Đánh giá xếp loại

UBND TỈNH KIÊN GIANG                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 


Số:  114 /SGD& ĐT-TCCB                               Rạch Giá, ngày 5 tháng 5 năm 2010

    (V/v thực hiện đánh giá

công chức, viên chức năm 2010)

 

 

               Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện thị, thành phố;

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

 


         

           Để thực hiện Quy chế đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2009-2010 theo đúng quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khi tiến hành việc đánh giá xếp loại cán bộ công chức, viên chức của đơn vị, cần lưu ý một số nội dung như sau:

          - Đối với Hiệu trưởng các trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học: chỉ thực hiện đánh giá xếp loại theo bước1: Hiệu trưởng tự đánh giá, được hướng dẫn tại công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng trường trung học theo Thông tư số 29/2009/BGDĐT, sau đó báo cáo kết quả và gửi phiếu hiệu trưởng tự đánh giá về cơ quan quản lý cấp trên theo quy định. Đến cuối tháng 12/2010, tiếp tục thực hiện việc đánh giá Hiệu trưởng là công chức (được quy định tại điểm 4, điều 11 của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010) theo Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC

          - Đối với Thủ trưởng các Trung tâm trực thuộc Sở, Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện, Hiệu trưởng trường Mầm non, trường Tiểu học, cán bộ, viên chức của các đơn vị còn lại: thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 51/SGD&ĐT ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

          Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ) để được hướng dẫn thêm./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;                                                               GIÁM ĐỐC

- UBND các huyện, thị, thành (để biết);                                         

- Phòng GD huyện, thị, thành  (để thực hiện);                                            đã ký

- Các trường THPT (để thực hiện);

- Các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT (để thực hiện);

- Lưu TCCB.                                                                              Nguyễn Thị Minh Giang

ĉ
Hồ Tuấn Thanh,
00:34, 11 thg 5, 2010
ĉ
Hồ Tuấn Thanh,
00:34, 11 thg 5, 2010
ĉ
Hồ Tuấn Thanh,
02:13, 11 thg 5, 2010
Ċ
Hồ Tuấn Thanh,
01:07, 11 thg 5, 2010
ċ
Congvan51vedanhgiacongchuc,vienchuc.rar
(538k)
Hồ Tuấn Thanh,
02:11, 11 thg 5, 2010
ĉ
Hồ Tuấn Thanh,
00:43, 11 thg 5, 2010
Comments