ตัวอย่างแผนพัฒนาตนเอง ID_Plan

แผนพัฒนาตนเอง

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ               นางจีรา                              นามสกุล                 ศรีไทย                                                                                                                              

ตำแหน่ง               ครู                      วิทยฐานะ              ครูชำนาญการ                                               

ตำแหน่งเลขที่              114089              อายุ        39        ปี    อายุราชการ          16                       ปี

วุฒิการศึกษา

s       ปริญญาตรี       ค.บ.     วิชาเอก     คอมพิวเตอร์ศึกษา                                                             จากสถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา (วิทยาลัยครูนครราชสีมา)           .

รับเงินเดือนในอันดับ คศ.               2              ขั้น               21,110               บาท

 สถานศึกษา          โรงเรียนนาดีวิทยา            อำเภอ/เขต         เมืองสุรินทร์                                         

เขตพื้นที่การศึกษา  สุรินทร์ เขต 1  กรม/ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

1)   ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

s วิชา ง40201 การสร้างเว็บไซท์ 1            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-2  จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์

s วิชา ง40203 คอมพิวเตอร์กราฟิก            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-2  จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์

s วิชา ง32201 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-4   

                        จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์

s วิชา ง32201 ซอฟต์แวร์ประยุกต์             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-4  จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์

s วิชา ง31103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-4  จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์

2)   ปฏิบัติการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

        s  กิจกรรมโฮมรูม                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3     จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์

        s  กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์

        s  กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์

3)   จำนวนชั่วโมงที่สอน 23 ชั่วโมง/สัปดาห์

4)   ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
 
****ดาวน์โหลดแผนเต็มรูปแบบจากไฟล์ข้างล่างนี้******
ĉ
parinya yubol,
7 ต.ค. 2553 00:19
Comments