Tài liệu‎ > ‎

Mẫu văn bản

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Bảng trích lục kết quả học tập của học sinh   38k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ċ

Tải xuống
Bản thành tích cá nhân của giáo viên   29k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ĉ
Xem Tải xuống
Bang tu danh gia xep loai can bo giao vien  33k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ĉ
Xem Tải xuống
Báo cáo kết quả dậy thêm  41k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu báo cáo Sở  32k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ĉ
Xem Tải xuống
Biên bản họp xét nâng bậc lương cho CBCC  32k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ĉ
Xem Tải xuống
  186k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ċ

Tải xuống
Các hồ sơ phục vụ các kỳ thi  67k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ċ

Tải xuống
Chương trình lễ khai giảng năm học mới  13k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu đánh giá xếp loại Đảng viên cuối năm  40k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu phiếu đánh giá giáo viên theo chuẩn  286k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ĉ
Xem Tải xuống
Đơn xin cấp lại bằng(sao) TN, trích lục kết quả học tập  40k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ĉ
Xem Tải xuống
Đơn xin chuyển trường của học sinh  33k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu đơn phúc khảo TN THPT  52k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ĉ
Xem Tải xuống
Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình  29k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ċ

Tải xuống
Giấy giới thiệu chuyển trường  28k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ċ

Tải xuống
Giấy mời dự lễ mit tinh kỷ niệm 20-11   28k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ĉ
Xem Tải xuống
  30k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ĉ
Xem Tải xuống
Giấy xác nhận là học sinh của trường   34k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu giấy xin thanh toán  29k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ĉ
Xem Tải xuống
Giấy đi đường  42k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ĉ
Xem Tải xuống
Các biểu mẫu làm hồ sơ hết tập sự cho giáo viên   37k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ĉ
Xem Tải xuống
  100k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ĉ
Xem Tải xuống
Kế hoạch tổ chuyên môn   154k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu báo cáo của GVCN cuối kỳ, cuối năm  93k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu trang bìa gồm cả dọc và ngang  24k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu bìa dọc  24k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ĉ
Xem Tải xuống
  56k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ċ

Tải xuống
Mẫu đề thi   28k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu giấy giới thiệu của trường và của Đảng bộ  33k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu bảng phân công chuyên môn   46k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu phiếu bầu  23k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ċ

Tải xuống
Mẫu phiếu đánh giá giờ dạy   39k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ċ

Tải xuống
Mẫu phiếu đánh giá nhận xét giờ dạy   25k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định khen thưởng giáo viên học sinh   32k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ċ

Tải xuống
Mẫu quyết định thành lập hội đồng kỷ luật học sinh  42k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ċ

Tải xuống
Hồ sơ hội đồng tuyển sinh lớp 10   49k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu sơ yếu lý lịch 2b  23k v. 1 19:48, 26 thg 10, 2011 Hồ Tiến Dương
Comments