หลักสูตรการอบรม

หลักเกณฑ์การขออนุมัติใช้หลักสูตรด้านการแพทย์แผนไทย   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการประกอบการกลางฯ
 1.หลักสูตรนวดแผนไทยพื้นฐานแบบราชสำนัก 60 ชั่วโมง
 2.หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง
3.หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ  150 ชั่วโมง

4.หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  372 ชั่วโมง
เอกสารประกอบการขอจัดอบรม     หน่วยงานที่จะจัดอบรมจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
 1. ทำหนังสือขออนุญาตจัดอบรมไปที่งานการแพทย์แผนไทยฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  โดยมีโครงการจัดอบรมพร้อมตารางการอบรมแนบท้ายมาด้วย  ซึ่งตารางการอบรมต้องระบุวัน เวลาที่จัดการอบรม  รายวิชาที่จัดการอบรมและรายชื่อวิทยากรประจำวิชา  ตารางการอบรมต้องมีเนื้อหาและจำนวนชั่วโมง ครบตามโครงสร้างหลักสูตร  และให้เพิ่มวิชาการให้คำปรึกษาสำหรับประชาชน 2 ชั่วโมง ทุกหลักสูตร     ส่งถึงงานการแพทย์แผนไทยฯ ก่อนการอบรมอย่างน้อย 20 วันทำการ
 2. งานการแพทย์แผนไทยฯ ดำเนินการตรวจทานโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับหนังสือขออนุญาต (กรณีไม่มีการแก้ไขโครงการ)  และจะแจ้งผลการอนุมัติโครงการภายใน 3 วัน หลังโครงการได้รับการอนุมัติ
 3.หน่วยงานจัดอบรม ดำเนินการจัดอบรมหลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการ
 4.เอกสารประกอบการอบรมนวดไทย 60 ชม.  นวดฝ่าเท้า 60 ชม. และนวดไทยเพื่อสุขภาพ  150  ชม. ให้ใช้ตามคู่มือที่ได้รวบรวมไว้แล้ว  ซึ่งใช้เป็นแนวทางเดียวกันของจังหวัดอุดรธานี  (ดูรายละเอียดที่งานการแพทย์แผนไทยฯ)
 5.ภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม  หน่วยงานจัดอบรมทำหนังสือขอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  ลงนามในใบประกาศนียบัตร  โดยในหนังสือดังกล่าวต้องส่งเอกสารดังนี้
 1.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
 1.2 แบบตรวจติดตามประเมินผลการอบรม
 1.3 รายชื่อผู้ผ่านการอบรมที่ถูกต้อง ชัดเจน  ซึ่งมีคะแนนการประเมินผลทั้งก่อนและหลังการอบรม และผลการทดสอบภาคปฏิบัติ /การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม (เก็บ Case ครบตามที่กำหนดในหลักสูตร) 
 6. หน่วยงานจัดอบรม จัดทำใบประกาศนียบัตร ตามรูปแบบที่กำหนด (อาจให้ สสจ.ประสานการจัดทำให้)  เสนอผู้บังคับบัญชาระดับอำเภอ  ลงนามในใบประกาศฯ (เป็นโครงการร่วมระหว่างอำเภอและ สสจ.)  ก่อนส่งงานการแพทย์แผนไทยฯ  เสนอ นพ.สสจ.ลงนาม
 7. งานการแพทย์แผนไทยฯ ออกเลขที่ใบประกาศฯ และส่งกลับอำเภอ
 
หมายเหตุ   
1.ผู้ดำเนินการอบรม/วิทยากรการอบรมในครั้งนั้น  ไม่สามารถเป็นผู้เข้ารับการอบรมและขอรับประกาศนียบัตรเป็นผู้สำเร็จการอบรมในครั้งนั้นได้ทุกกรณี
 
 2.คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี การศึกษาภาคบังคับ  มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์  ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน
 3. กรณีที่มีการจัดอบรมก่อนแล้วจึงทำหนังสือขออนุญาตภายหลัง  งานการแพทย์แผนไทยฯ จะไม่ดำเนินการตามข้อ 2-6  
 4. ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรอบรมนวดไทยพื้นฐาน 60 ชั่วโมง  หลักสูตรอบรมนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ  60  ชั่วโมง  และหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ  150  ชั่วโมง  จะเริ่มเป็นรุ่นที่  10  รุ่นที่ 2  และรุ่นที่  2   ตามลำดับ  ในปีงบประมาณ  2553 

 

ดาวน์โหลดสารพัดโครงการอบรมนวด

โพสต์2 ธ.ค. 2552 22:45โดยSomchai Chinwanitjaroen

จากการสอบถามมายังงานเกี่ยวกับแนวทางการจัดอบรม จะพยายามหามาให้ดาวน์โหลดนะครับ

โครงการอบรมนวดแผนไทยพื้นฐาน 60 ชั่วโมงใน คปสอ.หนองแสง (ตัวอย่าง)

โพสต์2 ธ.ค. 2552 22:38โดยSomchai Chinwanitjaroen

โครงการอบรมนวดแผนไทยพื้นฐาน  60  ชั่วโมงใน คปสอ.หนองแสง
อำเภอหนองแสง    จังหวัดอุดรธานี   ปีงบประมาณ  2552
หลักการและเหตุผล
         คปสอ. หนองแสงได้ดำเนินงานการแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่ปี  2545 ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นลำดับ  เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการเพื่อนำไปสู่การอบรมครั้งต่อไป และเพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขของรัฐมีบริการแพทย์แผนไทยที่ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้เบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์แผนไทย(เพิ่มเติม) ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  16  มีนาคม  2552  กำหนดอัตราการเบิก ค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์แผนไทยดังนี้  1.ค่านวดเพื่อลดอาการปวดและการประคบสมุนไพร  250  บาท / ครั้ง / วัน / ไม่เกิน 3 ครั้ง
 / สัปดาห์   2.การนวดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยด้วยโรคอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ และการประคบสมุนไพร
 (รวมค่าลูกประคบ) 250  บาท / ครั้ง / วัน / ไม่เกิน 2 - 5  ครั้ง / สัปดาห์  3.ค่าอบไอน้ำสมุนไพร( เฉพาะผู้ป่วยหอบหืด หวัดที่ไม่มีไข้ ) 100 บาท  / ครั้ง / วัน / ไม่เกิน 3 ครั้ง / สัปดาห์   รวมไปถึงสำนักงาน บัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดทำกองทุนระบบบริการแพทย์แผนไทย  เพื่อให้ระบบบริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการของรัฐได้มาตรฐาน
      
   คปสอ. หนองแสงได้เล็งเห็นความสำคัญของจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการแพทย์แผนไทย  เข้าใจในอัตราและหลักเกณฑ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาล   คปสอ. หนองแสงจึงได้จัดทำโครงการอบรมนวดไทย  60 ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ  2552  ขึ้น   

 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยให้สามารถทำเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย  
    ได้อย่างมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยในสถานีอนามัยให้มีความรู้ ความสามารถ
     และเข้าใจในเรื่องอัตราและหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทย
3. เพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทยเป็นไปอย่างถูกต้องและมี
    ประสิทธิภาพ   น่าจะตัดออก

ตัวชี้วัดผลผลิต
1.ร้อยละ 100  ของกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมครบตามหลักสูตร
2.กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบความรู้ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ  80


โครงการอบรมนวดแผนไทย  60  ชั่วโมงใน คปสอ.หนองแสง
อำเภอหนองแสง    จังหวัดอุดรธานี   ปีงบประมาณ  2552

กลุ่มเป้าหมาย
          -ผู้รับผิดชอบงาน ผู้ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยและอาสาสมัครสาธารณสุขที่สนใจใน คปสอ.หนองแสง   
      จำนวน  20  คน

กลวิธีดำเนินงาน
1.จัดทำโครงการและตารางฝึกอบรม
2.ขออนุมัติโครงการ
3.ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการแก่เจ้าหน้าที่และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
4.รวบรวม รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละพื้นที่เป้าหมาย
5. จัดเตรียมเนื้อหา สื่อและสถานที่ฝึกอบรม
6. ดำเนินการอบรมทั้งหมด  5 วัน
7.ดำเนินการจัดการฝึกอบรม น่าจะตัดออก
5. ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติงาน รายละ 40 ชั่งโมง  ที่ไหน  อย่างไร
6.สรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการเสนอต่อ คปสอ.หนองแสง และสำนักงานสาธารณสุข จ.อุดรธานี
7.มอบใบประกาศแก่ผู้ผ่านการอบรม


ระยะเวลาดำเนินการ
        ตุลาคม 2551   -   กันยายน  2552   

เนื้อหาการฝึกอบรม
 1.    ประวัติการแพทย์แผนไทย   ฤาษีดัดตน และสาธิตการบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตน
2. การนวดแผนไทยแบบราชสำนัก (สาธิตและฝึกปฏิบัติ)
- การนวดพื้นฐานขา  เปิดประตูลม
- การนวดพื้นฐานหลัง
- การนวดพื้นฐานขาด้านนอก
- การนวดพื้นฐานขาด้านใน
- การนวดพื้นฐานแขนด้านนอก 
- การนวดพื้นฐานแขนด้านใน
***น่าจะตัดออก  ดูจากตารางการอบรม
โครงการอบรมนวดแผนไทย  60  ชั่วโมงใน คปสอ.หนองแสง
อำเภอหนองแสง    จังหวัดอุดรธานี   ปีงบประมาณ  2552

- การนวดพื้นฐานบ่า
- การนวดศรีษะด้านหลัง
- ทบทวนการนวดพื้นฐานขา เปิดประตูลม , พื้นฐานหลัง,พื้นฐานขาด้านนอก , พื้นฐานขาด้านใน พื้นฐานแขนด้านใน , พื้นฐานแขนด้านนอก , พื้นฐานบ่า , พื้นฐานศรีษะด้านหลัง
- ฝึกปฏิบัติการนวดเพื่อสุขภาพ
***น่าจะตัดออก  ดูจากตารางการอบรม

วิธีการฝึกอบรม
1. การบรรยาย
2. การสาธิตและฝึกปฏิบัติ
3. การทดสอบย่อย
    
พื้นที่ดำเนินการ
       สถานีอนามัยทุกแห่งในอำเภอหนองแสง  และโรงพยาบาลหนองแสง

งบประมาณ
 เงินบำรุงโรงพยาบาลหนองแสง
    1. ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x 20  คน x 5 วัน             เป็นเงิน     5,000      บาท 
    2. ค่าอาหาว่างและเครื่องดื่ม 20 บาท x 2  มื้อ x 20  คน x 5 วัน           เป็นเงิน     4,000      บาท
  3.  ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน*600  บาท*5 วัน          เป็นเงิน     3,000      บาท
   4.  ค่าพาหนะวิทยากร   1   คน*100  บาท *5  วัน          เป็นเงิน      500        บาท
   5.   ค่าจัดทำใบประกาศฉบับไทย(ตัวอักษรเดินทอง) 20 คน*100 บาท  เป็นเงิน     2,000      บาท
   6.   ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม 20 คน*50 บาท         เป็นเงิน      1,000     บาท 
   7.   ค่าวัสดุประกอบการอบรม  (ค่าวัสดุสิ้นเปลือง)        เป็นเงิน    500        บาท
   8.   ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ             เป็นเงิน    500        บาท
                                         รวม  16,500  บาท
 หมายเหตุ:  สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ

 

โครงการอบรมนวดแผนไทย  60  ชั่วโมงใน คปสอ.หนองแสง
อำเภอหนองแสง    จังหวัดอุดรธานี   ปีงบประมาณ  2552

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1.ผู้ให้บริการแพทย์แผนไทยในสถานีอนามัยมีศักยภาพในการให้บริการนวดแผนไทยได้อย่างมี
     คุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 2.สถานีอนามัยมาตรฐาน  สามารถควบคุมการเบิกค่ารักษาพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทยให้อยู่ใน
      ขอบเขตและหลักเกณฑ์ที่กำหนด  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ***น่าจะตัดออก
 3.ประชาชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

วิธีการประเมินผล
1.สังเกตจากความสนใจและทัศนคติของผู้เข้ารับการอบรม
2.ทดสอบความรู้ด้วยแบบทดสอบ   ก่อนและหลังเข้ารับการอบรม
3.ประเมินผลจากแบบทดสอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.งานแพทย์แผนไทยและงานแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลหนองแสง
       2.สถานีอนามัยทุกแห่ง
3.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแสง

หลักเกณฑ์การขออนุมัติใช้หลักสูตร

โพสต์2 ธ.ค. 2552 22:36โดยSomchai Chinwanitjaroen

หลักเกณฑ์การขออนุมัติใช้หลักสูตรด้านการแพทย์แผนไทย   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการประกอบการกลางฯ
 1.หลักสูตรนวดแผนไทยพื้นฐานแบบราชสำนัก 60 ชั่วโมง
 2.หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง
3.หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ  150 ชั่วโมง
4.หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  372 ชั่วโมง
เอกสารประกอบการขอจัดอบรม     หน่วยงานที่จะจัดอบรมจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
 1. ทำหนังสือขออนุญาตจัดอบรมไปที่งานการแพทย์แผนไทยฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  โดยมีโครงการจัดอบรมพร้อมตารางการอบรมแนบท้ายมาด้วย  ซึ่งตารางการอบรมต้องระบุวัน เวลาที่จัดการอบรม  รายวิชาที่จัดการอบรมและรายชื่อวิทยากรประจำวิชา  ตารางการอบรมต้องมีเนื้อหาและจำนวนชั่วโมง ครบตามโครงสร้างหลักสูตร  และให้เพิ่มวิชาการให้คำปรึกษาสำหรับประชาชน 2 ชั่วโมง ทุกหลักสูตร     ส่งถึงงานการแพทย์แผนไทยฯ ก่อนการอบรมอย่างน้อย 20 วันทำการ
 2. งานการแพทย์แผนไทยฯ ดำเนินการตรวจทานโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับหนังสือขออนุญาต (กรณีไม่มีการแก้ไขโครงการ)  และจะแจ้งผลการอนุมัติโครงการภายใน 3 วัน หลังโครงการได้รับการอนุมัติ
 3.หน่วยงานจัดอบรม ดำเนินการจัดอบรมหลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการ
 4.เอกสารประกอบการอบรมนวดไทย 60 ชม.  นวดฝ่าเท้า 60 ชม. และนวดไทยเพื่อสุขภาพ  150  ชม. ให้ใช้ตามคู่มือที่ได้รวบรวมไว้แล้ว  ซึ่งใช้เป็นแนวทางเดียวกันของจังหวัดอุดรธานี  (ดูรายละเอียดที่งานการแพทย์แผนไทยฯ)
 5.ภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม  หน่วยงานจัดอบรมทำหนังสือขอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  ลงนามในใบประกาศนียบัตร  โดยในหนังสือดังกล่าวต้องส่งเอกสารดังนี้
 1.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
 1.2 แบบตรวจติดตามประเมินผลการอบรม
 1.3 รายชื่อผู้ผ่านการอบรมที่ถูกต้อง ชัดเจน  ซึ่งมีคะแนนการประเมินผลทั้งก่อนและหลังการอบรม และผลการทดสอบภาคปฏิบัติ /การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม (เก็บ Case ครบตามที่กำหนดในหลักสูตร) 
 6. หน่วยงานจัดอบรม จัดทำใบประกาศนียบัตร ตามรูปแบบที่กำหนด (อาจให้ สสจ.ประสานการจัดทำให้)  เสนอผู้บังคับบัญชาระดับอำเภอ  ลงนามในใบประกาศฯ (เป็นโครงการร่วมระหว่างอำเภอและ สสจ.)  ก่อนส่งงานการแพทย์แผนไทยฯ  เสนอ นพ.สสจ.ลงนาม
 7. งานการแพทย์แผนไทยฯ ออกเลขที่ใบประกาศฯ และส่งกลับอำเภอ
หมายเหตุ   
1.ผู้ดำเนินการอบรม/วิทยากรการอบรมในครั้งนั้น  ไม่สามารถเป็นผู้เข้ารับการอบรมและขอรับประกาศนียบัตรเป็นผู้สำเร็จการอบรมในครั้งนั้นได้ทุกกรณี 
 2.คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี การศึกษาภาคบังคับ  มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์  ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน
 3. กรณีที่มีการจัดอบรมก่อนแล้วจึงทำหนังสือขออนุญาตภายหลัง  งานการแพทย์แผนไทยฯ จะไม่ดำเนินการตามข้อ 2-6  ให้
 4. ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรอบรมนวดไทยพื้นฐาน 60 ชั่วโมง  หลักสูตรอบรมนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ  60  ชั่วโมง  และหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ  150  ชั่วโมง  จะเริ่มเป็นรุ่นที่  10  รุ่นที่ 2  และรุ่นที่  2   ตามลำดับ  ในปีงบประมาณ  2553 

 

1-3 of 3