กิจกรรม

ชุมชนบางขันแตก ร่วมกับ ม.เอเชียอาคเนย์

(บริการวิชาการ บำเพ็ญประโยชน์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

วันอาทิตย์ที่ 22 - จันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
หลักการและเหตุผล :

                ในการศึกษาปี 2556 ที่ผ่านมา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ   ได้เข้าร่วมกับคณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์  ณ ชุมชนวัดบางขันแตก ซึ่งได้ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก  สำหรับปีการศึกษา 2557  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ    ได้เข้าร่วมกับคณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    ในการจัดกิจกรรมตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ PDCA ที่มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาบัณฑิต การบริการวิชาการ โดยการมุ่งส่งเสริม พัฒนานักศึกษา  มีผลงานวิจัยการบริการวิชาการสู่ชุมชนและเนื้อหาในรายวิชาที่สอน โดยนำสิ่งดังกล่าวมาบูรณาการด้านการเรียนการสอนกับการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม   ดังนั้นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ   จึงเห็นว่า ชุมชนวัดบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง มีความเหมาะสมกับการจัดบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน    และสามารถนำมาใช้ในการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ในส่วนของรายวิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ของโครงการ :
 1. เพื่อพัฒนานักศึกษาในการจัดโครงการด้านวิชาการ  อย่างสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และทักษะการตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ให้กับประชาชนในชุมชน 
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนในการบริการวิชาการของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
 4. เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่ตรงตามอัตลักษณ์ของของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย / ผู้เข้าร่วมโครงการ :
จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ประกอบด้วย
  1. ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน    8  คน 
  2. อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน    2  คน
  3. ประชาชนในชุมชนวัดบางขันแตก จำนวน 40 คน 

    ประเภทกิจกรรมย่อยที่ดำเนินงานในโครงการนี้ มีทั้งสิ้น  3  กิจกรรม ประกอบด้วย
     1. ประชุมตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ที่ร่วมจัดกิจกรรมกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
     2. อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้บริการความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่มีประสบการณ์   ที่มีนักศึกษาร่วมเรียนรู้ ผ่านเอกสารเผยแพร่  
     3. จัดให้บริการในการตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ให้กับชุมชน ตามที่วัดบางขันแตกแจ้งความประสงค์