Soạn Di chúc - Thừa kế Đất đaiThừa kế đất đai là gì?
Thừa kế đất đai là việc một cá nhân có quyền quyết định cho người khác được thừa hưởng đất đai, nhà cửa của họ sau khi họ qua đời.