Richtlijnen surveilleren

Tijdens het buiten- en binnenspelen gelden vanzelfsprekend de algemene schoolregels zoals deze ook staan vermeld in de schoolgids. Vrijheid in gebondenheid, samenwerken, samen spelen, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zijn op onze school belangrijke uitgangspunten.

Om zoveel mogelijk eenduidigheid te krijgen in het surveilleren zijn algemene regels vastgesteld.
Naast algemene regels zijn er voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw aanvullende regels afgesproken.

Tot slot kunnen ook tijdelijk regels van kracht zijn. Een voorbeeld hiervan is een tijdelijke verbod op het ruilen van voetbalplaatjes als dit tot veel ruzie leidt. Deze tijdelijke regels zullen via email en deze site worden gemeld.

 VOORAF
 • Zorg dat je minimaal 5 minuten voor aanvang van de pauze aanwezig bent. 
 • Bij regenachtig weer ben je 10 minuten voor de middagpauze aanwezig om samen te bepalen of je wel/niet naar buiten gaat.
  • De TSO-ouders bepalen of er naar buiten wordt gegaan. (Bij voorkeur zoveel mogelijk wel naar buiten, dat is echt heel belangrijk voor de kinderen).
  • Blijven de kinderen binnen, druk dan om 11:55 2x op de zoemer.
  • Als je binnen blijft dan geldt dat zowel voor de onderbouw als bovenbouw 
 • Kijk in de map in de lerarenkamer of er bijzonderheden zijn
  • Worden er specifieke kinderen gepest?
  • Zijn er medische indicaties?
 • Sluit indien nodig de hekken
 • Wanneer er geen Kerngroeplid (Natasja of Linda) aanwezig is meldt dit dan bij de administratie/directie/MT-lid van school. Indien nodig zal een van hun de TSO meedraaien.
 TIJDENS
 • Blijf zoveel mogelijk (liefst met minimaal 2 surveillanten) buiten op het plein
 • Houd je aandacht bij de kinderen. Gebruik je mobiele telefoon niet en leidt elkaar niet onnodig af.
 • Alleen met toestemming en toezicht mogen de leerlingen van de speelplaats af om bijvoorbeeld een bal te halen
 • Kinderen mogen alleen met toestemming het schoolgebouw in gaan
 • Veiligheid, zowel fysiek als emotioneel staat voorop
 • Wees problemen zoveel mogelijk voor, surveilleer actief en preventief
 • We verwachten "normaal" taalgebruik, spel en omgangsvormen
 • Voetballen mag alleen in de Pannakooi
 • Verboden zijn:
  • Ruw spel/schijngevechten/stoeien
  • Ongewenst contact
  • Pesten
 • Zoek in eerste instantie pratend met het kind naar een oplossing
  • De kinderen horen altijd te reageren op toenadering.
 • Bij herhaaldelijk misdragen, niet luisteren, of overtreden
  • In een kort gesprekje nogmaals het kind aanspreken op het gedrag en vervolgens:
   • Bij je laten lopen of
   • Aan de kant zetten of
   • Naar binnen sturen en het kind zich laten melden bij de eigen leerkracht

Procedure bij het afhalen van kinderen tijdens de TSO

Tijdens de TSO worden er wel eens kinderen door een ouder/verzorger of anderen van school gehaald. Als vrijwilliger van de TSO zijn wij niet in staat om te beoordelen of het afhalen van het kind geoorloofd is. De leerkracht is hiervoor verantwoordelijk en kan als enige het afhalen beoordelen en toestaan. Voor het afhalen van een kind tijdens de TSO geldt de volgende werkwijze:

Een ouder/verzorger die een kind komt afhalen meldt zich met kind en samen met een TSO-vrijwilliger af  bij de eigen leerkracht.

Deze werkwijze moet altijd worden gevolgd, ook als de ouder/verzorger aangeeft dat hij/zij het afhalen al bij de leerkracht heeft aangekondigd. Wij kunnen en mogen als TSO-vrijwilligers de verantwoordelijkheid niet nemen voor het meegeven van kinderen tijdens de TSO.

 CALAMITEITEN
 • Als EHBO nodig is:
  • Bij kleine ongelukjes gaat de leerling onder begeleiding van een andere/oudere leerling naar binnen, eventueel bij Toon of administratie melden voor icepack of koude natte doek.
  • Bij grotere ongelukken blijft de surveillant bij het kind en hij/zij vraagt of een andere/oudere leerling een leerkracht op te halen uit de lerarenkamer.
 ALS HET GAAT REGENEN
 • Ga in overleg met elkaar eventueel naar binnen
 • Geef desgewenst met de zoemer 2x een kort signaal, deze bevindt zich op achter de balie bij de conciërge.
NA AFLOOP 
 • Meldt incidenten aan de leraar/lerares van de betreffende leerling(en) en indien nodig bij de Kerngroep via de map of email
 • Meldt praktische problemen op het gebied van TSO in de map in de lerarenkamer of via email aan tso.helenparkhurst@gmail.com
 • Teken af. Let op, je vergoeding wordt berekenend op basis van deze aftekenlijsten.
Subpagina''s (2): Groep 1-2-3 Groep 4 t/m 8
Comments