Dòng Sông Bên Lở 
dòng sông bên lở bên bồi, tình người, con nước khi vơi khi đầy

mai ai có lỡ qua đây, cũng đừng nhớ chuyện thả dây dọ lòng

3.  Thơ Hai Vần (111 poems)
4.  Thơ Bất Cần (85 poems)