Như bóng mây qua - Loại Hoa Tím

Tủ sách Tuổi Hoa -1973

         Chương 3 (hết)
Nguồn: Đèn Biển sưu tầm và đánh máy


----------------------


Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh