Trang chủ


LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN: 41                                                Năm học : 2015 - 2016

(Thục hiện chương trình tuần  từ 30/05 đến 05/06)

 TH NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC BAN
 HAI 30/05GV nộp phiếu tự  đánh giá CC vho Tổ trưởng
 Duyệt học bạ khối 1,2
- Duyệt Học bạ khối 3,4Đ/c Mùi
 BA 31/05- Kiểm kê CSVC - tài sản

-  Kiểm kê CSVC - tài sản


 Đ/c Mỹ
  01/06- GV làm minh chứng kiểm định
 
Đ/c Mùi
 NĂM02/06Trang trí chuẩn bị cho TSinh lớp 1
 Đ/c Mỹ
 SÁU03/06- Tuyển sinh lớp 1 NH 2016 - 2017 Đ/c Mùi
 BẢY04/06- Tổng kết  GV năm học 2015 - 2016   
 Đ/c Mỹ
 C.N05/06

 


 

Comments