หน้าหลัก

ระบบทวิภาคี คืออะไร

"ทวิภาคี" แปลว่า “สองฝ่าย” ซึ่งหมายถึง สถานประกอบการและโรงเรียน เยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอาชีพในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั้นจะมี 2 สถานภาพในบุคคลเดียวกัน คือ เป็นนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียน และในขณะเดียวกันก็เป็นพนักงานฝึกอาชีพของสถานประกอบการด้วยการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาด้านอาชีพอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการศึกษาในระบบนี้ผู้เรียนหรือผู้ฝึกหัด (Trainee) จะต้องเรียนรายวิชาสามัญ รายวิชาชีพพื้นฐาน โดยเรียนและฝึกปฏิบัติเบื้องต้น ที่สถานศึกษา

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาประชาชนที่มีงานอาชีพ ได้เพิ่มวุฒิการศึกษา โดยการศึกษาในระบบทวิภาคี และสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป
 • เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ ที่ตรงตามสาขางาน
 • เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถทำงานในสถานประกอบการได้

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ระดับ ปวส.)
 • ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอาชีพทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การเป็นนักศึกษาระบบทวิภาคี

 • ปรึกษากับอาจารย์แนะแนว และผู้ปกครองของท่าน หรือเข้าพบเจ้าหน้าที่ระบบทวิภาคีของวิทยาลัย
 • ตัดสินใจเลือกสาขาอาชีพที่ถนัดและเหมาะสมกับตนเองให้มากที่สุด
 • สมัครเป็นนักศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อฝึกอาชีพในสถานประกอบการที่ตรงกับสาขาที่เรียน
 • ถ้าเป็นพนักงานของสถานประกอบการอยู่แล้วให้ขออนุญาตสถานประกอบการ
 • สถานประกอบการและสถานศึกษาจะร่วมกันสัมภาษณ์ เพื่อรับเข้าเป็นนักศึกษาระบบทวิภาคี
 • หากผ่านการสอบ จะได้จัดทำสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ
 • เริ่มการเรียนและการฝึกอาชีพทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ

คุณสมบัติของผู้เรียน

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 / เทียบเท่า / ปวช. ทุกสาขา หรือพนักงานที่ทางสถานประกอบการคัดเลือกมา (มีวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองมาแสดง)
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
 • เพศหญิงหรือชาย
 • มีสภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เหมาะสมที่จะเรียนวิชาชีพในสาขาวิชาในอาชีพที่สมัครนั้นได้ตลอดหลักสูตร
 • สามารถฝึกอาชีพในสถานประกอบการได้
 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
 • เป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติ หรือพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการค้า หรือเสพติดยาเสพติดทุกชนิดมาก่อน
 • มีใจรักในวิชาชีพที่ตนจะเข้ารับการฝึก
 • ยินดีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานประกอบการและสถานศึกษา

ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ

 • ได้รับการฝึกอาชีพที่ดี ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
 • ได้ฝึกปฏิบัติงานจริงกับเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน
 • ได้รับความรู้ทางวิชาการจากสถาบันอาชีวศึกษา
 • ได้รับค่าตอบแทน / เบี้ยเลี้ยง และความช่วยเหลืออื่น ๆ ด้านการศึกษาจากสถานประกอบการ
 • มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานในสาขาอาชีพนั้น ๆ
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอาชีพที่สถานประกอบการลงนามร่วมกับสถานศึกษาทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • เป็นการฝึกอาชีพที่ดี และได้รับความรู้ทางด้านวิชาการจากวิทยาลัย ฯ
 • ได้งานที่มีรายได้ดี
 • โอกาสในการศึกษาต่อเหมือนนักศึกษาระบบทั่วไป

ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือก

 • สามารถเลือกสาขาวิชาที่จะเรียนได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
 • สามารถเลือกสถานประกอบการที่ฝึกอาชีพได้จำนวน 2 แห่ง
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ทวิภาคี คืออะไร

Comments