ระเบียบการลาของข้าราชการครู

 
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ

พ.ศ. 2535

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539

------------------------

            โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ตามไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้
ĉ
ประภาศรี จันโททัย,
9 ก.ย. 2553 20:44
Comments