Home
ประกาศ!! งดบรรยายและสอนทบทวนในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เนื่องจากบิดาของอาจารย์ผู้สอนป่วยหนักกระทันหัน


ประกาศล่าสุด

 • งดบรรยายและสอนทบทวนในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ประกาศวิชา TU120 ของดบรรยายและสอนทบทวนในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เนื่องจากบิดาของ อ.ศิริพร วัชชวัลคุ (ผู้สอนหัวข้อความมั่นคงทางอาหาร) ป่วยหนักกระทันหัน ...
  Posted Nov 15, 2015, 5:19 PM by TU120 thammasat
 • ข้อปฏิบัติเมื่อนักศึกษาต้องการติดต่อผู้ดูแลรายวิชา TU120 หากนักศึกษามีปัญหาเรื่องการเรียน ประสงค์จะหารือ หรือกรณีอื่นๆ ในวิชาTU120 เช่น drop ล่าช้า  เทียบโอน  ฯลฯ ให้ติดต ...
  Posted Nov 6, 2013, 2:06 AM by TU120 thammasat
 • นักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียน แต่มีความประสงค์จะเรียนวิชา TU120   นักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียน แต่มีความประสงค์จะเรียนวิชา TU120 ให้นักศึกษาทำการลงทะเบียนเพิ่มวิชา TU120 ในระบบการลงทะเบียนให้เรียบร้อย   อย่างไรก็ตาม ...
  Posted Nov 6, 2013, 2:06 AM by TU120 thammasat
 • เกณฑ์การวัดผลการเรียนการสอนวิชา TU120 คะแนนทั้งหมด 100 คะแนน 1. คะแนนสอบกลางภาค 40 คะแนนรูปแบบการวัดผลของ การสอบกลางภาค จะเป็นการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (Multiple choices) 4 ตัวเลือก ประมาณ 80 ข้อ2. คะแนนสอบปลายภาค ...
  Posted Aug 18, 2014, 1:48 AM by TU120 thammasat
Showing posts 1 - 4 of 4. View more »