Tristin

Mini Aussie


Born August 31, 2007

 

 

 Tristin's first Montana snow experience!

 Tristin and Dakota playing

 Tristin, Dakota and Cowboy