Giới thiệu‎ > ‎

Quyền miễn trừ


Các thông tin trên website này chỉ mang tính tham khảo mà không phải là căn cứ hay ý kiến tư vấn pháp lý chính thức của chúng tôi. Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi chỉ phát sinh trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ pháp lý nếu có. Vì vậy, Quý khách tự chịu trách nhiệm về những rủi ro có thể phát sinh từ việc Quý khách sử dụng các thông trên website này để tự giải quyết các việc cụ thể của Quý khách.