(พว)แผน51 การงานอาชีพ ป.1

สารบัญ

แผนผังแสดงสัญลักษณ์และส่วนสำคัญในแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงประเมินตรงตามตัวชี้วัด
แผนผังแสดงสัญลักษณ์และส่วนสำคัญในแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง 
คำชี้แจง 
ตารางมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ตารางวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โครงสร้างการจัดเวลาเรียน 
แบบบันทึกการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ  Backward  Design

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  งานบ้าน
•  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ  Backward  Design  หน่วยการเรียนรู้ที่  1
•  แบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test)   หน่วยการเรียนรู้ที่  1
•  แบบทดสอบหลังเรียน  (Post-Test)  หน่วยการเรียนรู้ที่  1
•  แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1   ความหมายและประเภทของงานบ้าน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2   ประโยชน์ของงานบ้าน  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3   วิธีการจัดเก็บของเล่นของใช้บนโต๊ะ  ตู้  ชั้น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4   การจัดเก็บของเล่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5   การจัดเก็บของใช้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6  การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว
 

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
• การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ  Backward  Design  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
• แบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test)   หน่วยการเรียนรู้ที่  2
•  แบบทดสอบหลังเรียน  (Post-Test) หน่วยการเรียนรู้ที่  2
•  แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7   ความหมายและประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  8   เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในชีวิตประจำวัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  9   การสำรวจการแต่งกายของตนเอง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  10  ขั้นตอนการแต่งกายด้วยตนเอง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  11  การแต่งกายด้วยตนเอง

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  อาหารและโภชนาการ
•  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ  Backward  Design  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
•  แบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test)  หน่วยการเรียนรู้ที่  3
•  แบบทดสอบหลังเรียน  (Post-Test) หน่วยการเรียนรู้ที่  3
•  แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  12  ความหมายของอาหาร 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  13  ประโยชน์ของอาหาร 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  14  ความหมายและวิธีการประกอบอาหาร 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  15  อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาหาร 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  16  ประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบอาหารอย่างถูกวิธี


หน่วยการเรียนรู้ที่  4  งานเกษตร
•  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ  Backward  Design  หน่วยการเรียนรู้ที่  4
•  แบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test)  หน่วยการเรียนรู้ที่  4
•  แบบทดสอบหลังเรียน  (Post-Test) หน่วยการเรียนรู้ที่  4
•  แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  17  ความหมายและความสำคัญของงานเกษตร 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  18  ประเภทของงานเกษตร 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  19  การดูแลพืชด้วยการรดน้ำและการกำจัดวัชพืช 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  20  การดูแลพืชด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย

หน่วยการเรียนรู้ที่  5  งานช่าง
•  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ  Backward  Design  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
•  แบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test)  หน่วยการเรียนรู้ที่  5
•  แบบทดสอบหลังเรียน  (Post-Test) หน่วยการเรียนรู้ที่  5
•  แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  21  ความหมายและความสำคัญของงานช่าง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  22  ประเภทของงานช่าง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  23  ผลิตภัณฑ์จากงานช่างในบ้าน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  24  รู้จักวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในงานช่าง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  25  การใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในงานช่าง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  26  ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง

หน่วยการเรียนรู้ที่  6  งานประดิษฐ์
•  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ  Backward  Design  หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
•  แบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test)  หน่วยการเรียนรู้ที่  6
•  แบบทดสอบหลังเรียน  (Post-Test) หน่วยการเรียนรู้ที่  6
•  แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  27   ความหมายของงานประดิษฐ์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  28   ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  29   ประเภทของงานประดิษฐ์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  30   รู้จักวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  31   การพับจรวด 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  32   การพับหนอนกระดาษ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  33   การพับน้องแมวน้อย

หน่วยการเรียนรู้ที่  7  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
•  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทางของ  Backward  Design  หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
•  แบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test)  หน่วยการเรียนรู้ที่  7
•  แบบทดสอบหลังเรียน  (Post-Test) หน่วยการเรียนรู้ที่  7
•  แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  34   ความหมายของข้อมูล 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  35   ประเภทของข้อมูล 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  36   ประโยชน์ของข้อมูล  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  37   แหล่งข้อมูลใกล้ตัว  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  38   การหาข้อมูลที่สนใจ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  39   อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  40   ข้อดี-ข้อเสียของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคผนวก 
แบบประเมินผลงานของนักเรียน
แบบสังเกตพฤติกรรม
ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ