นวตกรรมแผนไทย

ประกวดนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย  ได้ดำเนินงานดังนี้

1. ให้อำเภอกำหนดสาขาของการประกวดผลงานนวัตกรรม ในการประชุมผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2552

2. นำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานนวัตกรรมของแต่ละอำเภอ  ในการประชุมผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 14  พฤษภาคม  2552

3. ประชุมเตรียมการนำเสนอผลงานนวัตกรรม  ประชุมวันที่  16  กรกฎาคม 2552  โดยมีผู้วิพากษ์คือ ผชช.ส. และผศ.ดร.อัจฉรา  จินวงษ์

4. นำเสนอและประกวดผลงานนวัตกรรม  ในวันที่  20 สิงหาคม  2552

Comments