ký hợp đồng .................(mua, bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua) BĐS qua sàn; đại diện theo ủy quyền của Bên B để thực hiện các công việc liên quan đến quá trình giao dịch BĐS; cung cấp thông tin hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng.

 

Điều 2: Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện hợp đồng kể từ ngày ký kết hợp đồng cho đến khi dịch vụ môi giới hoàn thành hoặc hết thời hạn hiệu lực của Giấy đăng ký môi giới BĐS.

 

Điều 3: Giá hợp đồng dịch vụ môi giới BĐS và phương thức, thời hạn thanh toán

3.1.      Giá hợp đồng dịch vụ môi giới BĐS:

-      Thù lao môi giới:                                                                        ......................... đồng

-      Hoa hồng môi giới tạm tính trên % giá chào bán là:                     ......................... đồng

-      Giá sau giảm giá:                                                                       ......................... đồng

-      Thuế GTGT:                                                                             ......................... đồng

-      Tổng giá trị dịch vụ tạm tính (bao gồm thuế GTGT):                   ......................... đồng

(Bằng chữ: ..........................................................................................................................)

Tổng giá trị thanh toán thực tế của dịch vụ môi giới BĐS sẽ được điều chỉnh theo giá BĐS môi giới thành công căn cứ trên hợp đồng ...................(mua, bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua) giữa Bên B và bên thứ ba.

3.2.      Phương thức và thời hạn thanh toán:

-      Việc thanh toán giá trị hợp đồng dịch vụ môi giới BĐS của Bên B cho Bên A được thực hiện như sau:

+       Thanh toán lần 1: Ngay sau khi ký hợp đồng dịch vụ môi giới BĐS là ............ đồng

+       Thanh toán lần 2: Số tiền còn lại ngay sau khi Bên B đồng ý giao dịch với bên thứ ba:                    ............. đồng

-      Việc thanh toán tiền môi giới trung gian của Bên A cho Bên C được thực hiện ngay sau khi Bên A thu đủ tiền của Bên B và khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân của Bên C phải nộp:

+ Bên A thanh toán cho Bên C ............... % giá trị BĐS giao dịch là: .................. đồng

+ Thuế Thu nhập cá nhân của Bên C (Bên A thu)là:                                 .................. đồng

+ Số tiền còn lại Bên A phải thanh toán cho Bên C là:                              .................. đồng

-      Phương thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt.

 

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các bên

4.1.      Quyền và nghĩa vụ của bên A

-      Yêu cầu Bên B cung cấp hồ sơ, thông tin, tài liệu liên quan đến BĐS.

-      Thuê tổ chức, cá nhân môi giới khác thực hiện công việc môi giới trong phạm vi hợp đồng môi giới BĐS với bên B nhưng phải chịu trách nhiệm trước Bên B về kết quả môi giới.

-      Được hưởng thù lao, hoa hồng môi giới theo thỏa thuận ở Điều 3 trong hợp đồng này.

-      Chịu trách nhiệm tư vấn cho bên thứ ba mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng môi giới BĐS mà Bên A môi giới.

-      Cung cấp thông tin về BĐS, chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp và bồi thường thiệt hại do lỗi mình gây ra.

-      Hỗ trợ bên B và bên thứ ba trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua (hoặc bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua) BĐS.

4.2.      Quyền và nghĩa vụ của Bên B

-      Yêu cầu Bên A hỗ trợ trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua (hoặc bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua) BĐS.

-      Yêu cầu Bên A bồi thường thiệt hại do Bên A gây ra.

-      Cung cấp đầy đủ và kịp thời hồ sơ, thông tin, tài liệu liên quan đến BĐS cho Bên A, chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

-      Đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho Bên A thực hiện dịch vụ môi giới BĐS.

-      Thanh toán thù lao, hoa hồng môi giới cho Bên A theo thỏa thuận trong hợp đồng.

 

Điều 5: Các cam kết khác

-           Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có vấn đề vướng mắc hoặc phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc, giải quyết với tinh thần hợp tác, tương trợ, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.

-           Trong trường hợp không tự thỏa thuận được để giải quyết tranh chấp thì đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền, quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng và buộc hai bên phải thực hiện.

-           Hợp đồng này được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký kết hợp đồng cho đến khi Bên A hoàn thành dịch vụ quy định tại Điều 1 và Bên B thanh toán xong giá trị hợp đồng dịch vụ cho Bên A thì hợp đồng này xem như được thanh lý hoặc cả hai bên cùng thống nhất chấm dứt hợp đồng bằng văn bản.

 

Đại diện Bên B

 

Bên C (môi giới trung gian)

 

Đại diện Bên A

 

Tải xuống