ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

แบบประเมินความพึงพอใจ (คลิกที่นี่) สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Thailand School Improvement program : TSIP Udon Thani Primary Educational Service Area Office 4)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4

แบบประเมินความพึงพอใจ (คลิกที่นี่) สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Thailand School Improvement program : TSIP Udon Thani Primary Educational Service Area Office 4)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4

แบบประเมินความพึงพอใจ (คลิกที่นี่) สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Thailand School Improvement program : TSIP Udon Thani Primary Educational Service Area Office 4)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4


แบบประเมินความพึงพอใจ (คลิกที่นี่) สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Thailand School Improvement program : TSIP Udon Thani Primary Educational Service Area Office 4)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4

การอบรมเชิงปฏิบัติการ TSIP PLC UDON4
ข่าวประชาสัมพันธ์

PLC : Professional Learning Community 

     PLC (Professional Learning Community) : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมตัว รวมใจ ร่วมพลัง ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารแบบดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ และความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการ PLC ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรโดยเริ่มจากล่างขึ้นบน (Bottom Up) อย่างแท้จริง


  •       

YouTube Video

YouTube Video

YouTube Video

ข่าวสารด้านการศึกษา