Hỏi Đáp‎ > ‎

Hỏi đáp về Chính sách Hỗ trợ khi bị thu hồi Đất


XII. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

78. Chính sách hỗ trợ di chuyển đối với các hộ gia đình khi thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng

79. Chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, ổn định sản xuất dành cho cá nhân, tổ chức khi bị thu hồi đất.

80. Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho nông dân khi bị thu hồi đất

81. Chính sách hỗ trợ di chuyển đối với người dân thuê đất không thuộc sở hữu nhà nước khi bị thu hồi đất

82. Quy định về quyền và nghĩa vụ của người dân khi bị thu hồi đất và phải di chuyển chỗ ở.