หน้าแรก

https://drive.google.com/drive/folders/0B2gtHhc-GaM0SmZGNzlIZEhCUHc?usp=sharing

ประกาศโรงเรียนปัว  คลิก

เอกสารหมายเลข ผลการสอบวัดความรู้ทางวิชาการรวมทุกรายวิชา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  คลิก

เอกสารหมายเลข 2  ผลการสอบวัดความรู้ทางวิชาการรวมทุกรายวิชา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  คลิก

เอกสารหมายเลข 3  ผลการสอบวัดความรู้ทางวิชาการรวมทุกรายวิชา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  คลิก

เอกสารหมายเลข 4  ผลการสอบวัดความรู้ทางวิชาการรวมทุกรายวิชา  ทุกระดับชั้น  คลิก

เอกสารหมายเลข 5  ผลการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ รายวิชาคณิตศาสตร์  คลิก

เอกสารหมายเลข 6  ผลการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ รายวิชาวิทยาศาสตร์  คลิก

เอกสารหมายเลข 7  ผลการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ รายวิชาภาษาไทย  คลิก

เอกสารหมายเลข 8  ผลการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ รายวิชาสังคมศึกษา  คลิก

เอกสารหมายเลข 9  ผลการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ รายวิชาภาษาอังกฤษ  คลิก

https://drive.google.com/drive/folders/0B2gtHhc-GaM0b1pXWVRMcVF5a28?usp=sharinghttps://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/index.php?p=score

วิดีโอ YouTube


ตารางติว ม.6            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ปฏิทินการสอบคัดเลือก โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตาภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

            วันที่ 15 – 23 สิงหาคม 2559 นักเรียนดำเนินการสมัครทาง Internet (เริ่มเวลา 09.00 น.)

            วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2559 นักเรียนพิมพ์ใบสมัคร ทาง Internet ทางhttp://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply และนำไปส่งหน่วยรับสมัครของโรงเรียน

            วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2559 โรงเรียนส่งใบสมัครและเอกสารให้มหาวิทยาลัย

            วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ประกาศเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/จำนวนโควตาที่จัดสรรให้ และผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบทาง http://www.reg.cmu.ac.th 

            วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ประกาศผังห้องสอบ ผู้สมัครพิมพ์ผังห้องสอบของตัวเองเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ

            วันที่ 10 -11 ธันวาคม 2559 ดำเนินการสอบคัดเลือกตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

            วันที่ 14 ธันวาคม 2559 สอบวิชา 17 ความรู้ทั่วไปและทักษะด้านศิลปะการดนตรีและการแสดง (ภาคปฏิบัติ)

            วันที่ 9 มกราคม 2560 ประกาศผลการสอบข้อเขียนทาง www.reg.cmu.ac.th 

            วันที่ 15 มกราคม 2560 ทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกาย คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ODOD

            วันที่ 28-29 มกราคม 2560 สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ผู้สอบผ่านข้อเขียน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกคณะ และโครงการร่วม แพทย์ชนบท/ODOD/ชาวเขา/เรียนดี มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศผลการสอบข้อเขียน

            วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทาง www.reg.cmu.ac.th  

            วันที่ 25-28 เมษายน 2560 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Clearing House ทาง website www.aupt.or.th 

            วันที่  16 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทาง Internet http://www.reg.cmu.ac.th 

            ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2560 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ขอบคุณข้อมูลจาก http://p-dome.com/quota-cmu-60/

Comments