Home


เว็บไซต์นี้ถูกใช้เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการติดต่อสื่อสาร เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (TU120)


ประกาศล่าสุด

  • ข้อปฏิบัติเมื่อนักศึกษาต้องการติดต่อผู้ดูแลรายวิชา TU120 หากนักศึกษามีปัญหาเรื่องการเรียน ประสงค์จะหารือ หรือกรณีอื่นๆ ในวิชาTU120 เช่น drop ล่าช้า  เทียบโอน  ฯลฯ ให้ติดต ...
    Posted Nov 6, 2013, 2:06 AM by TU120 thammasat
  • นักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียน แต่มีความประสงค์จะเรียนวิชา TU120   นักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียน แต่มีความประสงค์จะเรียนวิชา TU120 ให้นักศึกษาทำการลงทะเบียนเพิ่มวิชา TU120 ในระบบการลงทะเบียนให้เรียบร้อย   อย่างไรก็ตาม ...
    Posted Nov 6, 2013, 2:06 AM by TU120 thammasat
  • เกณฑ์การวัดผลการเรียนการสอนวิชา TU120 คะแนนทั้งหมด 100 คะแนน 1. คะแนนสอบกลางภาค 40 คะแนนรูปแบบการวัดผลของ การสอบกลางภาค จะเป็นการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (Multiple choices) 4 ตัวเลือก ประมาณ 80 ข้อ2. คะแนนสอบปลายภาค ...
    Posted Aug 18, 2014, 1:48 AM by TU120 thammasat
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »