TSO Beleidsplan


1.  Visie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Tussen Schoolse Opvang biedt kinderen een gezonde en veilige plek om tussen de middag in groepsverband onder leiding van volwassenen te spelen. Kinderen voelen zich thuis en veilig tijdens de TSO en er zijn mogelijkheden om te ontspannen. De omgang met anderen (zowel kinderen als volwassenen) is gebaseerd op wederzijds respect, vertrouwen en eerlijkheid.  

2.  Uitgangspunten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De TSO voldoet aan de wettelijke regels die hiervoor gelden:
 • de vrijwilligers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd.
 • 50% van de vrijwilligers heeft een basiscursus TSO gevolgd.
 • de overblijfouders en kerngroepleden werken volgens de afspraken zoals opgenomen in het beleidsplan TSO.
 • de overblijfouders en kerngroepleden ontvangen voor de uitvoering van hun taken een vrijwilligersvergoeding.
 • de exploitatie van de TSO dient kostendekkend te zijn, waarbij een belangrijke doelstelling is om extra speelmiddelen voor de kinderen te kunnen aanschaffen.
3.  Verantwoordelijkheid en organisatie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De eindverantwoordelijkheid van de TSO ligt bij de directeur van de school. De operationele verantwoordelijkheid heeft de directeur gemandateerd aan de kerngroep TSO bestaande uit minimaal 2 en maximaal 3 leden. Minimaal 2 keer per jaar zal de directeur een overleg hebben met de kerngroep TSO hierbij vertegenwoordigd door het kerngroeplid dat verantwoordelijk is voor de communicatie. Het initiatief hiertoe ligt bij de directeur. In gevallen waarin dit beleidsplan niet voorziet, beslist de directeur van de school. 

4.  Kerngroep TSO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De kerngroepleden ontvangen voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding. De vergoeding per kerngroeplid is gelijk de vergoeding van een overblijfouder die 40 weken lang 1 dag per week surveilleert. Daarnaast ontvangen de kerngroepleden 50 euro onkostenvergoeding voor het gebruik van eigen middelen zoals telefoon, computer, printer en dergelijke. De uitbetaling van deze vergoeding vindt plaats in twee termijnen (kerst en einde schooljaar). De hoogte van de vrijwilligersvergoeding kan alleen met instemming van de MR worden vastgesteld/aangepast. Voor de kerngroepleden geldt een opzegtermijn van 2 maanden.

De kerngroep heeft de volgende taken die onderling worden verdeeld:
 • het onderhouden van contact met de overblijfouders, ouders, en de schooldirecteur.
 • het werven en aansturen van overblijfouders.
 • het bijhouden van de inhoud van de TSO-mappen in de teamkamers.
 • het organiseren van overlegmomenten met de overblijfouders.
 • verzorgen van informatie over de TSO voor schoolgids.
 • het zorgen voor het scholingsprogramma en registratie van behaalde certificaten.
 • aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers doorgeven aan school zodat school de aanvraag voor de VOG kan uitsturen.
 • zorgt voor de roosters van de overblijfouders.
 • aanspreekpunt bij problemen in de planning.
 • Stelt een begroting op in de eerste maand van ieder schooljaar.
 • Administreren en verzorgen de uitbetaling van de vrijwilligersbijdrage.
 • Administreren en verzorgen de aanschaf van extra speelmiddelen.

5.  Overblijfouders
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • De overblijfouders worden bij voorkeur geworven onder ouders/verzorgers van kinderen die op school zitten.
 • De overblijfouders werken volgens een van tevoren opgesteld rooster. De overblijfouders zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervanging als zij een keer verhinderd zijn. In noodgevallen kan contact opgenomen met het Kerngroeplid dat verantwoordelijk is voor de planning.
 • De overblijfouder is vijf minuten voor aanvang van de middagpauze aanwezig om zich op de hoogte te stellen van eventuele bijzonderheden en het eventueel klaarzetten van speelgoed.
 • Bij regenachtig weer is de overblijfouder 10 minuten voor aanvang van de middagpauze aanwezig om te kunnen besluiten of binnen, dan wel buiten wordt gespeeld.
 • De middagpauze duurt 30 minuten. De overblijfouder is 5 tot 10 minuten na afloop van de middagpauze aanwezig om bijzonderheden over te dragen aan de docenten en eventueel speelgoed op te ruimen. 
 • De overblijfouders ontvangen voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding van 5 euro per keer. De vergoeding heeft geen exclusief verband met de duur van de pauze. Naast de tijd op het plein worden van de overblijfouder ook andere inspanningen gevraagd zoals bijvoorbeeld (eerder aanwezig,  later weg, reistijd, bijwonen TSO-avond, volgen Basiscursus TSO, aanvragen VOG, communicatie met Kerngroep etc.). De hoogte van de vrijwilligersvergoeding kan alleen met instemming van de MR worden vastgesteld/aangepast. 
 • De overblijfouder is bereid om een basiscursus TSO te volgen. De kosten van deze cursus zijn voor rekening van de TSO.
 • De overblijfouder levert een VOG-verklaring, op basis van een aanvraagformulier ingevuld door de directeur. De kosten van deze VOG worden aan de overblijfouder vergoed. 
 • In geval van calamiteiten op het speelplein kan altijd een beroep worden gedaan op aanwezige groepsleerkrachten voor BHV en EHBO.
 • De overblijfouders zorgen er voor dat het overblijven zo goed mogelijk verloopt. Hiervoor zijn in dit beleidsplan en de TSO-website een aantal regels opgesteld. Van de overblijfouders wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de gedragsregels en daar naar handelen.
 • Minimaal één maal per jaar is er een overleg met overblijfouders en de Kerngroep TSO. Het kerngroeplid communicatie organiseert deze bijeenkomsten en zit ze voor.
 • Bij het niet voldoende functioneren van een overblijfouder vindt hierover een gesprek plaats met de betreffende ouder.  Dit gesprek wordt geïnitieerd door een kerngroeplid of de directeur. Aangezien de eindverantwoordelijkheid van de TSO ligt bij de directeur is deze ook gemachtigd ouders die zijns inziens niet geschikt zijn als overblijfouder te fungeren, voor deze taak te weigeren of overblijfouders die niet voldoende functioneren te laten vervangen.

6.  Scholing
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Met ingang van 2011 moet ten minste de helft van de overblijfkrachten een scholing op het gebied van overblijven hebben gevolgd. Aan alle huidige overblijfkrachten die nog geen opleiding op het gebied van overblijven hebben gevolgd, zal een cursus worden aangeboden. Nieuwe overblijfouders wordt eveneens deze cursus aangeboden. De kosten voor scholing worden in beginsel betaald uit het eigen budget van de TSO. Als er subsidiemogelijkheden zijn dan zal de directie van de school hier medewerking aan verlenen.

7. Verzekering/Aansprakelijkheid
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
School is verplicht om voor de overblijfouders een verzekering af te sluiten tegen wettelijke aansprakelijkheid bij de TSO.

8. Veiligheid/EHBO/BHV
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor wat betreft eerste hulp kan tijdens het overblijven altijd worden teruggevallen op de EHBO'ers en BHV'ers binnen het docententeam. Tijdens het surveilleren zijn per plein minimaal twee surveillanten aanwezig.

Comments