TTT.CốNhân - Thi Am  - transferring gradually to TTT.C102

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần I: ĐK 01-501, Phần II: ĐK 502-1002. (Hiện tại: 970 ĐK TTT-C102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1001 Trang Tâm Thư - TTT.CốNhân, 2001-2015, 173 Tâm Thư.
Bản thảo thất lạc. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lãng Mạn Mơ Hồ Hơn Khói Sương - TTT.CốNhân, 2004-2016, 215 bài thơ.

1. Lãng mạn               2. Mơ hồ               3. Khói sương

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dòng Sông Bên Lở - TTT.DấnThân, 1985-2000, 318 bài thơ.
1.  Lục Bát Vần Buồn (1993-2000)            4.  Thơ Bất Cần (85 bài thơ) 
2.  Thơ Thiếu Chữ (59 bài thơ)                   5Lục Bát Vẫn Buồn (62 bài thơ)               
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thơ Không Bút Hiệu, 1981-1984, 42 bài thơ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Đoản Khúc Lãng Quên Đời (linh tinh rãi rác)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
E-mail: tttc102@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------