Hỏi Đáp‎ > ‎

Hỏi đáp về Bồi thường tài sản gắn liền với Đất khi bị thu hồi


XI. BỒI THƯỜNG TÀI SẢN

72. Nguyên tắc xác định chế độ bồi thường tài sản khi thu hồi đất.

73. Chế độ hỗ trợ tái định cư của Nhà nước đối với người dân sau khi thu hồi đất.

74. Xử lý các trường hợp bồi thường, hỗ trợ cụ thể về nhà, công trình khi thu hồi đất.

75. Quy định pháp luật về việc bồi thường chi phí đã đầu tư để cải tạo nhà ở thuộc sở hữu nhà nước khi thu hồi đất

76. Quy định của pháp luật về quyền nhận bồi thường việc di chuyển mồ mả khi bj nhà nước thu hồi đất.

77. Chế độ bồi thường đồi với cây trồng, vật nuôi thuỷ sản gắn liền với đất nông nghiệp khi bị thu hồi đất