Chuyên Môn

 http://matcuoi.com      

http://matcuoi.com           

                                                                                                                                                                                            

Hoạt động chuyên môn

đăng 05:42, 27 thg 3, 2012 bởi Amycam Truong   [ đã cập nhật 06:38, 16 thg 2, 2013 ]

 PHÒNG GD-ĐT CÀNG LONG

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ CẨM A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ cẩm , ngày 01 tháng 10 năm 2011

 
 

KẾ HOẠCH

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI

NĂM HỌC 2011-2012

I. Mục đích và yêu cầu

1. Mục đích:

a) Hội thi giáo viên dạy giỏi nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học;

b) Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

2. Yêu cầu

Về Hội thi giáo viên dạy giỏi: phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

II. Hội thi giáo viên dạy giỏi

2. Hội thi giáo viên dạy giỏi:

2.1. Nội dung thi

a) Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm được đánh giá trong thời gian 4 năm học gần nhất (từ năm học 2007-2008 đến nay);

b) Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành trong năm học 2011-2012 (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực);

c) Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn (được lấy kết quả của 1 tiết hội giảng) và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

2.2. Hình thức thi

a) Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức Hội thi văn bản báo cáo sáng kiến kinh nghiệm;

b) Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết bằng hình thức tự luận, thời gian thi 60 phút;

c) Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian ít nhất là 1 tuần trước thời điểm thi giảng.

III. Đối tượng và điều kiện tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi

Hội thi giáo viên dạy giỏi:

a) Đối tượng:

Tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường có đăng ký.

b) Điều kiện: Giáo viên đăng ký tham dự Hội thi phải có đủ các điều kiện sau:

- Giáo viên tham dự Hội thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh;

- Giáo viên tham dự Hội thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao.

IV. Thời gian tổ Hội thi giáo viên dạy giỏi

1. Thời gian tổ chức Hội thi:

- Ngày 19/10/2011: Tổ trưởng chuyên môn nộp cho Ban tổ chức bảng tổng hợp kết quả hội thi kèm theo phiếu dự giờ (mỗi GV 2 tiết), hồ sơ đăng ký dự thi của tổ (bao gồm danh sách GV đăng ký dự thi theo môn/lớp và bản sáng kiến, kinh nghiệm của từng người);

- Ngày 19/10/2011: Thi kiểm tra năng lực vào lúc 15 giờ.

- Ngày 09/10/2011: Tổ chức bốc thăm bài dạy vào lúc 15 giờ;

- Từ ngày 19 đến 24/10/2011 Tổ chức thi dạy và tổng kết.

V. Công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi và giải thưởng

1. Công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường:

Giáo viên tham gia đủ các nội dung Hội thi và đạt các yêu cầu theo quy định về đánh giá kết quả của giáo viên dự thi theo quy.

Cụ thể như sau:

a) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 6 điểm trở lên;

b) Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên;

c) Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.

1. Giải thưởng Hội thi:

Giáo viên được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2011-2012 được thưởng theo quy định.

Trên đây Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2011-2012 của trường Tiểu học Mỹ cẩm A. Đề nghị cán bộ, giáo viên thực hiện tốt bản kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc cần liên hệ ban tổ chức để được giải quyết kịp thời.

Nơi nhận:

- Các thành viên BGH;

- Ban tổ chức Hội thi;

- Lưu CM.

          HIỆU TRƯỞNG

 
 
 
           Nguyễn Văn Bách
 

1-1 of 1