Nghỉ phép

Các đơn vị căn cứ vào các quy định dưới đây để giải quyết phép cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình, không được cho nghỉ quá thời gian quy định. Những trường hợp nghỉ ngoài quy định phải thỏa thuận giải quyết nghỉ không hưởng lương nhưng phải báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

QUY ĐỊNH THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

1.Quy định của Bộ GD-ĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy, giáo viên làm công tác quản lý ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập gồm trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường dân tộc nội trú - bán trú, trường chuyên, trường lớp dành cho người khuyết tật:

Thời gian làm việc của giáo viên tiểu học, THCS và THPT trong năm học là 43 tuần, trong đó 35-37 tuần dành cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học; 4-6 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; 2 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới.

Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hàng năm là 2 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có); thời gian nghỉ Tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; các ngày nghỉ khác theo quy định của bộ luật lao động.

2. Quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo Bộ luật lao động:

Mục II

THỜI GIAN NGHỈ NGƠI

Điều 73

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương những ngày lễ sau đây:

- Tết dương lịch: một ngày (ngày 1 tháng 1 dương lịch).

- Tết âm lịch: bốn ngày (một ngày cuối năm và ba ngày đầu năm âm lịch).

- Ngày Chiến thắng: một ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch).

- Ngày Quốc tế lao động: một ngày (ngày 1 tháng 5 dương lịch).

- Ngày Quốc khánh: một ngày (ngày 2 tháng 9 dương lịch).

Nếu những ngày nghỉ nói trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo.

 

Điều 74.

1. Người lao động có 12 tháng làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo quy định sau đây:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường; (không áp dụng đối với giáo viên)

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc  ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt và đối với người dười 18 tuổi;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt.

 

MỤC III
NGHỈ VỀ VIỆC RIÊNG, NGHỈ KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Điều 78

Người lao động được nghỉ về việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

1. Kết hôn, nghỉ ba ngày;

2. Con kết hôn, nghỉ một ngày;

3. Bố mẹ (cả bên chồng và bên vợ) chết, vợ hoặc chồng chết, con chết, nghỉ ba ngày.

Điều 79

Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

 

Những trường hợp nghỉ bệnh, thai sản …đơn vị sẽ giải quyết theo giấy cho phép nghỉ của bệnh viện và các cơ sở y tế nhưng hưởng lương theo quy định của Luật Bảo hiểm hội.
-------------------------------------------------------------------------------

   UBND TỈNH KIÊN GIANG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             _____________                                                     ____________________________________

   Số: 670/QĐ-SGD&ĐT                         Rạch Giá, ngày  01  tháng 11 năm  2007

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc phân cấp ký giấy nghỉ phép cho cán bộ, viên chức

các Trường THPT và các Đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

_____________________

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG       

 

Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GD-ĐT Ban hành Điều lệ trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Quyết định số 94/2004/QĐ-UB ngày 17/12/2004 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Kiên Giang;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:                   

                      

Điều 1. Sở Giáo dục và Đào tạo quy định thẩm quyền ký giấy nghỉ phép cho cán, viên chức ở các trường THPT và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý như sau:  

 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo ký giấy nghỉ phép cho Hiệu trưởng các trường THPT và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

2. Hiệu Trưởng các trường THPT, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ký giấy nghỉ phép cho cán bộ, viên chức của đơn vị mình. Trường hợp ký giấy nghỉ phép không hưởng lương cho cán bộ, viên chức thì Thủ trưởng đơn vị phải có báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Kế hoạch-Tài chính, Hiệu trưởng các trường THPT, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                              

 Nơi Nhận:                                                                                         GIÁM ĐỐC

- Như điều 2;                                                                      Lữ Văn Nhựt

- Lưu: VT, TCCB.                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hiển thị 1 mục
Thông báo
Sắp xếp 
 
Thông báo
 
Hiển thị 1 mục
Comments