2.Nội dung,ý nghĩa công tác bảo hộ lao động tại doanh nghiệp.

1.Kế hoạch BHLĐ

Được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 14 giữa Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế và Tổng Liênđoàn lao động Việt Nam ngày 31/10/1998.

Nội dung của kế hoạch bảo hộ lao động

Kế hoạch BHLĐ gồm 5 nội dung chính sau:

- Các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ.

- Các biện pháp về kỹ thuật VSLĐ và cải thiện điều kiện làm việc.

- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho NLĐ làm công việc nguy hiểm có hại.

- Chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp.

- Tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về BHLĐ.

Ý nghĩa của kế hoạch bảo hộ lao động

·        Công tác bảo hộ lao động là công tác nhằm chủ động phòng ngừa,ngăn chặn tai nạn lao động,bệnh nghề nghiệp hoặc những tác động xấu đến sức khỏe người lao động,do đó kế hoạch bảo hộ lao động là một văn bản pháp lý của doanh nghiệp nêu lên những nội dung,những công việc doanh nghiệp phải làm nhằm đạt được mục tiêu trên.

·        Mặt khác đây cũng là nghĩa vụ đầu tiên trong những nghĩa vụ của người có thể đánh giá được nhận thức,sự quan tâm đến công tác bảo hộ lao động và ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động và tình hình lao động của DN.

·        Căn cứ vào kế hoạch bảo hộ lao động của người ta có thể đánh giá được nhận thức,sự quan tâm đến công tác bảo hộ lao động và ý thức chấp hành luật pháp của người sử dụng lao động và tình hình an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp.

·        Kế hoạch bảo hộ lao động là một yếu tố quan trọng bảo đảm cho công tác bảo hộ lao động của doanh nghiệp được thực hiện tốt.

Yêu cầu của kế hoạch bảo hộ lao động

  • Kế hoạch BHLĐ phải đảm bảo ATVSLĐ, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phù hợp với tình hình doanh nghiệp.
  • Kế hoạch BHLĐ phải bao gồm đủ năm nội dung trên với những biện pháp cụ thể kèmtheo kinh phí, vật tư, ngày công, thời gian bắt đầu, thời gian hoàn thành, trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân trong việc tổ chức thực hiện.
  • Nếu cần thiết, kế hoạch bảo hộ lao động phải được xây dựng, bổ sung phù hợp với công việc phát sinh trong năm kế hoạch.
Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo hộ lao động

Căn cứ để lập kế hoạch

- Nhiệm vụ, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình lao động của năm kế hoạch.

- Kế hoạch BHLĐ của năm trước và những thiếu sót, tồn tại trong công tác BHLĐ đượcrút ra từ các vụ tai nạn lao động, cháy nổ, bệnh nghề nghiệp, từ các báo cáo kiểm điểm việcthực hiện công tác BHLĐ năm trước.

- Các kiến nghị phản ánh của người lao động, ý kiến của tổ chức Công đoàn và kiến nghịcủa đoàn thanh tra, kiểm tra.

- Tình hình tài chính của doanh nghiệp. Kinh phí trong kế hoạch BHLĐ được hạch toánvào giá thành sản phẩm hoặc phí lưu thông của doanh nghiệp.

Tổ chức thực hiện:

- Sau khi kế hoạch BHLĐ được người SDLĐ hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt thì bộ phận kế hoạch của doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.

- Ban BHLĐ hoặc cán bộ BHLĐ phối hợp với bộ phận kế hoạch của doanh nghiệp đôn đốc kiểm tra việc thực hiện và thường xuyên báo cáo với người SDLĐ, bảo đảm kế hoạch BHLĐ được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn.

- Người SDLĐ có trách nhiệm định kỳ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện kế hoạch BHLĐ và thông báo kết quả thực hiện cho người lao động trong đơn vị biết.

2.Công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Cơ sở pháp lý

Công tác huấn luyện về ATVSLĐ đã được Điều 102 của Bộ luật Lao động quy định:" ...Người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện, hướng dẫn thông báo cho người lao động về những quy định, biện pháp làm việc an toàn vệ sinh và những khà năng tai nạn cần đề phòng trong công việc của từng người lao động". vàđược cụ thể hóa trong điều 13 chương IV Nghị định 06/CP, trong thông tư08/LĐTBXH ngày11/4/1995 và Thông tư 23/LĐTBXH ngày 19/05/1995.

Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

    Qua điều tra thống kê tai nạn ở nước at hiện nay trên 70% số vụ tai nạn lao động có nguyên nhân không chấp hành nghiêm chỉnh qui trình an toàn vệ sinh lao động. điều này là do người lao động hoặc người sử dụng lao động không được huấn luyện đầy đủ, theo đúng quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

    Huấn luyện ATVSLĐ là một trong những biện pháp phòng tránh tai nạn lao động vàbệnh nghề

nghiệp có hiệu quả rất cao và rất kinh tế, không đòi hỏi mất nhiều tiền bạc cũng nhưthời gian.

Yêu cầu của công tác huấn luyện

Công tác huấn luyện ATVS LĐ cần đạt được những yêu cầu sau:

- Tất cả mọi người tham gia quá trình lao động sản xuất đều phải được huấn luyện đầyđủ về ATVSLĐ.

- Đối với người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp hang năm(hoặc 6 tháng tùy theo yêu cầu nghiêm ngặt về độ an toàn của nghề nghiệp) phải được huấn luyện định kỳ nhằm tiếp tục cũng cố về những kiến thức về an toàn vệ sinh lao động.

- Phải có kế hoạch huấn luyện hàng năm trong đó nêu rõ thời gian huấn luyện, số đợthuấn luyện, số người huấn luyện ( huấn luyện lần đầu và huấn luyện lại).

- Phải có đầy đủ hồ sơ huấn luyện theo đúng quy định: sổ đăng ký huấn luyện, biên bảnhuấn luyện, danh sách kết quả huấn luyện ...

- Phải đảm bảo huấn luyện đầy đủ các nội dung quy định: Mục đích, ý nghĩa của côngtác ATVSLĐ, những nội dung cơ bản pháp luật, chế độ, chính sách BHLĐ, các quy trình, quiphạm an toàn, các biện pháp tổchức quản lý sản xuất, làm việc ATV ...

- Phải bảo đảm chất lượng huấn luyện: Tổ chức quản lý chặt chẽ, bố trí giảng viên cóchất lượng, cung cấp đầy đủ tài liệu đáp ứng yêu cầu huấn luyện, tổ chức kiểm tra, sát hạchnghiêm túc, cấp thẻ an toàn hoặc ghi kết quả vào sổ theo dõi huấn luyện đối với những ngườikiểm tra đạt yêu cầu.

3.Quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

Thực hiện theo Thông tư 13/BYT-TT của Bộ Y tế ngày 24/10/1996 bao gồm nội dung sau:

Quản lý vệ sinh lao động

- Người sử dụng lao động phải có kiến thức vềVSLĐ, bệnh nghề nghiệp và các biệnpháp phòng chống tác hại của môi trường lao động, phải tổ chức cho người lao động học tập cáckiến thức đó.

- Phải kiểm tra các yếu tố có hại trong môi trường lao động ít nhất mỗi năm một lần vàcó biện pháp xử lý kịp thời. Có hồ sơ lưu trửvà theo dõi kết quả đo theo quy định.

- Phải có luận chứng về các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ đối với các công trình xâydụng mới hoặc cải tao, các máy móc thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về VSLĐ, luậnchứng đó phải do thanh tra vệ sinh xét duyệt.

Quản lý sức khỏe người lao động, bệnh nghề nghiệp

- Phải trang bị đầy đủ phương tiện kỹ thuật y tế thích hợp, có phương án cấp cứu dựphòng để có thể sơ cấp cứu kịp thời.

- Phải tổ chức lực lượng cấp cứu, tổ chức huấn luyện cho họ phương pháp cấp cứu tạichỗ.

- Tổ chức khám sức khoẻ trước khi tuyển dụng; khám sức khoẻ định kỳ 6 tháng hoặc một năm một lần.

- Tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho những người làm việc trong điều kiện có nguy cơmắc bệnh nghề nghiệp đểphát hiện và điều trị kịp thời.

Chế độ báo cáo

Người sử dụng lao động phải lập kế hoạch và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 3, 6, 12 tháng các nội dung trên cho sở Y tế địa phương.

4.Khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo định kỳ về tai nạn lao động

Cơ sở pháp lý:

·        Việc khai baó và điều tra tai nạn lao động được thực hiện theo thông tư liên tịch số 03/TTLD ngày 26/3/1998 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội; Bộ Y tế; Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

·        Chế độ thống kê, bao cao định kỳ về tai nạn lao động thực hiện theo thông tư số 23/TT-LĐTBXH ngày 18/11/1996

Khai báo và điều tra tai nạn lao động

Định nghĩa: Định nghĩa về tai nạn được trình bày ở Chương 1 ( Mục 1.1.3) nhưng chú ý đến 3 yếu tố sau để xác định chế độ tai nạn lao động cho người lao động.

·        Tính chất công việc: thực hiện công việc được giao.

·        Địa điểm: có thể xảy ra trong hoặc ngoài doanh nghiệp ( được cử đi làm việc ngoài doanh nghiệp, trên đường đi từ nhà đến doanh nghiệp và ngược lai.

·        Thời gian TNLĐ xảy ra trong thời gian làm việc, chuẩn bị và thu dọn sau khi làm việc, thời gian thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết theo quy định như: nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh... 

Phân loại tai nạn lao động

·        Tai nạn lao động chết người: người bị tai nạn chết ngay tại nơi xảy ra tai nạn, chết trên đường đi cấp cứu, chết trong thời gian cấp cứu, chết trong thời gian điều trị, chết do tái phát của chính vết thương do tai nạn lao động gây ra.

·        Tai nạn lao động nặng: người bị tai nạn bị đứt ít nhất một trong những chấn thương được quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư số 03/TTLĐ(26/02/2998).

·        Tai nạn lao động nhẹ: là những tai nạn lao động không thuộc 2 loại trên.

Điều tra tai nạn lao động.

Việc khai báo điều tra TNLĐ nhằm đạt được các mục đích sau:

·        Xác định rõ nguyên nhân của TNLĐ.

·        Quy rõ trách nhiệm của những người để xảy ra TNLĐ và có biện pháp xử lý.

·        Đề ra các biện pháp thích hợp phòng tránh tai nạn tương tự tái diễn.

Việc điều tra TNLĐ phải đảm bảo các yêu cầu sau:

·        Phản ánh chính xác, đúng thực tế tai nạn.

·        Tiến hành điều tra đúng thủ tục, đảm bảo đúng các mặt: hồ sơ, trách nhiệm, chi phí và thời hạn quy định.

·        Tìm ra các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả TNLĐ nột cách khả thi, hữu hiệu. 

Nguyên tắc khai báo TNLĐ

·        Tất cả các cơ sở (trừ các cơ sở thuộc lực lượng vũ trang) khi xảy ra tai nạn lao động chết người, TNLĐ nặng phải khai báo bằng cách nhanh nhất ( điện thoại, fax, công điện...) với các cơ quan thanh tra Nhà nước về ATLĐ, thanh tra Nhà nước về vệ sinh lao động, Liên đoàn Lao động, cơ quan Công an gần nhất và cớ quan quản lý cấp trên.

·        Các cơ sở thuộc lực lượng vũ trang khai báo TNLĐ theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ nội vụ đồng thời khai báo với thanh tra nhà nước về an toàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

·        TNLĐ xảy ra ở địa phương nào thì khai báo và điều tra ở địa phương đó.

·        Tai nạn lao động xảy ra ở cơ sở nào thì cơ sở đó thực hiện khai báo, nếu không phải người của cơ sở mình vẫn thực hiện khai báo, đồng thời thông báo cho cơ sở hoặc thân nhân người tai nạn biết.

Nguyên tắc và thẩm quyền điều tra TNLĐ

·        Tất cả các vụ TNLĐ đều phải được điều tra theo quy định.

·        Các cơ quan thanh tra nhà nước về TNLĐ, thanh tra Nhà nước về VSLĐ và Liên đoàn lao động cấp tỉnh có trách nhiệm điều tra các vụ TNLĐ chết người, TNLĐ nặng ( Khi thất cần thiết) xảy ra ở địa phương, công đoàn địa phương.

·        Các vụ TNLĐ xảy ra trên các phương tiên giao thông vận tải trừ các trường hợp xảy ra trên các tuyến đường thuo64c nội bộ cơ sở do các cơ quan cảnh sát giao thông điều tra với sự phối hợp  của các cơ quan thanh tra Nhà nước về ATLĐ cấp tỉnh.

·        Người sử dụng lao động có trach nhiệm điều tra các vụ tai nạn lao động nhẹ, TNLĐ nặng ( nếu các cơ quan chức năng không điều tra) xảy ra ở cơ sở mình.

        Trách nhiệm của người sử dụng lao động ở cơ sở xảy ra TNLĐ

Người sử dụng lao động có 10 trách nhiệm sau:

·        Kịp thời sơ cấp cứu, cấp cứu người bị nạn.

·        Khai báo bằng cách nhanh nhất với các cơ quan hữu quan theo quy định.

·        Giữ nguyên hiện trường những vụ tai nạn lao động chết người và TNLĐ nặng.

·        Cung cấp tài liệu vật chứng có liên quan đến tai nạn lao động theo yêu cầu của trưởng đoàn điều tra.

·        Tạo điều kiện cho những người biết hoặc có liên quan đến vụ tai nạn lao động cung cấp tình hình cho đoàn điều tra TNLD( khi được yêu cầu.

·        Tổ chức điều tra các vụ TNLĐ nhẹ, TNLĐ nặng theo quy định.

·        Thực hiện các biện pháp khắc phục và giải quyết các hậu qua do TNLĐ gây ra, tổ chức rút kinh nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng ngừa các vụ TNLĐ tương tự hoặc tái diễn; thực hiện cac kiến nghị ghi trong biên bản điều tra TNLĐ, xử lý theo thẩm quyền những người có lỗi để xảy ra TNLĐ.

·        Chịu các khoản chi phí phục vụ cho việc điều tra TNLĐ.

·        Gửi báo cáo thực hiện trong bản kiến nghị ghi trong bản điều tra TNLĐ tới các cơ quan tham gia điều tra TNLĐ.

·        Lưu giữ hồ sơ các vụ TNLĐ chết người trong thời gian 15 năm và lưu giữ hồ sơ TNLĐ khác cho đến khi người bị TNLĐ về hưu.

Trách nhiệm của những người biết hoặc có liên quan đến các vụ TNLĐ

·        Khai báo đầy đủ, đúng sự thật về vụ TNLĐ và những vấn đề có liên quan đến vụ TNLĐ theo yêu cầu của đoàn điều tra về TNLĐ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về điều đã khai báo.

·        Lời khai phải viết thành văn bản ghi rõ ngày tháng năm khai báo, có chữ ký ghi rõ họ tên của người khai báo.

Tổ chức điều tra TNLĐ của cơ sở

Thành lập đoàn điều tra TNLĐ của cơ sở. Thành phần bao gồm:

·        Người sử dụng lao động (chủ cơ sở) hoặc người được ủy quyền.

·        Đại diện công đoàn cơ sở.

·        Người làm công tác VSATLĐ của cơ sở.

Các bước tiến hành điều tra TNLĐ. 

·        Xem xét hiện trường.

·        Thu thập tài liệu, vật chứng có liên quan đến vụ TNLĐ.

·        Lấy lời khai của nạn nhân, nhân chứng và những người có liên quan.

·        Xác định diễn biến của vụ TNLĐ, nguyên nhân của vụ TNLĐ, các biện pháp phòng ngừa TNLĐ tương tự hoặc tái diễn.

·        Xác định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với những người có lỗi trong vụ TNLD.

·        Lập biên bản điều tra TNLĐ (theo mẫu, Phụ lục 4 Thông tư 03/1998/TTLT).

·        Hoàn chỉnh hồ sơ vụ TNLĐ.

Thời gian hoàn thành điều tra TNLĐ nhẹ: 24 giờ, TNLĐ nặng 48 giờ (kể từ khi xảy ra tai nạn lao động).

    Thống kê, báo cáo định kỳ TNLĐ

    Nguyên tắc chung:

- Các vụ TNLĐ mà người bị tai nạn phải nghỉ1ngày trở lên đều phải thống kê và báo cáođịnh kỳ.

- Cơsở có trụ sởchính đóng ở địa phương nào thì báo cáo định kỳTNLĐ với sởLĐTBXH ở địa phương đó và cơ quan quản lý cấp trên nếu có.

- Các vụ TNLĐ thuộc lĩnh vực đặc biệt ( phóng xạ, khai thác dầu khí, vận tải thủy, bộ,hàng không…) ngoài việc báo cáo theo quy định còn phải báo cáo với cơ quan nhà nước vềATLĐ, VSLĐ chuyên ngành ở Trung ương.

    Chế độ thống kê tai nạn lao động:

    Theo Phụ lục 1, Thông tư23/LĐTBXH-TT: ngoài những thông sốvề nạn nhân, biểu thống kê còn phản ánh đúng địa điểm, thời gian xảy ra tai nạn, loại tai nạn theo 16 yếu tố gây chấn thương trong Phụ lục 1A của thông tư này, tình trạng thương tích (dựa vào Phụ lục 1B đểxác định TNLĐnặng), nguyên nhân tai nạn, thiệt hại do tai nạn gây ra.

    Chế độ báo cáo định kỳ về tai nạn lao động:

    Theo Phụ lục 2 Thông tư23/LĐTBXH-TT, doanh nghiệp phải tổng hợp tình hia2nh TNLĐ trong 6 tháng đầu năm trước ngày 10 tháng 7 và cả năm trước ngày 15 tháng 1 năm sau, báo cáo Sở Lao động Thương binh xã hội.

   Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải thực hiện báo cáo chung định kỳ như trên vềcông tác BHLĐ gửi cơ quan quản lý cấp trên, Sở Lao động TBXH, Sở Y tế và liên đoàn Lao động địa phương (theo mẫu Phụ lục 4 Thông tư 14/1998/TTLT).

5.Thực hiện một số chế độ cụ thể về BHLĐ đối với người lao động

Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Cơ sở pháp lý

Trang bị phương tiên bảo vệ cá nhân cho người lao động được thực hiện theo Thông tư số 10 của Bộ Lao động TBXH ngày 28/5/1998

Yêu cầu đối với phương tiên bảo vệ cá nhân:

·        Phương tiên bảo vệ cá nhân là những dụng cụ phương tiên cần thiết mà người lao động phải được trang bị để sử du5ngtrong khi làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có các yếu tố nguy hiểm, độc hại khi các thiết bị ATVSLĐ tại nơi làm việc chưa thể loại trừ hết các yếu tố nguy hiểm độc hại.

·        Phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị cho người lao động phải phù hợp với việc ngăn ngừa có hiệu quả các tác hại của các yếu tố nguy hiểm, độc hại trong môi trường lao động, nhưng dễ dàng trong sử dụng, bảo quản và không gây tác hại khác.

Điều kiện được trang bị phương tiên bảo vệ cá nhân.

   Người lao động trong khi làm việc chỉ cần itếxúc với một trong những yếu tố nguy hiểm, độc hại đưới đây thì được trang bị phương tiên bảo vệ cá nhân:

·        Tiêp xúc với các yếu tố vật lý xấu như nhiệt độ, áp suất, itếồn, ánh sáng, phóng xạ...quá mức cho phép.

·    Tiếp xúc với các hóa chất độc hại như: hơi, khí, bụi độc như chì, măng gang, thủy ngân...

·        Tiêp xúc với yếu tố sinh học độc hại như: virut, vi khuẩn độc hại gây bệnh, phân, rác, nước cống, các yếu tố sinh học độc hại khác.

·        làm việc với máy, thiết bị, công cụ lao động hoặc làm việc ở vị trí tư thế lao động nguy hiểm dễ gây tai nạn lao động như: làm việc trên cao, làm việc trong hầm lò...

Đối tượng được trang bị phương tiên bảo vệ cá nhân

·        Người lao động trực tiêp làm việc trong môi trường có yếu tố nguy hiểm độc hại.

·        cán bộ quản lý thường xuyên đi thanh tra kiểm tra, giám sát hiện trường có các yếu tố trên.

·        Cán bộ nghiên cứu, giáo viên giảng dạy, sinh viên thực tập, học sinh học nghề, người làm việc trong môi trường có các yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Nguyên tắc cấp phát, sử dụng và bảo quản phương tiên bảo vệ cá nhân.

·        Người sử dụng lao động phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật để loại trừ hoặc hạn chế tối đa đến mức có thể được các tác hại của yếu tố nguy hiểm, độc hại, cải thiện điều kiện lao động trước khi thực hiện biện pháp trang bị phương tiên bảo vệ cá nhân.

·        Người sử dụng lao động thực hiện trang bị phương tiên bảo vệ cá nhân cho người lao động theo danh mục do Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành. Trong trường hợp các nghề, công việc chưa được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành mà xét thấy có yếu tố nguy hiểm, độc hại không đảm bảo an toàn cho người lao động thì cho phép người sử dụng lao động tạm thời trang bị phương tiên bảo vệ cá nhân phù hợp với công việc đó, nhưng phải báo cáo ngay về bộ, ngành, địa phương chủ quản để đề nghị bộ Lao động Thương binh và Xã hội bổ xung vào bản danh mục.

·        Người sử dụng lao động

Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm độc hại.

Cơ sở pháp lý:

  • Ñieàu 104 cuûa Boä luaät Lao ñoäng.
  • Ñieàu 8 cuûa Nghò ñònh 06/CP (20/1 l/1995) cuûa Chính phuû.

Nguyên tắc bồi thường bằng hiện vật

Khi ngöôøi söû duïng lao ñoäng ñaõ aùp duïng caùc bieän phaùp kyõ thuaät, caùc thieát bò an toaøn veä sinh lao ñoäng ñeå caûi thieän ñieàu kieän lao ñoäng (bieän phaùp chuû yeáu) nhöng chöa khaéc phuïc ñöôïc heát caùc yeáu ñoäc haïi thì ngöôøi söû duïng lao ñoäng phaûi toå chöùc boài döôõng baèng hieän vaät cho ngöôøi lao ñoäng ñöïc ngaên ngöøa beänh taät vaø ñaûm baûo söùc khoeû cho ngöôøi lao ñoäng.

Vieäc toå chöùc boài döôõng baèng hieän vaät phaûi thöïc hieän trong ca laøm vieäc, baûo ñaûm thuaän tieän vaø veä sinh, khoâng ñöôïc traû baèng tieàn, khoâng ñöôïc ñöa vaøo ñôn giaù tieàn löông.

Tröôøng hôïp do toå chöùc lao ñoäng khoâng oån ñònh, khoâng theå toå chöùc boài döôõng taäp trung taïi choã ñöôïc, ngöôøi söû duïng lao ñoäng phaûi caáp hieän vaät cho ngöôøi lao ñoäng ñeå hoï coù traùch nhieäm töï boài  döôõng theo quy ñònh.

Ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc trong moâi tröôøng coù yeáu toá nguy hieåm, ñoäc haïi töø 50% thôøi gian tieâu chuaån trôû leân cuûa ngaøy laøm vieäc thì ñöôïc höôûng caû ñònh suaát boài döôõng, neáu laøm döôùi 50 thôøi gian tieâu chuaån cuûa ngaøy laøm vieäc thì döôïc höôûng nöûa ñònh suaát boài döôõng. Ngöôøi lao ñoäng laøm theâm giôø ñöôïc höôûng cheá ñoä boài döôõng baèng hieän vaät taêng leân töông öùng vôùi soá giôø laøm theâm.

Ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc trong caùc ngaønh ngheà ñaëc thuø ñaõ ñöôïc höôûng cheá ñoä aên ñònh löôïng theo Quyeát ñònh 61l/Ttg ngaøy 20/9/1996 khoâng ñöôïc boài döôõng theo thoâng tö naøy.

Chi phí boài döôõng baèng hieän vaät ñöôïc hoaïch toaùn vaøo giaù thaønh saûn phaåm hoaëc phí löu thoâng.

Điều kiện và mức bồi dưỡng, cơ cấu hiện vật dùng bồi dưỡng

Ñieàu kieän ñöôïc boài döôõng hieän vaät : Ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc thuoäc caùc chöùc danh ngheà coâng vieäc ñoäc haïi nguy hieåm theo danh muïc ngheà, coâng vieäc ñaëc bieät naëng nhoïc, ñoäc haïi, nguy hieåm vaø naëng nhoïc, ñoäc haïi, nguy hieåm ñöôïc Nhaø nöôùc ban haønh maø coù caùc ñieàu kieän sau ñaây thì ñöôïc xeùt ñeå ñöôïc höôûng cheá ñoä boài döôõng baèng hieän vaät:

Moâi tröông coù moät trong caùc yeáu toá nguy hieåm, ñoäc haïi thuoäc nhoùm yeáu toá vaät lyù (vi khí haäu, oàn, rung, ...) hoaëc nhoùm caùc yeáu toá hoaù hoïc (hoaù chaát, hôi, khí ñoäc, ...) khoâng ñaït tieâu chuaån veä sinh cho pheùp theo quy ñònh cuûa Boä Y teá.

Tröïc tieáp tieáp xuùc vôùi caùc nguoàn laây nhieãm bôûi caùc loaïi vi sinh vaät laây beänh cho ngöôøi.

Möùc boài döôõng: Boài döôõng baèng hieän vaät ñöôïc tính theo ñònh suaát aø coù giaù trò baèng tieàn, töông öùng theo caùc möùc sau ñaây:

Möùc 1 coù giaù trò baèng 2000 ñoàng (töông öùng möùc 1 cuõ).

Möùc 2 coù giaù trò baèng 3000 ñoàng (töông öùng möùc 3 cuõ).

Möùc 3 coù giaù trò 4500 ñoàng (töông öùng möùc 3,4 cuõ).

Möùc 4 coù giaù trò baèng 6000 ñoàng (chæ aùp duïng vôùi caùc ngheà, coâng vieäc maø moâi tröôøng lao ñoäng coù caùc yeáu toá ñaëc bieät nguy hieåm).

Cô caáu hieän vaät duøng boài döôõng : hieän vaät duøng boài döôõng thaûi  ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu giuùp cô theå thaûi ñoäc, buø ñaép nhöõng toån thaát (veà naêng löôïng vaø caùc chaát vi löôïng, vitami.ri, ...) ñaõ maát trong quaù trình lao ñoäng, taêng cöôøng söùc ñeà khaùng cuûa cô theå. COÙ theå duøng ñöôøng, söõa, tröùng, cheø, hoa quaû, ... hoaëc caùc hieän vaät khaùc coù giaù trò töông ñöông.

Chế độ trợ cấp trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thöïc hieän theo Nghò ñònh 12/CP ngaøy 26/1/1995 cuûa Chính phuû veà vieäc ban haønh ñieàu luaät baûo hieåm xaõ hoäi (Ñieàu 15 ñeán 24) vaø Muïc III Thoâng tö soá 06 ngaøy 4/4/1995 cuûa Boä luaät Lao ñoäng TBXH höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu luaät baûo hieåm xaõ hoäi ban haønh keøm theo Nghò ñònh 12/CP vôùi moät soá noäi dung cô baûn sau ñaây:

Người lao động nếu bị tai nạn lao động:

Ngöôøi söû duïng lao ñoäng thanh toaùn caùc khoaûn chi phí y teá vaø tieàn löông töø khi sô cöùu, caáp cöùu ñeán khi ñieàu trò oån ñònh thöông taät.

Tieàn löông traû trong thôøi gian chöõa trò ñöôïc tính theo möùc( tieàn löông ñoùng BHXH cuûa thaùng tröôùc khi bò tai naïn lao ñoäng.

Sau khi ñieàu trò thöông taät oån ñònh ngöôøi bò tai naïn lao ñoäng ñöôïc giôùi thieäu di giaùm ñònh khaû naêng lao ñoäng taïi Hoäi ñoàng Giaùm ñònh Y khoa theo quy ñònh cuûa Boä Y teá. Ngöôøi bò tai naïn lao ñoäng ñöôïc höôûng trôï caáp moät laàn.töø 4 ñeán 12 thaùng löông toái thieåu neáu möùc suy giaûm khaû naêng lao ñoäng töø 5 ñeán 30% hoaëc ñöôïc höôûng trôï caáp haøng thaùng vôùi .möùc töø 0,4 ñeán 1,6 thaùng tieàn löông toái thieáu neáu möùc suy giaûm khaû naêng lao ñoäng töø 31 ñeán 100% (möùc löông toái thieåu hieän nay laø 290.000 ñoàng).

Ñöôïc phuï caáp phuïc vuï baèng 80% möùc tieàn löông toái thieåu neáu möùc suy giaûm khaû naêng lao ñoäng töø 81 % trôû leân maø bò lieät coät soáng, muø hai maét, cuït hai chi, taâm thaàn naëng.

Ñöôïc trang caáp phöông tieän trôï giuùp cho sinh hoaït nhö chaân tay giaû, maét giaû, raêng giaû, maùy töï thính, xe laên, ... phuø hôïp vôùi caùc toån thaát chöùc naêng do tai naïn gaây ra vôi nieân haïn söû duïng cuûa töøng loaïi ñöôïc quy ñònh trong Thoâng tö soá 06/LÑTBXI'L-TT ngaøy 4/4/ 1995 .

Ngöôøi lao ñoäng cheát khi bò tai naïn lao ñoäng (keå caû cheát trong thôøi gian ñieàu trò laàn ñaàu) thì gia ñình ñöôïc trôï caáp moät laàn baèng 24  thaùng tieàn löông toái thieåu vaø ñöôïc höôûng cheá ñoä töï tuùc.

    Người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp. Theo danh muïc beänh ngheà nghieäp hieän haønh ñöôïc höôûng cheá ñoä trôï caáp beänh ngheà nghieäp nhö ñoái vôùi bò tai naïn lao ñoäng ñaõ neâu treân.

    Chế độ bồi thường tai nạn lao độngThöïc hieän theo Khoaûn 3 Ñieàu 107 Boä luaät Lao ñoäng vaø theo Thoâng tö soá 19 cuûa Boä LÑTBXH ngaøy 2/8/1997 höôùng daãn vieäc thöïc hieän cheá ñoä boài thöôøng cho ngöôøi bò tai naïn lao ñoäng

    Đối tượng được bồi thường tai nạn lao động. Ñoái töôïng ñöôïc boài thöôøng tai naïn lao ñoäng laø ngöôøi lao ñoäng (bao goàm caû ngöôøi hoïc ngheà taäp ngheà ) bò cheát hoaëc suy giaûm khaû naêng lao ñoäng töø 8 1% trôû leân do tai naïn lao ñoäng (ñöôïc cô quan coù thaåm quyeàn xaùc ñònh) trong caùc doanh nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá.

    Trách nhiệm bồi thường cho người bị tai nạn lao động

Ngöôøi söû duïng lao ñoäng (ngöôøi tröïc tieáp kyù hôïp ñoàng lao ñoäng) coù traùch nhieäm boài thöôøng cho ngöôøi lao ñoâng bò suy giaûm khaû naêng lao ñoäng töø 81% trôû leân hoaëc cho thaân nhaân ngöôøi cheát do tai naïn lao ñoäng maø khoâng do loãi cuûa ngöôøi lao ñoäng vôùi möùc boài thöôøng ít nhaát baèng 30 thaùng tieàn löông vaø phuï caáp (neáu coù) (laø tieàn löông theo hôïp ñoàng lao ñoäng, ñöôïc tính bình quaân cuûa 6 thaùng lieàn tröôùc khi bò tai naïn lao ñoäng xaûy ra, bao goàm löông caáp baäc, chöùc vuï vaø phuï caáp).

Tröôøng hôïp tai naïn lao ñoäng laø do loãi cuûa ngöôøi lao ñoäng thì hoï hoaëc thaân nhaân ngöôøi cheát cuõng ñöôïc trôï caáp moät khoaûn tieàn ít nhaát baèng 12 thaùng tieàn löông vaø phuï caáp löông (neáu coù). Ñoái vôùi ngöôøi hoïc ngheà, taäp ngheà ñeán laøm vieäc taïi doanh nghieäp thì möùc boài thöôøng tai naïn lao ñoäng trong hai tröôøng hôïp khoâng do loãi cuûa ngöôøi lao ñoäng hoaëc do loãi cuûa ngöôøi lao ñoäng vaãn ñöôïc boài  thöôøng nhö treân (veà soá thaùng löông) nhöng ñöôïc tính baèng tieàn löông toái thieåu theo quy ñònh cuûa Chính phuû taïi thôøi ñieåm xaûy ra tai naïn lao doäng.

Tröôøng hôïp ngöôøi lao ñoäng suy giaûm khaû naêng lao ñoäng töø 5% tôùi 81% Chính phuû seõ quy ñònh traùch nhieäm cuûa ngöôøi söû duïng lao ñoäng vaø möùc boài thöôøng tai naïn lao ñoäng. Chi phí boài thöôøng cho ngöôøi bò tai naïn lao doäng ñöôïc haïch toaùn vaøo giaù thaønh saûn phaåm hoaëc phí löu thoâng cuûa doanh nghieäp.

Tröôøng hôïp ngöôøi söû duïng lñ mua baûo hieåm tai naïn lao ñoäng cho ngöôøi lao ñoäng thì cô quan baûo hieåm chòu traùch nhieäm boài thöôøng thay cho ngöôøi söû duïng lao ñoäng.

Tröôøng hôïp soá tieàn boài thöôøng cuûa cô quan baûo hieåm thaáp hôn möùc qui ñònh thì ngöôøi söû duïng lao ñoäng phaûi traû phaàn coøn thieáu ñeå ít nhaát cuõng baèng möùc qui ñònh.

Tröôøng hôïp ngöôøi lao ñoäng bò tai naïn lao ñoäng ngoaøi phaïm vi doanh nghieäp, do loãi cuûa ngöôøi khaùc gaây ra, thì ngöôøi gaây ra tai naïn phaûi boài thöôøng cho ngöôøi bò tai naïn lao ñoäng töông öùng vôùi möùc ñoä loãi cuûa mình theo qui ñònh cuûa Boä luaät Daân söï. Ngöôøi söû duïng lao ñoäng cuûa ngöôøi bò tai naïn lao ñoäng coù traùch nhieäm yeâu caàu ngöôøi gaây tai naïn thöïc hieän ñaày ñuû traùch nhieäm boài thöôøng theo qui ñònh. Neáu möùc boài thöôøng thöïc teá thaáp hôn möùc qui ñònh hoaëc ngöôøi gaây ra tai naïn khoâng coù khaû naêng boài thöôøng ñaày ñuû thì ngöôøi söû duïng lao ñoäng phaûi boài thöôøng phaàn coøn thieáu ñeå tieàn boài thöôøng ít nhaát cuõng baèng möùc qui ñònh.

Tröôøng hôïp ngöôøi lao ñoäng bò tai naïn lao ñoäng do nguyeân nhaân khaùch quan: thieân tai, hoaû hoaïn hoaëc caùc tröôøng hôïp ruûi ro khaùc hoaëc khoâng xaùc ñònh ñöôïc' ngöôøi gaây tai naïn thì ngöôøi söû duïng lao ñoäng coù traùch nhieäm giaûi quyeát toaøn boä chi phí y teá vaø boài thöôøng cho ngöôøi bò tai naïn lao ñoäng hoaëc thaân nhaân hoï theo qui ñònh neâu treân.

Caùc ñoái töôïng ñöôïc boài thöôøng tai naïn lao ñoäng theo Thoâng tö naøy vaãn ñöôïc höôûng cheá ñoä BHXH veà tai naïn lao ñoäng (neáu coù tham gia BHXH) theo Nghò ñònh 12/CP. Tröôøng hôïp khoâng tham gia BHXII thì chæ ñöôïc thanh toaùn caùc khoaûn chi phí veà y teá vaø boài thöôøng tai naïn lao ñoäng theo qui ñònh cuûa Thoâng tö naøy.

Chế độ nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe cho người lao động tham gia bảo hiểm lao động

Đối tượng áp dụng

Ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc trong caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc, doanh nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá ngoaøi quoác doanh coù söû duïng töø 10 lao ñoäng trôû leân trong caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc, ñôn vò söï nghieäp, cô quan Ñaûng, ñoaøn theå, toå chöùc xaõ hoäi, ñang tham gia BHXH baét buoäc theo quy ñònh taïi Nghò ñònh 12/CP ngaøy 26/1/1995.

    Điều kiện được nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏeNgöôøi lao ñoäng ñaõ ñoùng ñaày ñuû BHXH theo quy ñònh ñöôïc nghæ döôõng söùc phuïc hoài söùc khoeû khi coù moät trong hai ñieàu kieän sau:

Coù thôøi gian laøm vieäc vaø ñoùng BHXH baét buoäc töø 3 naêm trôû leân maø suy giaûm söùc khoeû.

Sau khi ñieàu trò do oám ñau, tai naïn lao ñoäng, beänh ngheà nghieäp, nghæ thai saûn, söùc khoeû coøn yeáu.

    Thời gian nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe. Töø 5 ñeán 10 ngaøy trong naêm (tính caû ngaøy nghæ haøng tuaàn, ngaøy nghæ leã, ngaøy ñi vaø veà) khoâng bò tröø vaøo thôøi gian nghæ pheùp haøng naêm.

    Mức chi phí nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe.

Möùc 80.000 ñ/ngaøy, aùp duïng vôùi ngöôøi nghæ döôõng söùc phuïc hoài söùc khoeù taïi cô sôû taäp trung (bao goàm: aên, ôû, ñi laïi vaø thuoác chöõa beänh thoâng thöôøng).

Möùc 50.000 ñ/ngaøy aùp duïng ñoái ngöôøi nghæ döôõng söùc phuïc hoài söùc khoeû taïi gia ñình, lao ñoäng nöõ yeáu söùc khoeû sau khi nghæ thaûi saûn

6.Công tác tự kiểm tra BHLĐ trong các doanh nghiệp

    Cơ sở pháp lý:

Ñieàu 98 cuûa Boä Luaät lao ñoäng.

Ñieàu 13 Nghò ñònh 06/CP ngaøy 20/1/1995.

Thöïc hieän theo Thoâng tö lieân tòch soá 14 Boä LÑTBXH - Boä Y teá - Toång Lieân ñoaøn Lao ñoäng Vieät nam ngaøy 31/10/1998.

    Ý nghĩa. Coâng taùc töï kieåm tra BHLÑ ôû caùc cô sôû coù yù nghóa raát quan troïng. Ñaây laø bieän phaùp nhaèm phaùt huy tính quaàn chuùng cuûa coâng taùc baûo hoä lao ñoäng. Noù coù taùc duïng giaùo duïc, nhaéc nhôû ngöôøi söû duïng lao ñoäng vaø ngöôøi lao ñoäng nhaèm naâng cao yù thöùc traùch nhieäm trong vieäc chaáp haønh luaät leä, caùc qui ñònh veà an toaøn veä sinh lao ñoäng, laøm cho coâng taùc baûo hoä lao ñoäng cuûa doanh nghieäp thöïc söï trôû thaønh coâng taùc cuûa quaàn chuùng, do quaàn chuùng thöïc hieän vaø giaùm saùt. Qua söï kieám tra doanh nghieäp seõ thöôøng xuyeân phaùt hieän ñöôïc nhöõng toàn taïi, caùc maët yeáu keùm veà an toaøn veä sinh lao ñoäng, seõ ñoäng vieân moïi ngöôøi phaùt huy tính chuû ñoäng, saùng taïo, töï giaûi quyeát khoù khaên, kòp thôøi chaán chænh coâng taùc BHLÑ, ngaên ngöøa tai naïn lao ñoäng, baûo veä söùc khoeû cho ngöôøi lao ñoäng, ñaåy maïnh saûn xuaát.

    Các cấp kiểm tra, thời hạn và hình thức kiểm tra

    Các cấp kiểm tra

Trong doanh nghieäp vieäc töï kieåm tra BHLÑ  thöïc hieän theo 3 caáp:

·        Caáp doanh nghieäp.

·        Caáp phaân xöôûng.

·        Caáp toå saûn xuaát. 

    Thời hạn kiểm tra. Tuyø theo tính chaát saûn xuaát kinh doanh, ngöôøi söû duïng lao ñoäng qui ñònh caùc hình thöùc töï kieåm tra vaø thôøi haïn töï kieåm tra ôû caáp doanh nghieäp vaø caáp phaân xöôûng. Tuy nhieân ñònh kyø kieåm tra toaøn dieän phaûi ñöôïc tieán haønh 3 thaùng/1 laàn ôû caáp doanh nghieäp vaø 1 thaùng/1 laàn ôû caáp phaân) xöôûng. Vieäc töï kieåm tra ôû toå saùn xuaát phaûi ñöôïc tieán haønh ngay.

Các hình thức kiểm tra:

          Vieäc thöïc hieän caùc qui ñònh veà BHLÑ.

Hoà sô, soå saùch, noäi qui, qui trình vaø bieän phaùp laøm vieäc an toaøn.

Tình traïng an toaøn veä sinh cuûa maùy moùc, thieát bò, nhaø xöôûng, kho taøng vaø nôi laøm vieäc.

Vieäc söû duïng, baûo quaûn trang bò phöông tieän baûo veä caù nhaân, phöông tieän kyõ thuaät phoøng chaùy chöõa chaùy, phöông tieän caáp cöùu y teá

Vieäc thöïc hieän caùc noäi dung cuûa keá hoaïch BHLÑ.

Vieäc thöïc hieän kieán nghò cuûa caùc ñoaøn thanh tra kieåm tra.

Vieäc quaûn lyù thieát bò vaät tö vaø caùc chaát coù yeâu caàu nghieâm ngaët veà an toaøn lao ñoäng vaø vieäc kieåm soaùt caùc yeáu toá nguy hieåm coù haïi.

Kieán thöùc an toaøn veä sinh lao ñoäng, khaû naêng xöû lyù söï coá vaø sô caáp cöùu caáp cöùu cuûa ngöôøi lao ñoäng.

Vieäc toå chöùc aên uoáng boài döôõng chaêm soùc söùc khoeû ngöôøi lao ñoäng.

Hoaït ñoäng töï kieåm tra cuûa caáp döôùi, vieäc giaûi quyeát caùc ñeá xuaát, kieán nghò veà BHIJÑ cuûa ngöôøi lao ñoäng.

    Tổ chức việc kiểm tra

    Tự kiểm tra ở cấp doanh nghiệp, cấp phân xưởng:

     Thaønh laäp ñoaøn kieåm tra, caùc thaønh phaàn chính:

  •  Caáp doanh nghieäp, goàm: ñaïi dieän coù thaåm quyeàn cuûa ngöôøi söû duïng lao ñoäng, ñaïi dieän ban chaáp haønh Coâng ñoaøn doanh nghieäp, caùn boä BHLÑ cuûa doanh nghieäp.
  •  Caáp phaân xöôûng, goàm: Quaûn ñoác phaân xöôûng, ñaïi dieän Coâng ñoaøn phaân xöôûng, caùn boä kyõ thuaät phaân xöôûng.

Phaân coâng nhieäm vuï cho caùc thaønh vieân trong ñoaøn.

Thoâng baùo lòch kieåm tra ñeán caùc ñôn vò.

Tieán haønh kieåm tra, ñoaøn kieåm tra seõ nghe baùo caùo, xem xeùt thöïc teá moïi vò trí saûn xuaát kho taøng, hoûi nhöõng ñieàu kieän caàn thieát, laäp bieân baûn, ghi nhaän xeùt vaø kieán nghò ñoái vôùi ñôn vò ñöôïc kieåm tra vaøo soå bieân baûn kieåm tra, tröôûng ñoaøn kieåm tra vaø tröôûng boä phaän ñöôïc kieåm tra kyù vaøo soå bieân baûn kieåm tra.

Vieäc laøm sau kieåm tra:

- Ñôn vò ñöôïc kieåm tra phaûi xaây döïng keá hoaïch khaéc phuïc thieáu soùt toàn taïi tieán haønh giaûi quyeát.

- Caáp kieåm tra phaûi coù keá hoaïch phuùc tra vieäc thöïc hieän kieán nghò ñoái vôùi cô sôû ñaõ ñöôïc kieåm tra

Tự kiểm tra ở Tổ sản xuất: Vieäc töï kieåm tra ôû toå phaûi tieán haønh vaøo ñaàu giôø laøm vieäc haøng ngaøy vaø tröôùc khi baét ñaàu moät coâng vieäc môùi.

    Trình töï kieåm tra:

- Moãi caù nhaân trong toå, ñaàu giôø laøm vieäc haøng ngaøy coù nhieäm vuï quan saùt tình traïng an toaøn veä sinh lao ñoäng cuûa maùy, thieát bò, ñieän, maët baèng saûn xuaát, duïng cuï, phöông tieän caáp cöùu söï coá...vaø baùo caùo toå tröôûng nhöõng thieáu soùt hoaëc nguy cô gaây tai naïn lao ñoäng hoaëc aûnh höôûng xaáu ñeán söùc khoeû (neáu coù).

- Toå tröôûng sau khi nhaän ñöôïc thoâng tin coù nhieäm vuï kieåm tra laïi caùc phaùt hieän cuûa toå vieân, höôùng daãn hoaëc baøn baïc vôùi ngöôøi trong toå bieän phaùp loaïi tröø caùc toàn taïi treân.

          -  Ñoái vôùi nhöõng nguy cô toå khoâng töï giaûi quyeát ñöôïc thì phaûi thöïc hieän bieän phaùp taïm thôøi phoøng traùnh xaûy ra tai naïn lao ñoäng, sau ñoù ghi vaøo soå. kieán nghò vaø baùo caùo ngay vôùi quaûn ñoác phaân xöôûng ñeå ñöôïc giaûi quyeát

    Lập sổ kiến nghị và sổ ghi biên bản kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động:

Vieäc laäp soå kieán nghò vaø soå ghi bieân baûn kieåm tra laø yeâu caàu baét buoäc ôû moïi caáp trong DN.

Ñaây laø hoà sô goác cuûa hoaït ñoäng töï kieåm tra BHLÑ, laø cheá ñoä coâng taùc cuûa caùn boä quaûn lyù saûn xuaát caùc caáp ñeå thöïc hieän chöùc naêng nhieäm vuï kieåm tra ñoân ñoá( veà . an toaøn veä sinh lao ñoäng ñoàng thôøi tranh thuû söï ñoùng' goùp phaûn aùnh cuûa caáp döôùi veà vaán ñeà naøy. .

Soå kieán nghò vaø soå ghi bieân baûn kieåm tra veà an toaøn veä sinh lao ñoäng phaûi ñöôïc ñoùng daáu giaùp lai vaø quaûn lyù löu giöõ theo cheá ñoä quaûn lyù taøi lieäu hieän haønh ñeå truy cöùu khi caàn thieát.

Moïi tröôøng hôïp phaûn aùnh, kieán nghò ñeà xuaát vaø tieáp nhaän kieán nghò ñeà xuaát ñeàu phaûi ñöôïc ghi cheùp vaø kyù nhaän vaøo soå kieán nghò veà an toaøn veä sinh lao ñoäng ñeå coù cô sôû xaùc ñònh traùch nhieäm.

Comments