02เวชปฏิบัติ

การวิเคราะห์แนวทางเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย  แนวทางเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทยนั้นเมื่อวิเคราะห์ตามระบบร่างกายแล้วแบ่งเป็น  7 ระบบ 53 กลุ่มโรค 423 อาการ  ดังนี้
7 ระบบ ได้แก่  ระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้าง , ระบบทางเดินปัสสาวะ , ระบบทางเดินหายใจ ,  ระบบทางเดินอาหาร , ระบบประสาท , ระบบผิวหนัง , ระบบไหลเวียนโลหิต , ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ , ระบบอื่น ๆ โดยแบ่งเป็นกลุ่มอาการตามระบบต่าง ๆ ดังนี้
ระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้าง  9 กลุ่มโรค 97 อาการ
ระบบทางเดินปัสสาวะ 1 กลุ่มโรค 7 อาการ
ระบบทางเดินหายใจ  6 กลุ่มโรค 14 อาการ
ระบบทางเดินอาหาร 8 กลุ่มโรค 46 อาการ
ระบบประสาท  5 กลุ่มโรค 25 อาการ
ระบบผิวหนัง 6 กลุ่มโรค 37 อาการ
ระบบไหลเวียนโลหิต  2 กลุ่มโรค 13 อาการ
ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ 6 กลุ่มโรค 42 อาการ
และระบบอื่น ๆ 9 กลุ่มโรค 142 อาการ
ระบบการรักษาทางการแพทย์แผนไทย ตามแนวทางเวชปฏิบัติ 7 ระบบ แบ่งเป็นกลุ่มอาการต่างๆ รวมแล้ว 53 กลุ่มอาการ 423 รายการ ดังนี้
ระบบ(สำรอง)
กลุ่มโรค/อาการที่ให้การรักษา(สำรอง)
ผลรวม
ระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้าง
การอักเสบ  บวมตามร่างกาย    
9
 
ข้อเบี่ยง   ข้อเคลื่อน/หลุด   
17
 
ตะคริว
2
 
ปวดขา   
16
 
ปวดแขน  
11
 
ปวดบริเวณศีรษะ คอ บ่า ไหล่     ใบหน้า สะบัก  อก
11
 
ปวดบริเวณหลัง   เอว  สะโพก  
13
 
ระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างอื่นๆ  การพิการของธาตุ 
9
 
ระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างอื่นๆ  การพิการของธาตุตามฤดู  
9
ระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้าง ผลรวม
97
ระบบทางเดินปัสสาวะ
กลุ่มอาการในทางเดินปัสสาวะ
7
ระบบทางเดินปัสสาวะ ผลรวม
 
7
ระบบทางเดินหายใจ
ไข้หวัด
2
 
ฆานะโรโคหรือริดสีดวงจมูก
1
 
เจ็บคอ  
5
 
หอบ   หืด
3
 
หายใจขัด    
2
 
ไอ
1
ระบบทางเดินหายใจ ผลรวม
 
14
ระบบทางเดินอาหาร
กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับ  ปวดท้อง  ลมในท้อง
15
 
กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับการท้องผูก
5
 
กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับธาตุพิการ
2
 
กลุ่มโรค/อาการอาการที่เกี่ยวเนื่องกับการถ่ายอุจจาระ
19
 
กลุ่มโรคกระเพาะอาหาร
1
 
กลุ่มโรคริดสีดวงทวาร
1
 
กลุ่มอาการที่เกี่ยวเนื่องกับคลื่นไส้   อาเจียน 
2
 
กลุ่มอาการเบื่ออาหาร
1
ระบบทางเดินอาหาร ผลรวม
 
46
ระบบประสาท
๑. กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับอัมพฤกษ์  อัมพาต และระบบประสาทส่วนปลาย
17
 
๒. กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับลมตะกัง  ปวดศีรษะ
2
 
๓. กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับเครียด  นอนไม่หลับ  ซึมเศร้า วิตกกังวล
4
 
๔. กลุ่มอาการความจำเสื่อม
1
 
๕. กลุ่มโรคออทิสติก
1
ระบบประสาท ผลรวม
 
25
ระบบผิวหนัง
การแพ้  
1
 
การอักเสบ/ติดเชื้อของผิวหนัง  
21
 
ความผิดปกติของผิวหนัง  
10
 
จากระบบภายในของร่างกาย   
2
 
แมลงสัตว์กัดต่อย  
1
 
อื่นๆ
2
ระบบผิวหนัง ผลรวม
 
37
ระบบไหลเวียนโลหิต
๑. กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับเลือดและลมพิการ
11
 
๒. กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับพรายเลือด  พรายย้ำ
2
ระบบไหลเวียนโลหิต ผลรวม
 
13
ระบบอวัยวะสืบพันธ์
๑. กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับมดลูกผิดปกติ  ความผิดปกติของระดู
20
 
๒. กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะหลังคลอดที่ผิดปกติ/ภาวะหลังคลอดปกติ
7
 
๓. กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับตกขาว คันในช่องคลอด
3
 
๔. กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับมานโลหิต  โลหิตระดูเป็นพิษ
10
 
๕. กลุ่มอาการสตรีวัยหมดประจำเดือน
1
 
๖. กลุ่มอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
1
ระบบอวัยวะสืบพันธ์ ผลรวม
 
42
ระบบอื่น ๆ
๑.  กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับตา 
7
 
๑๐.กลุ่มโรค/อาการทั่วๆไป
5
 
๒.  กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับหู
3
 
๓.  กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับปาก คอ
11
 
๔.  กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับไข้
31
 
๕.  กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับโรคของเด็กอายุไม่เกิน ๕ ปี
9
 
๖.  กลุ่มโรค/อาการแพ้ท้อง
1
 
๗.  กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับพยาธิ
4
 
๘.  กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับกษัย
23
 
๙.  กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับธาตุพิการ
48
ระบบอื่น ๆ ผลรวม
 
142
ผลรวมทั้งหมด
 
423

 

ซึ่ง โรคหรืออาการที่รักษาด้วยยาสมุนไพร 423 รายการ ดังนี้
ระบบ(สำรอง) กลุ่มโรค/อาการที่ให้การรักษา(สำรอง) ผลรวม
ระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้าง การอักเสบ  บวมตามร่างกาย     9
  ข้อเบี่ยง   ข้อเคลื่อน/หลุด    17
  ตะคริว 2
  ปวดขา    16
  ปวดแขน   11
  ปวดบริเวณศีรษะ คอ บ่า ไหล่     ใบหน้า สะบัก  อก 11
  ปวดบริเวณหลัง   เอว  สะโพก   13
  ระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างอื่นๆ  การพิการของธาตุ  9
  ระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างอื่นๆ  การพิการของธาตุตามฤดู   9
ระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้าง ผลรวม 97
ระบบทางเดินปัสสาวะ กลุ่มอาการในทางเดินปัสสาวะ 7
ระบบทางเดินปัสสาวะ ผลรวม   7
ระบบทางเดินหายใจ ไข้หวัด 2
  ฆานะโรโคหรือริดสีดวงจมูก 1
  เจ็บคอ   5
  หอบ   หืด 3
  หายใจขัด     2
  ไอ 1
ระบบทางเดินหายใจ ผลรวม   14
ระบบทางเดินอาหาร กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับ  ปวดท้อง  ลมในท้อง 15
  กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับการท้องผูก 5
  กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับธาตุพิการ 2
  กลุ่มโรค/อาการอาการที่เกี่ยวเนื่องกับการถ่ายอุจจาระ 19
  กลุ่มโรคกระเพาะอาหาร 1
  กลุ่มโรคริดสีดวงทวาร 1
  กลุ่มอาการที่เกี่ยวเนื่องกับคลื่นไส้   อาเจียน  2
  กลุ่มอาการเบื่ออาหาร 1
ระบบทางเดินอาหาร ผลรวม   46
ระบบประสาท ๑. กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับอัมพฤกษ์  อัมพาต และระบบประสาทส่วนปลาย 17
  ๒. กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับลมตะกัง  ปวดศีรษะ 2
  ๓. กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับเครียด  นอนไม่หลับ  ซึมเศร้า วิตกกังวล 4
  ๔. กลุ่มอาการความจำเสื่อม 1
  ๕. กลุ่มโรคออทิสติก 1
ระบบประสาท ผลรวม   25
ระบบผิวหนัง การแพ้   1
  การอักเสบ/ติดเชื้อของผิวหนัง   21
  ความผิดปกติของผิวหนัง   10
  จากระบบภายในของร่างกาย    2
  แมลงสัตว์กัดต่อย   1
  อื่นๆ 2
ระบบผิวหนัง ผลรวม   37
ระบบไหลเวียนโลหิต ๑. กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับเลือดและลมพิการ 11
  ๒. กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับพรายเลือด  พรายย้ำ 2
ระบบไหลเวียนโลหิต ผลรวม   13
ระบบอวัยวะสืบพันธ์ ๑. กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับมดลูกผิดปกติ  ความผิดปกติของระดู 20
  ๒. กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะหลังคลอดที่ผิดปกติ/ภาวะหลังคลอดปกติ 7
  ๓. กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับตกขาว คันในช่องคลอด 3
  ๔. กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับมานโลหิต  โลหิตระดูเป็นพิษ 10
  ๕. กลุ่มอาการสตรีวัยหมดประจำเดือน 1
  ๖. กลุ่มอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 1
ระบบอวัยวะสืบพันธ์ ผลรวม   42
ระบบอื่น ๆ ๑.  กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับตา  7
  ๑๐.กลุ่มโรค/อาการทั่วๆไป 5
  ๒.  กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับหู 3
  ๓.  กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับปาก คอ 11
  ๔.  กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับไข้ 31
  ๕.  กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับโรคของเด็กอายุไม่เกิน ๕ ปี 9
  ๖.  กลุ่มโรค/อาการแพ้ท้อง 1
  ๗.  กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับพยาธิ 4
  ๘.  กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับกษัย 23
  ๙.  กลุ่มโรค/อาการที่เกี่ยวเนื่องกับธาตุพิการ 48
ระบบอื่น ๆ ผลรวม   142
ผลรวมทั้งหมด   423
 
 โรคหรืออาการที่รักษาด้วยการนวด 221 รายการ ดังนี้
โรค/อาการที่ให้การรักษาย่อย   ผลรวม
  ยอกหลัง       1
กติกธาตุ   1
กระดูกแขนหักที่ได้รับการรักษาจนกระดูกติดแล้ว    1
กระดูกหลังเท้าเคลื่อน     1
กล้ามเนื้ออักเสบ          1
กษัย  1
กษัยกล่อนดิน   1
กษัยกล่อนเถา    1
กษัยกล่อนน้ำ               1
กษัยกล่อนไฟ  1
กษัยกล่อนลม   1
กษัยจุก  1
กษัยเชือก   1
กษัยดาน   1
กษัยเต่า   1
กษัยท้น   1
กษัยน้ำ   1
กษัยปลวก               1
กษัยปลาดุก  1
กษัยปลาหมอ  1
กษัยปลาไหล  1
กษัยปู  1
กษัยไฟ   1
กษัยราก  1
กษัยล้น  1
กษัยลม   1
กษัยลิ้นกระบือ   1
กษัยเสียด 1
ก้อนปมหน้ามือ – หลังมือ  (กระดูกงอกบริเวณมือ)  1
กิโลมกังพิการ  (พังผืดพิการ) 2
กูปะคุละมะ  1
ข้อเคลื่อนที่ไม่ระบุ 1
ข้อเท้าเบี่ยง/เคลื่อน/หลุด                1
ข้อเท้าแพลง     1
ข้อนิ้วเท้าซ้น       1
ข้อมือเคล็ด  1
ข้อมือเบี่ยง/เคลื่อน/หลุด     1
ข้อศอกเบี่ยง/เคลื่อน/หลุด   1
ข้อสะโพกเบี่ยง/เคลื่อน/หลุด       1
ขัดสะโพก     1
ขากรรไกรค้าง  1
ขากรรไกรอักเสบ         1
เข่าเสื่อม    1
เข่าเสื่อมมีหินปูนเกาะ  1
ไขมันในเลือดสูง   1
คลื่นไส้   1
ความจำเสื่อม 1
ความผิดปกติอื่นๆของสตรีหลังคลอดบุตร 1
คอตกหมอน/คอเคล็ด    1
เครียด   1
โครงสร้างร่างกายผิดรูป เช่น   ขาโก่ง   เท้าบิด    1
ชาขา   1
ชาแขน   1
ชาเท้า   1
ชามือ   1
ซีด   1
ซึมเศร้า  1
ดานลม   1
ดานเลือด   1
ดีซ่าน   1
ตะคริวท้อง      1
ตะคริวน่อง   1
ท้องผูก   1
ท้องผูกเป็นพรรดึก 1
ท้องอืด 1
ทักษิณะคุละมะ  1
นหารูพิการ (เส้นเอ็นพิการ)                     2
นอนไม่หลับ   1
นิ้วมือซ้น      1
บวมเฉพาะที่    1
บวมตามร่างกาย    1
บุปโพพิการ (หนองพิการ)  1
เบาหวาน   1
เบื่ออาหาร 1
ปริทัยหัคคีพิการ 2
ปวดกล้ามเนื้อ    1
ปวดกล้ามเนื้อพังพืด       1
ปวดข้อต่างๆ        1
ปวดข้อมือ  1
ปวดแขน/มือ    1
ปวดคอ  1
ปวดท้อง/จุกเสียดแน่นท้อง   1
ปวดท้องน้อย   1
ปวดบ่า /ไหล่   1
ปวดโลหิตระดู 1
ปวดศีรษะ 1
ปวดหลัง 1
ปวดหู   1
ปวดเอว /สะโพก   1
ปิตตะคุละมะ 1
แพ้ท้อง 1
ภาวะหลังคลอด (ปกติ) 1
มดลูกเคลื่อน   1
มดลูกตะแคง   1
มดลูกต่ำ   1
มดลูกลอย   1
มังสังพิการ (เนื้อพิการ)  2
มานลมบังเกิดแต่กุจฉิสยาวาตา  1
มานลมบังเกิดแต่โกฎฐาสยาวาตา 1
มานลมบังเกิดแต่อโธคมาวาตา   1
มานลมบังเกิดแต่อุทธังคมาวาตา  1
มีเสียงในหู     1
เมโทพิการ (มันข้นพิการ) 1
ไม่มีแรง 1
โรคกระดูกหลังคด / แอ่น  1
โรคพาร์กินสัน    1
โรคภูมิแพ้ 1
โรคยอกหลังคู่       1
โรคยอกหลังเดี่ยว   1
โรคลมปราบหลัง     1
โรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ ๑ หลัง   1
โรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ ๓ หลัง               1
โรคลมลำบองข้อกระดูกสันหลัง/ข้อไม้ไผ่           1
โรคลมลำบองสัญญาณ ๑ หลัง  1
โรคลมลำบองสัญญาณ ๓ หลัง     1
โรคเลือดแบบอื่นๆ  1
ลมกองละเอียด (สุขุมวาตะ)     1
ลมกองหยาบ   1
ลมจับโปง      1
ลมจับโปงน้ำข้อเท้า          1
ลมจับโปงน้ำเข่า   1
ลมจับโปงแห้งข้อเท้า    1
ลมจับโปงแห้งเข่า    1
ลมตะกัง   1
ลมในลำไส้ 1
ลมปราบขา         1
ลมปราบแขน                      1
ลมปราบหน้าอก   1
ลมปลายปัตคาตข้อนิ้ว /นิ้วไกปืน  1
ลมปลายปัตคาตข้อมือ                                 1
ลมปลายปัตคาตข้อศอก    1
ลมปลายปัตคาตขา       1
ลมปลายปัตคาตแขน    1
ลมปลายปัตคาตโค้งคอ  1
ลมปลายปัตคาตส้นเท้า    1
ลมปลายปัตคาตสัญญาน 5 หลัง/คอ    1
ลมปลายปัตฆาตบ่า      1
ลมพานไส้   1
ลมลำบองข้อเท้า    1
ลมลำบองข้อมือ   1
ลมลำบองข้อศอก    1
ลมลำบองเข่า       1
ลมลำบองสัญญาณ   4 หลัง/คอ   1
ลมลำบองสัญญาณ 4 หลัง/คอ 1
ลมลำบองสัญญาณ 5 หลัง/คอ   1
ลสิกาพิการ  (ไขข้อพิการ)    2
ลสิกาพิการ  (ไขข้อพิการ)     1
โลหะคุละมะ  1
โลหิตน้อยหรือโลหิตจาง       1
โลหิตพิการ 1
โลหิตพิการ  2
โลหิตระดูขัด   1
โลหิตระดูบังเกิดแต่กระดูก 1
โลหิตระดูบังเกิดแต่กองเตโชธาตุ 1
โลหิตระดูบังเกิดแต่กองปัถวีธาตุ  1
โลหิตระดูบังเกิดแต่กองวาโยธาตุ   1
โลหิตระดูบังเกิดแต่กองอาโปธาตุ  1
โลหิตระดูบังเกิดแต่ขั้วดี  1
โลหิตระดูบังเกิดแต่เส้นเอ็น  1
โลหิตระดูบังเกิดแต่หัวใจ   1
โลหิตระดูบังเกิดผิวเนื้อ  1
โลหิตระดูมาน้อยกว่าปกติ  1
โลหิตระดูมามากกว่าปกติ  1
โลหิตระดูไม่มา   1
โลหิตระดูแห้งไป  1
วัยหมดประจำเดือน 1
วามะกะคุละมะ  1
วิงเวียน    1
วิตกกังวล 1
วิสมธาตุ 1
เวียนศีรษะหน้ามืด  ตาลาย   เป็นลม  1
สตรีหลังคลอดน้ำคาวปลาไม่เดิน              1
สตรีหลังคลอดบุตรมีน้ำนมน้อย   1
สตรีหลังคลอดไม่มีน้ำนม   1
สตรีหลังคลอดโลหิตแห้งไป  1
สตรีหลังคลอดอยู่ไฟไม่ได้   1
สะบ้าเคลื่อน    1
สะบ้าจม     1
สะบ้าเจ่า    1
สะบ้าบิน           1
สะบ้าลอย    1
สันนิบาตข้อมือตก   /   สันนิบาตข้อมือ       1
สันนิบาตตีนตก /  สันนิบาตข้อเท้า 1
สันนิบาตหนังตาตก  1
เส้นเอ็นอักเสบ  1
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 1
หอบ    1
หัวเข่าเบี่ยง/เคลื่อน/หลุด               1
หัวไหล่ติด/หัวไหล่อักเสบ     1
หัวไหล่เบี่ยง/เคลื่อน/หลุด      1
หายใจขัด     1
หายใจไม่เต็มอิ่ม 1
หืด    1
หูอื้อ     1
เหน็บชาที่ไม่ระบุ   1
เหน็บชาบวม    1
เหน็บชาแห้ง  1
อ่อนเพลีย   1
อังคมังคานุสารีวาตาพิการ 2
อัฏฐิพิการ (กระดูกพิการ)     2
อัฏฐิมิญชังพิกา ร  (เยื่อในกระดูกพิการ 2
อัมพฤกษ์/ลมอัมพฤกษ์     1
อัมพาต /ลมอัมพาต   1
อัมพาตครึ่งซีก   1
อัมพาตครึ่งท่อนล่าง  1
อัมพาตเฉพาะขา   1
อัมพาตเฉพาะแขน   1
อัมพาตทั้งตัว           1
อัมพาตสมองในเด็กเล็ก   1
อัมพาตหน้า     1
อาการปวดขา/เข่า/เท้า     1
อาเจียน  1
ผลรวมทั้งหมด 221
 
 โรคหรืออาการที่รักษาด้วยการประคบ 170 รายการ ดังนี้
โรค/อาการที่ให้การรักษาย่อย  
ผลรวม
  ยอกหลัง      
1
กระดูกแขนหักที่ได้รับการรักษาจนกระดูกติดแล้ว   
1
กระดูกหลังเท้าเคลื่อน    
1
กล้ามเนื้ออักเสบ         
1
ก้อนปมหน้ามือ – หลังมือ  (กระดูกงอกบริเวณมือ) 
1
กิโลมกังพิการ  (พังผืดพิการ)
2
ข้อเคลื่อนที่ไม่ระบุ
1
ข้อเท้าเบี่ยง/เคลื่อน/หลุด               
1
ข้อเท้าแพลง    
1
ข้อนิ้วเท้าซ้น      
1
ข้อมือเคล็ด 
1
ข้อมือเบี่ยง/เคลื่อน/หลุด    
1
ข้อศอกเบี่ยง/เคลื่อน/หลุด  
1
ข้อสะโพกเบี่ยง/เคลื่อน/หลุด      
1
ขัดสะโพก    
1
ขากรรไกรค้าง 
1
ขากรรไกรอักเสบ        
1
เข่าเสื่อม   
1
เข่าเสื่อมมีหินปูนเกาะ 
1
ความผิดปกติอื่นๆของสตรีหลังคลอดบุตร
1
คอตกหมอน/คอเคล็ด   
1
เครียด  
1
โครงสร้างร่างกายผิดรูป เช่น   ขาโก่ง   เท้าบิด   
1
ชาขา  
1
ชาแขน  
1
ชาเท้า  
1
ชามือ  
1
ซีด  
1
ซึมเศร้า 
1
ดานเลือด  
1
ตะคริวท้อง     
1
ตะคริวน่อง  
1
นหารูพิการ (เส้นเอ็นพิการ)                    
2
นอนไม่หลับ  
1
นิ้วมือซ้น     
1
บวมเฉพาะที่   
1
บวมตามร่างกาย   
1
บุปโพพิการ (หนองพิการ) 
1
เบื่ออาหาร
1
ปริทัยหัคคีพิการ
2
ปวดกล้ามเนื้อ   
1
ปวดกล้ามเนื้อพังพืด      
1
ปวดข้อต่างๆ       
1
ปวดข้อมือ 
1
ปวดแขน/มือ   
1
ปวดคอ 
1
ปวดบ่า /ไหล่  
1
ปวดโลหิตระดู
1
ปวดศีรษะ
1
ปวดหลัง
1
ปวดหู  
1
ปวดเอว /สะโพก  
1
พรายย้ำ
1
พรายเลือด  
1
ภาวะหลังคลอด (ปกติ)
1
มดลูกเคลื่อน  
1
มดลูกตะแคง  
1
มดลูกต่ำ  
1
มดลูกลอย  
1
มังสังพิการ (เนื้อพิการ) 
2
มีเสียงในหู    
1
เมโทพิการ (มันข้นพิการ)
1
โรคกระดูกหลังคด / แอ่น 
1
โรคพาร์กินสัน   
1
โรคภูมิแพ้
1
โรคยอกหลังคู่      
1
โรคยอกหลังเดี่ยว  
1
โรคลมปราบหลัง    
1
โรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ ๑ หลัง  
1
โรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ ๓ หลัง              
1
โรคลมลำบองข้อกระดูกสันหลัง/ข้อไม้ไผ่          
1
โรคลมลำบองสัญญาณ ๑ หลัง 
1
โรคลมลำบองสัญญาณ ๓ หลัง    
1
โรคเลือดแบบอื่นๆ 
1
ลมกองละเอียด (สุขุมวาตะ)    
1
ลมจับโปง     
1
ลมจับโปงน้ำข้อเท้า         
1
ลมจับโปงน้ำเข่า  
1
ลมจับโปงแห้งข้อเท้า   
1
ลมจับโปงแห้งเข่า   
1
ลมตะกัง  
1
ลมปราบขา        
1
ลมปราบแขน                     
1
ลมปราบหน้าอก  
1
ลมปลายปัตคาตข้อนิ้ว /นิ้วไกปืน 
1
ลมปลายปัตคาตข้อมือ                                
1
ลมปลายปัตคาตข้อศอก   
1
ลมปลายปัตคาตขา      
1
ลมปลายปัตคาตแขน   
1
ลมปลายปัตคาตโค้งคอ 
1
ลมปลายปัตคาตส้นเท้า   
1
ลมปลายปัตคาตสัญญาน 5 หลัง/คอ   
1
ลมปลายปัตฆาตบ่า     
1
ลมลำบองข้อเท้า   
1
ลมลำบองข้อมือ  
1
ลมลำบองข้อศอก   
1
ลมลำบองเข่า      
1
ลมลำบองสัญญาณ   4 หลัง/คอ  
1
ลมลำบองสัญญาณ 4 หลัง/คอ
1
ลมลำบองสัญญาณ 5 หลัง/คอ  
1
ลสิกาพิการ  (ไขข้อพิการ)   
2
ลสิกาพิการ  (ไขข้อพิการ)    
1
โลหิตน้อยหรือโลหิตจาง      
1
โลหิตพิการ
1
โลหิตพิการ 
2
โลหิตระดูขัด  
1
โลหิตระดูบังเกิดแต่กระดูก
1
โลหิตระดูบังเกิดแต่กองเตโชธาตุ
1
โลหิตระดูบังเกิดแต่กองปัถวีธาตุ 
1
โลหิตระดูบังเกิดแต่กองวาโยธาตุ  
1
โลหิตระดูบังเกิดแต่กองอาโปธาตุ 
1
โลหิตระดูบังเกิดแต่ขั้วดี 
1
โลหิตระดูบังเกิดแต่เส้นเอ็น 
1
โลหิตระดูบังเกิดแต่หัวใจ  
1
โลหิตระดูบังเกิดผิวเนื้อ 
1
โลหิตระดูมาน้อยกว่าปกติ 
1
โลหิตระดูมามากกว่าปกติ 
1
โลหิตระดูไม่มา  
1
โลหิตระดูแห้งไป 
1
วัยหมดประจำเดือน
1
วิงเวียน   
1
วิตกกังวล
1
เวียนศีรษะหน้ามืด  ตาลาย   เป็นลม 
1
สตรีหลังคลอดน้ำคาวปลาไม่เดิน             
1
สตรีหลังคลอดบุตรมีน้ำนมน้อย  
1
สตรีหลังคลอดไม่มีน้ำนม  
1
สตรีหลังคลอดโลหิตแห้งไป 
1
สตรีหลังคลอดอยู่ไฟไม่ได้  
1
สะบ้าเคลื่อน   
1
สะบ้าจม    
1
สะบ้าเจ่า   
1
สะบ้าบิน          
1
สะบ้าลอย   
1
สันนิบาตข้อมือตก   /   สันนิบาตข้อมือ      
1
สันนิบาตตีนตก /  สันนิบาตข้อเท้า
1
สันนิบาตหนังตาตก 
1
เส้นเอ็นอักเสบ 
1
หอบ   
1
หัวเข่าเบี่ยง/เคลื่อน/หลุด              
1
หัวไหล่ติด/หัวไหล่อักเสบ    
1
หัวไหล่เบี่ยง/เคลื่อน/หลุด     
1
หายใจขัด    
1
หายใจไม่เต็มอิ่ม
1
หืด   
1
หูอื้อ    
1
เหน็บชาที่ไม่ระบุ  
1
เหน็บชาบวม   
1
เหน็บชาแห้ง 
1
อังคมังคานุสารีวาตาพิการ
2
อัฏฐิพิการ (กระดูกพิการ)    
2
อัฏฐิมิญชังพิกา ร  (เยื่อในกระดูกพิการ
2
อัมพฤกษ์/ลมอัมพฤกษ์    
1
อัมพาต /ลมอัมพาต  
1
อัมพาตครึ่งซีก  
1
อัมพาตครึ่งท่อนล่าง 
1
อัมพาตเฉพาะขา  
1
อัมพาตเฉพาะแขน  
1
อัมพาตทั้งตัว          
1
อัมพาตสมองในเด็กเล็ก  
1
อัมพาตหน้า    
1
อาการปวดขา/เข่า/เท้า    
1
ผลรวมทั้งหมด
170

โรคหรืออาการที่รักษาด้วยการอบสมุนไพร 193 รายการ ดังนี้

โรค/อาการที่ให้การรักษาย่อย  
ผลรวม
  ยอกหลัง      
1
  สิว   
1
กระ   
1
กระดูกแขนหักที่ได้รับการรักษาจนกระดูกติดแล้ว   
1
กระดูกหลังเท้าเคลื่อน    
1
กลาก   
1
กล้ามเนื้ออักเสบ         
1
ก้อนปมหน้ามือ – หลังมือ  (กระดูกงอกบริเวณมือ) 
1
กิโลมกังพิการ  (พังผืดพิการ)
2
เกลื้อน  
1
เกศาพิการ   
1
ข้อเคลื่อนที่ไม่ระบุ
1
ข้อเท้าเบี่ยง/เคลื่อน/หลุด               
1
ข้อเท้าแพลง    
1
ข้อนิ้วเท้าซ้น      
1
ข้อมือเคล็ด 
1
ข้อมือเบี่ยง/เคลื่อน/หลุด    
1
ข้อศอกเบี่ยง/เคลื่อน/หลุด  
1
ข้อสะโพกเบี่ยง/เคลื่อน/หลุด      
1
ขัดสะโพก    
1
ขากรรไกรค้าง 
1
ขากรรไกรอักเสบ        
1
เข่าเสื่อม   
1
เข่าเสื่อมมีหินปูนเกาะ 
1
ไข้หวัดน้อย  (ไข้หวัด)  
1
ไข้หวัดใหญ่
1
ความผิดปกติอื่นๆของสตรีหลังคลอดบุตร
1
คอตกหมอน/คอเคล็ด   
1
เครียด  
1
โครงสร้างร่างกายผิดรูป เช่น   ขาโก่ง   เท้าบิด   
1
ชันนะตุ    
1
ชาขา  
1
ชาแขน  
1
ชาเท้า  
1
ชามือ  
1
ซึมเศร้า 
1
ดานเลือด  
1
ตะคริวท้อง     
1
ตะคริวน่อง  
1
ตะโจพิการ   
1
ตาปลา    
1
ตุ่มหนอง   
1
นขาพิการ
1
นหารูพิการ (เส้นเอ็นพิการ)                    
2
นอนไม่หลับ  
1
นิ้วมือซ้น     
1
บวมเฉพาะที่   
1
บวมตามร่างกาย   
1
บุพโพพิการ
1
ปริทัยหัคคีพิการ
2
ปวดกล้ามเนื้อ   
1
ปวดกล้ามเนื้อพังพืด      
1
ปวดข้อต่างๆ       
1
ปวดข้อมือ 
1
ปวดแขน/มือ   
1
ปวดคอ 
1
ปวดบ่า /ไหล่  
1
ปวดโลหิตระดู
1
ปวดศีรษะ
1
ปวดหลัง
1
ปวดเอว /สะโพก  
1
ผมร่วง
1
ผื่น  คันบริเวณผิวหนังภายนอก   
1
แผลถูกความร้อน
1
แผลอักเสบ   
1
ฝ้า    
1
ฝี   
1
พุพอง 
1
ภาวะหลังคลอด (ปกติ)
1
มดลูกเคลื่อน  
1
มดลูกตะแคง  
1
มดลูกต่ำ  
1
มดลูกลอย  
1
มังสังพิการ   
1
มังสังพิการ (เนื้อพิการ) 
2
แมลงกัดต่อย
1
รังแค   
1
ริดสีดวงจมูก
1
เรื้อน  
1
เรื้อนกวาง    
1
เรื้อนเกล็ดปลา   
1
เรื้อนดอกหมาก     
1
เรื้อนบอน  
1
เรื้อนวิมาลา   
1
เรื้อนหิด  
1
โรคกระดูกหลังคด / แอ่น 
1
โรคพาร์กินสัน   
1
โรคภูมิแพ้
1
โรคยอกหลังคู่      
1
โรคยอกหลังเดี่ยว  
1
โรคลมปราบหลัง    
1
โรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ ๑ หลัง  
1
โรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ ๓ หลัง              
1
โรคลมลำบองข้อกระดูกสันหลัง/ข้อไม้ไผ่          
1
โรคลมลำบองสัญญาณ ๑ หลัง 
1
โรคลมลำบองสัญญาณ ๓ หลัง    
1
ลมจับโปง     
1
ลมจับโปงน้ำข้อเท้า         
1
ลมจับโปงน้ำเข่า  
1
ลมจับโปงแห้งข้อเท้า   
1
ลมจับโปงแห้งเข่า   
1
ลมตะกัง  
1
ลมปราบขา        
1
ลมปราบแขน                     
1
ลมปราบหน้าอก  
1
ลมปลายปัตคาตข้อนิ้ว /นิ้วไกปืน 
1
ลมปลายปัตคาตข้อมือ                                
1
ลมปลายปัตคาตข้อศอก   
1
ลมปลายปัตคาตขา      
1
ลมปลายปัตคาตแขน   
1
ลมปลายปัตคาตโค้งคอ 
1
ลมปลายปัตคาตส้นเท้า   
1
ลมปลายปัตคาตสัญญาน 5 หลัง/คอ   
1
ลมปลายปัตฆาตบ่า     
1
ลมพิษ
1
ลมลำบองข้อเท้า   
1
ลมลำบองข้อมือ  
1
ลมลำบองข้อศอก   
1
ลมลำบองเข่า      
1
ลมลำบองสัญญาณ   4 หลัง/คอ  
1
ลมลำบองสัญญาณ 4 หลัง/คอ
1
ลมลำบองสัญญาณ 5 หลัง/คอ  
1
ลสิกาพิการ  (ไขข้อพิการ)   
2
ลสิกาพิการ  (ไขข้อพิการ)    
1
โลมาพิการ 
1
โลหิตพิการ 
2
โลหิตระดูขัด  
1
โลหิตระดูบังเกิดแต่กระดูก
1
โลหิตระดูบังเกิดแต่กองเตโชธาตุ
1
โลหิตระดูบังเกิดแต่กองปัถวีธาตุ 
1
โลหิตระดูบังเกิดแต่กองวาโยธาตุ  
1
โลหิตระดูบังเกิดแต่กองอาโปธาตุ 
1
โลหิตระดูบังเกิดแต่ขั้วดี 
1
โลหิตระดูบังเกิดแต่เส้นเอ็น 
1
โลหิตระดูบังเกิดแต่หัวใจ  
1
โลหิตระดูบังเกิดผิวเนื้อ 
1
โลหิตระดูมาน้อยกว่าปกติ 
1
โลหิตระดูมามากกว่าปกติ 
1
โลหิตระดูไม่มา  
1
โลหิตระดูแห้งไป 
1
วัยหมดประจำเดือน
1
วิตกกังวล
1
สตรีหลังคลอดน้ำคาวปลาไม่เดิน             
1
สตรีหลังคลอดบุตรมีน้ำนมน้อย  
1
สตรีหลังคลอดไม่มีน้ำนม  
1
สตรีหลังคลอดโลหิตแห้งไป 
1
สตรีหลังคลอดอยู่ไฟไม่ได้  
1
สะเก็ดเงิน    
1
สะบ้าเคลื่อน   
1
สะบ้าจม    
1
สะบ้าเจ่า   
1
สะบ้าบิน          
1
สะบ้าลอย   
1
สันนิบาตข้อมือตก   /   สันนิบาตข้อมือ      
1
สันนิบาตตีนตก /  สันนิบาตข้อเท้า
1
สันนิบาตหนังตาตก 
1
เส้นเอ็นอักเสบ 
1
แสบร้อนตามผิวหนัง   
1
หอบ   
1
หัวเข่าเบี่ยง/เคลื่อน/หลุด              
1
หัวไหล่ติด/หัวไหล่อักเสบ    
1
หัวไหล่เบี่ยง/เคลื่อน/หลุด     
1
หายใจขัด    
1
หายใจไม่เต็มอิ่ม
1
หิด 
1
หิดด้าน   
1
หิดเปื่อย 
1
หืด   
1
หูด    
1
เหน็บชาบวม   
1
เหา   
1
อังคมังคานุสารีวาตาพิการ
2
อัฏฐิพิการ (กระดูกพิการ)    
2
อัฏฐิมิญชังพิกา ร  (เยื่อในกระดูกพิการ
2
อัมพฤกษ์/ลมอัมพฤกษ์    
1
อัมพาต /ลมอัมพาต  
1
อัมพาตครึ่งซีก  
1
อัมพาตครึ่งท่อนล่าง 
1
อัมพาตเฉพาะขา  
1
อัมพาตเฉพาะแขน  
1
อัมพาตทั้งตัว          
1
อัมพาตสมองในเด็กเล็ก  
1
อัมพาตหน้า    
1
อาการปวดขา/เข่า/เท้า    
1
ผลรวมทั้งหมด
193

 

โรคหรืออาการที่รักษาด้วยการทับหม้อเกลือ 27 รายการ ดังนี้
โรค/อาการที่ให้การรักษาย่อย  
ผลรวม
ความผิดปกติอื่นๆของสตรีหลังคลอดบุตร
1
ดานเลือด  
1
ปวดโลหิตระดู
1
ภาวะหลังคลอด (ปกติ)
1
มดลูกเคลื่อน  
1
มดลูกตะแคง  
1
มดลูกต่ำ  
1
มดลูกลอย  
1
โลหิตระดูขัด  
1
โลหิตระดูบังเกิดแต่กระดูก
1
โลหิตระดูบังเกิดแต่กองเตโชธาตุ
1
โลหิตระดูบังเกิดแต่กองปัถวีธาตุ 
1
โลหิตระดูบังเกิดแต่กองวาโยธาตุ  
1
โลหิตระดูบังเกิดแต่กองอาโปธาตุ 
1
โลหิตระดูบังเกิดแต่ขั้วดี 
1
โลหิตระดูบังเกิดแต่เส้นเอ็น 
1
โลหิตระดูบังเกิดแต่หัวใจ  
1
โลหิตระดูบังเกิดผิวเนื้อ 
1
โลหิตระดูมาน้อยกว่าปกติ 
1
โลหิตระดูมามากกว่าปกติ 
1
โลหิตระดูไม่มา  
1
โลหิตระดูแห้งไป 
1
สตรีหลังคลอดน้ำคาวปลาไม่เดิน             
1
สตรีหลังคลอดบุตรมีน้ำนมน้อย  
1
สตรีหลังคลอดไม่มีน้ำนม  
1
สตรีหลังคลอดโลหิตแห้งไป 
1
สตรีหลังคลอดอยู่ไฟไม่ได้  
1
ผลรวมทั้งหมด
27

 

โรคหรืออาการที่รักษาด้วยการรัดหน้าท้อง 7 รายการดังนี้
โรค/อาการที่ให้การรักษาย่อย  
ผลรวม
ความผิดปกติอื่นๆของสตรีหลังคลอดบุตร
1
ภาวะหลังคลอด (ปกติ)
1
สตรีหลังคลอดน้ำคาวปลาไม่เดิน             
1
สตรีหลังคลอดบุตรมีน้ำนมน้อย  
1
สตรีหลังคลอดไม่มีน้ำนม  
1
สตรีหลังคลอดโลหิตแห้งไป 
1
สตรีหลังคลอดอยู่ไฟไม่ได้  
1
ผลรวมทั้งหมด
7

โรคหรืออาการที่รักษาด้วยการอาบสมุนไพร 7 รายการดังนี้

ความผิดปกติอื่นๆของสตรีหลังคลอดบุตร 1
ภาวะหลังคลอด (ปกติ) 1
สตรีหลังคลอดน้ำคาวปลาไม่เดิน              1
สตรีหลังคลอดบุตรมีน้ำนมน้อย   1
สตรีหลังคลอดไม่มีน้ำนม   1
สตรีหลังคลอดโลหิตแห้งไป  1
สตรีหลังคลอดอยู่ไฟไม่ได้   1
ผลรวมทั้งหมด 7
 
โรคหรืออาการที่รักษาด้วยการนาบอิฐ 7 รายการดังนี้
โรค/อาการที่ให้การรักษาย่อย   ผลรวม
ความผิดปกติอื่นๆของสตรีหลังคลอดบุตร 1
ภาวะหลังคลอด (ปกติ) 1
สตรีหลังคลอดน้ำคาวปลาไม่เดิน              1
สตรีหลังคลอดบุตรมีน้ำนมน้อย   1
สตรีหลังคลอดไม่มีน้ำนม   1
สตรีหลังคลอดโลหิตแห้งไป  1
สตรีหลังคลอดอยู่ไฟไม่ได้   1
ผลรวมทั้งหมด 7
Comments