ข่าวรพสต

การออกใบรับรองการรักษา

โพสต์21 ธ.ค. 2554 23:48โดยSomchai Chinwanitjaroen

กรมบัญชีกลาง มีระเบียบการเบิกค่าบริการการแพทย์แผนไทยสำหรับข้าราชการ ว่าต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และมีใบรับรองถึงความจำเป็นในการรักษา ซึ่งออกโดยแพทย์เท่านั้น จึงทำให้ รพสต.ที่ไม่มีแพทย์ประจำ จะมีปัญหาในการให้บริการกลุ่มสิทธิข้าราชการ ที่จะไม่สามารถนำใบเสร็จไปเบิกได้หากมารับบริการที่ รพสต.
อ่านรายละเอียดหนังสือที่ กค 0422.2/ว33 ลว 11 เมย. 54 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทย การเบิกค่ารักษาต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ และต้องมีใบรับรองแสดงถึงความจำเป็น ซึ่งออกโดยแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ผู้มีใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย

11/11/11 ข้อมูลสถานภาพการบริการแพทย์แผนไทย

โพสต์9 พ.ย. 2554 00:51โดยSomchai Chinwanitjaroen

บทสรุปเบื้องต้นจากฐานข้อมูลการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ของ โรงพยาบาลชุมชน , รพสต.ในจังหวัดอุดรธานี ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 (11/11/11)

 

จำนวนรพสต.ที่ลงข้อมูล

อำเภอ

แห่ง

กุดจับ

1

กุมภวาปี

1

ไชยวาน

1

ทุ่งฝน

2

นายูง

5

น้ำโสม

5

โนนสะอาด

3

บ้านผือ

5

ประจักษ์ศิลปาคม

1

พิบูลย์รักษ์

1

เพ็ญ

7

เมือง

6

วังสามหมอ

3

ศรีธาตุ

3

หนองวัวซอ

3

หนองหาน

1

ผลรวมทั้งหมด

48

 

 

มีรายงานเกี่ยวกับรายการยาสมุนไพรที่มีใช้ในหน่วยบริการมากที่สุด 24 รายการ น้อยที่สุด 1 รายการ

จำนวนรายการยาสมุนไพรที่มีใช้

แห่ง

1

1

3

1

5

17

6

10

7

3

8

1

10

1

11

2

13

2

24

1

(ว่าง)

 

ผลรวมทั้งหมด

39

 

การดำเนินงานใน รพสต.

โพสต์6 ต.ค. 2554 19:32โดยSomchai Chinwanitjaroen

กรอบการดำเนินงานแพทย์แผนไทยของ รพสต. มี 2  ระดับ คือ
1.ใน รพสต
2.ในชุมชน
 
โดย 2 ระดับ จะมีการดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งได้จัดทำเป็นเค้าร่างประมาณว่าอย่างนี้
 

การดำเนินงานแพทย์แผนไทย ของ รพสต.

ใน รพสต.

ใน ชุมชน

การให้บริการแพทย์แผนไทย

จัดทำรายงานข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย

มีมาตรฐาน 5 ด้าน

มีการใช้รหัสมาตรฐาน

จัดบริการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู รักษา

เชิงรุก

รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำรับ ตำรา

กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (อัมพฤกษ์ อัมพาต สูงอายุ หลังคลอด

สร้างเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทย

ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย

 

แผนงานพัฒนารูปแบบระบบสุขภาพท้องถิ่นในแบบฉบับของหมอพื้นบ้าน

โพสต์27 ก.ค. 2553 23:41โดยSomchai Chinwanitjaroen

แผนงานพัฒนารูปแบบระบบสุขภาพท้องถิ่นในแบบฉบับของหมอพื้นบ้าน

ความสำคัญ

                เครือข่ายหมอพื้นบ้าน จังหวัดอุดรธานี ได้มีการรวมตัวกัน โดยมีกลุ่ม / ชมรมหมอพื้นบ้านสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นต้นแบบให้แก่เครือข่ายในอำเภออื่น ๆ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาอาทิเช่น ตั้งแต่ปี 2551 ได้ร่วมการดำเนินงานเกี่ยวกับการสำรวจสมุนไพรในพื้นที่ รวมทั้งเป็นวิทยากรให้กับป่าบ้านจอมศรี ต.จอมศรี อ.เพ็ญ  , ป่าบ้านชัย ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง  รวมทั้งการร่วมกิจกรรมลดโลกร้อนโดยการสำรวจคาร์บอนแบงค์ , การร่วมงานคาราวานหมอพื้นบ้าน ปีที่ 1 , ปีที่ 2 รวมทั้งเป็นเจ้าภาพจัดงานคาราวานหมอพื้นบ้านในปีที่ 3  , ปี 2552  การดำเนินงานประชุมกลุ่มเพื่อการเสวนาทิศทางการขับเคลื่อนงานหมอพื้นบ้านในชุมชน โดยใช้งบประมาณจากสภาผู้นำแห่งชาติ โดยผลลัพธ์ที่ได้คือทิศทางการทำงานของเครือข่ายหมอพื้นบ้าน จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ การจัดระบบสุขภาพท้องถิ่นในแบบฉบับของหมอพื้นบ้านโดยชุมชนมีส่วนร่วม , การปริวรรตใบลานมุ่งสู่การนำไปใช้ , การส่งเสริมการอนุรักษ์สมุนไพร

                จากการดำเนินงานในแผนงานพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ  สสส.นั้นในปี 2551 พบว่า  , ในปี 2552 พบว่า   ซึ่งชมรมหมอพื้นบ้านสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเล็งเห็นว่ามีความจำเป็นในการขยายแนวคิดรวมทั้งการดำเนินงานออกไปในกลุ่มเครือข่ายของจังหวัด เพื่อพัฒนาเข้าสู่โครงการหรือแผนงานของจังหวัดต่อไป โดยจัดระบบการทำงานออกเป็นกลุ่มภารกิจ 3 ด้าน อุดรธานี ได้แก่

การจัดระบบสุขภาพท้องถิ่นในแบบฉบับของหมอพื้นบ้านโดยชุมชนมีส่วนร่วม

 การปริวรรตใบลานมุ่งสู่การนำไปใช้

การส่งเสริมการอนุรักษ์สมุนไพร

 

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ปี 53

ปี 54

ปี 55

เครือข่ายหมอพื้นบ้านจังหวัดอุดรธานีเป็นกลไกเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของชุมชน

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายหมอพื้นบ้านจังหวัดอุดรธานีเข้มแข็ง (เช่นมีคณะทำงาน , มีกิจกรรม )

0

คข

0

คข

1

คข

มีศูนย์เรียนรู้หมอพื้นบ้านต้นแบบที่บ้านหมอ (ได้รับการยอมรับ , มีป้ายสมุนไพร , มีชุดนิทรรศการประวัติหมอ)

10

แห่ง

20

แห่ง

30

แห่ง

 

มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายหมอพื้นบ้านจังหวัดอุดรธานี

1

ครั้ง

1

ครั้ง

1

ครั้ง

สนับสนุนการรวบรวมบันทึกผลการรักษา การใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน  เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

มีสารานุกรมหมอพื้นบ้าน

5

อำเภอ

10

อำเภอ

20

อำเภอ

ความครอบคลุมของผลการรักษา การใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน  ได้รับ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ชุดความรู้

2

อำเภอ

4

อำเภอ

8

อำเภอ

ส่งเสริมให้มีกลไกในโรงเรียน / ท้องถิ่น ในการจัดการความรู้ในใบลานเพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

โรงเรียนมีชุมนุมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการสำรวจรวบรวม ถอดความความรู้จากใบลาน โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

6

โรง

12

โรง

18

โรง

สืบสานสมุนไพรในบ้านหมอและป่าในชุมชน

มีสารานุกรมสมุนไพรท้องถิ่น แต่ละพื้นที่

2

พื้นที่

4

พื้นที่

6

พื้นที่

 

ป่าในชุมชนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ (มีHerbarium มีสารานุกรม มีโปรแกรมอบรม 2วัน 1 คืนสำหรับเยาวชน)

2

พื้นที่

4

พื้นที่

6

พื้นที่

 

สมุนไพรในบ้านของหมอพื้นบ้านที่เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบมีจำนวนชนิดเพิ่มขึ้น

10

ชนิด

15

ชนิด

20

ชนิด

 

สมุนไพรในพื้นที่ป่าเป้าหมายมีจำนวนชนิดที่สอดคล้องกับสมุนไพรที่หมอพื้นบ้านใช้มีจำนวนชนิดเพิ่มขึ้น ปีละ

20

ชนิด

20

ชนิด

20

ชนิด


 

งบประมาณ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ปี53

ปี54

ปี55

เครือข่ายหมอพื้นบ้านจังหวัดอุดรธานีเป็นกลไกเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของชุมชน

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายหมอพื้นบ้านจังหวัดอุดรธานีเข้มแข็ง (เช่นมีคณะทำงาน , มีกิจกรรม )

 

 

 

มีศูนย์เรียนรู้หมอพื้นบ้านต้นแบบที่บ้านหมอ (ได้รับการยอมรับ , มีป้ายสมุนไพร , มีชุดนิทรรศการประวัติหมอ)

 

 

 

 

มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายหมอพื้นบ้านจังหวัดอุดรธานี

 

 

 

สนับสนุนการรวบรวมบันทึกผลการรักษา การใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน  เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

มีสารานุกรมหมอพื้นบ้าน

 

 

 

ความครอบคลุมของผลการรักษา การใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน  ได้รับ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ชุดความรู้

 

 

 

ส่งเสริมให้มีกลไกในโรงเรียน / ท้องถิ่น ในการจัดการความรู้ในใบลานเพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

โรงเรียนมีชุมนุมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการสำรวจรวบรวม ถอดความความรู้จากใบลาน โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

 

 

 

สืบสานสมุนไพรในบ้านหมอและป่าในชุมชน

มีสารานุกรมสมุนไพรท้องถิ่น แต่ละพื้นที่

 

 

 

 

ป่าในชุมชนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ (มีHerbarium มีสารานุกรม มีโปรแกรมอบรม 2วัน 1 คืนสำหรับเยาวชน)

 

 

 

 

สมุนไพรในบ้านของหมอพื้นบ้านที่เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบมีจำนวนชนิดเพิ่มขึ้น

 

 

 

 

สมุนไพรในพื้นที่ป่าเป้าหมายมีจำนวนชนิดที่สอดคล้องกับสมุนไพรที่หมอพื้นบ้านใช้มีจำนวนชนิดเพิ่มขึ้น ปีละ

 

 

 

การขอรับใบประกอบโรคศิลป

รวบรวมข้อมูล

จัดทำเอกสารเสนอกอง

 

 

 กลวิธี

ตัวชี้วัด

 

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายหมอพื้นบ้านจังหวัดอุดรธานีเข้มแข็ง (เช่นมีคณะทำงาน , มีกิจกรรม ) ศปส.คข.ภปญ.ทถ.สภ (ศคภส.)

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำแผนที่ผลลัพธ์ของคณะทำงาน แต่ละภารกิจ โดยใช้ตัวชี้วัดโครงการเป็นตัวตั้ง พร้อมทั้งเตรียมการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเครือข่าย

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าแต่ละภารกิจ และจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเครือข่าย พร้อมทั้งเตรียมการสำรวจสมุนไพรสด / แห้งของบ้านหมอพื้นบ้านในเครือข่าย , กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เพื่อติดตามความก้าวหน้าแต่ละภารกิจ และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจสมุนไพรสด / แห้งของบ้านหมอพื้นบ้านในเครือข่าย  พร้อมทั้งเตรียมการสำรวจโรคหรืออาการที่ชุมชนยังพึ่งการรักษาของหมอพื้นบ้าน

4.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 เพื่อติดตามความก้าวหน้าแต่ละภารกิจ และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจโรคหรืออาการที่ชุมชนยังพึ่งการรักษาของหมอพื้นบ้าน  พร้อมทั้งเตรียมการจัดการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยน-เรียนรู้-เข้าใจ หมอสมุนไพรหมอพื้นบ้านจังหวัดอุดรธานี

5.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5 ในรูปแบบการสัมมนา สรุป นำเสนอ ผลงานของภารกิจ 3 ด้าน และจัดให้มีการประกวดโครงงานผลงานหมอพื้นบ้านอุดรธานี , แข่งขันอ่านอักษรโบราณ , ประกวดเรียงความจากอักษรโบราณ

มีศูนย์เรียนรู้หมอพื้นบ้านต้นแบบที่บ้านหมอ (ได้รับการยอมรับ , มีป้ายสมุนไพร , มีชุดนิทรรศการประวัติหมอ)

1.กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก ในการประชุม

2.สำรวจข้อมูลพื้นฐานของหมอพื้นบ้านต้นแบบ โดยใช้แบบสำรวจที่มีการปรับปรุงแล้ว (จากโครงการจัดการความรู้และเสวนาหมอพื้นบ้านอุดร)

3.จัดทำชุดนิทรรศการประวัติความเป็นมา ป้ายสมุนไพรในบ้านหมอเพื่อการเรียนรู้

4.จัดทำรวมประวัติหมอพื้นบ้าน ศูนย์เรียนรู้แบบไม่เป็นทางการของชุมชน พร้อมทั้งสารานุกรมสมุนไพรในบ้านหมอพื้นบ้านต้นแบบของเครือข่าย

มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายหมอพื้นบ้านจังหวัดอุดรธานี

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5 ในรูปแบบการสัมมนา สรุป นำเสนอ ผลงานของภารกิจ 3 ด้าน และจัดให้มีการประกวดโครงงานผลงานหมอพื้นบ้านอุดรธานี , แข่งขันอ่านอักษรโบราณ , ประกวดเรียงความจากอักษรโบราณ

มีสารานุกรมหมอพื้นบ้าน

1.แต่ละเครือข่ายดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของหมอพื้นบ้านในพื้นที่ตนเอง โดยใช้แบบสำรวจที่มีการปรับปรุงแล้ว (จากโครงการจัดการความรู้และเสวนาหมอพื้นบ้านอุดร)

2.บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลและทำการประมวลผล*

3.ปรับปรุงข้อมูลในการประชุม ศคภส. ให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์พร้อม*

4.จัดทำสารานุกรมหมอพื้นบ้านรวมจังหวัดอุดรธานี

5.จัดทำทำเนียบหมอพื้นบ้านของแต่ละอำเภอ (ทำเนียบมีเฉพาะชื่อที่อยู่ ภาพ และโรคหรืออาการที่ได้ใช้ในชุมชนบ่อย ๆ)  ในรูปเล่มเอกสารและบันทึกปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลางของแผนงาน*

* มีค่าบันทึกข้อมูล

ความครอบคลุมของผลการรักษา การใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน  ได้รับ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ชุดความรู้

1.เจ้าหน้าที่สนามลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล

2.ผู้รับผิดชอบภารกิจดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและส่งกลับไปยังพื้นที่

3.เครือข่ายชมรมแต่ละพื้นที่นำเสนอผ่าน อบต. / สถานีอนามัย ในพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูล

4.เครือข่ายชมรมแต่ละพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอและรับรองข้อมูล เป็นรอบ ๆ ละ 2 เดือน ในเวทีสัญจรของหมอพื้นบ้าน (พื้นที่เป้าหมายมีประชุมสัญจร พื้นที่ละ 5 ครั้ง)

5.นำผลงานที่ได้มีการรับรองแล้วเข้าที่ประชุมหมู่บ้าน หรือตำบล เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้ร่วมรับรู้และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

โรงเรียนมีชุมนุมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการสำรวจรวบรวม ถอดความความรู้จากใบลาน โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1  เพื่อให้คณะทำงานของภารกิจแบ่งกลุ่มรับผิดชอบ พื้นที่ละ 3 โรงเรียน และเตรียมการแปลใบลาน

โดยภายหลังการประชุม

·       คณะทำงานของภารกิจลงพื้นที่เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับครูของโรงเรียนเป้าหมาย

·       ให้มีคณะทำงานที่ทำหน้าที่แปลอักษรโบราณ อย่างน้อย 3 ผูก / พื้นที่เป้าหมาย

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 จัดประชุมชี้แจงครูของโรงเรียนเป้าหมาย เพื่อร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้จากการแปลใบลานร่วมประชุมเพื่อถอดความ / ขยายความ

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 จัดประชุมนำความรู้ที่ได้จากการแปลใบลานร่วมประชุมเพื่อถอดความ / ขยายความ ต่อ พร้อมทั้งเตรียมการบันทึกข้อมูล*

4.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 จัดประชุมนำความรู้ที่ได้จากการแปลใบลานร่วมประชุมเพื่อถอดความ / ขยายความ ต่อ และเตรียมการสำหรับการสัมมนารวม (สรุปผลงาน , เตรียมการประกวดเรียงความ , แข่งขันอ่านอักษรโบราณ)

*ต้องมีผู้บันทึกข้อมูล

มีสารานุกรมสมุนไพรท้องถิ่น แต่ละพื้นที่

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1  เพื่อดำเนินการสำรวจสมุนไพรในพื้นที่เป้าหมาย ทำหน้าที่แปลอักษรโบราณ อย่างน้อย 3 ผูก / พื้นที่เป้าหมาย

หลังจากสำรวจแล้วนำข้อมูลที่ได้มาบันทึกและปรับปรุงให้สมบูรณ์

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 จัดประชุมสรุปและนำเสนอผลการสำรวจ เพื่อเตรียมการนำเสนอในที่ประชุมหมู่บ้าน

 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 นำเสนอผลการสำรวจในที่ประชุมหมู่บ้าน พร้อมทั้งสำรวจการมีส่วนร่วมและจัดทำแผนชุมชนเพื่อให้ชุมชนร่วมกันจัดการพื้นที่อนุรักษ์และขยายพันธุ์สมุนไพรท้องถิ่น และจัดทำผ้าป่าสมุนไพร

4.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 จัดประชุมนำความรู้ที่ได้จากการจัดเวทีชุมชนเตรียมการสำหรับการสัมมนารวม (สรุปผลงาน , เตรียมการสัมมนาการมีส่วนร่วมของชุมชน และ อบต.ในการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น)

5.จัดทำทำเนียบสมุนไพรพื้นบ้านของแต่ละอำเภอ  ในรูปเล่มเอกสารและบันทึกปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลางของแผนงาน*

* มีค่าบันทึกข้อมูล

ป่าในชุมชนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ (มีHerbarium มีสารานุกรม มีโปรแกรมอบรม 2วัน 1 คืนสำหรับเยาวชน)

1.จัดทำโปรแกรม 2 วัน 1 คืน สำหรับเยาวชนร่วมเรียนรู้ในป่าสมุนไพรของพื้นที่เป้าหมาย โดยแบ่งกลุ่ม มีกิจกรรมวาดรูปต้นไม้ แรเงาใบไม้ ค้นหาข้อมูลของสมุนไพรทางทางยาและทางเกษตร  โดยให้ครอบคลุมสมุนไพรทุกชนิดในพื้นที่เป้าหมายและมีการจัดทำ Herbarium ด้วย

สมุนไพรในบ้านของหมอพื้นบ้านที่เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบมีจำนวนชนิดเพิ่มขึ้น

1.สำรวจชนิดสมุนไพร

2.วิเคราะห์จำนวนที่มี

3.จัดหามาเพิ่ม โดยใช้เวทีผ้าป่าสมุนไพร

สมุนไพรในพื้นที่ป่าเป้าหมายมีจำนวนชนิดที่สอดคล้องกับสมุนไพรที่หมอพื้นบ้านใช้มีจำนวนชนิดเพิ่มขึ้น ปีละ

1.สำรวจชนิดสมุนไพร

2.วิเคราะห์จำนวนที่มี

3.จัดหามาเพิ่ม โดยใช้เวทีผ้าป่าสมุนไพร


 

 

1-4 of 4