Biết trước

Hai cậu bé kháo nhau:

- Chị tao biết trước đề thi 30 phút và vẫn thi... rớt.

- Thế còn khá! Chị tao biết trước đề thi hai tháng mà vẫn ra chầu rìa.

- Đồ bố báo! Thế chị mày thi gì?

- Thi... hoa hậu.

Comments