โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
         เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3 ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและคณะกรรมการทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ผู้บริหารโรงเรียน        นายวีระพันธู์   ดอนท้วม
   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
     วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
___________________________________
    
 
        นางสาวพชรกมล  คำไวย์
    ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
                วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
___________________________________


    นางสาวณัฐฐินันท์ นวลหมวก
    ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
                วิทยฐานะ ชำนาญการ