KẾ HOẠCH " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH"

đăng 23:31, 11 thg 9, 2010 bởi Tuấn Huỳnh Anh

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHÚ TÂN                                                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.

                    

      Số: 03/KH-THCSPT                                                        Phú Tân, ngày 10  tháng 09  năm 2010

 

 

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Năm học 2010-2011.

 

 

        Thực hiện kế hoạch số 01/KH-THCS ngày 05/09/2010 của trường THCS Phú Tân về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011.

Nay trường THCS Phú Tân lập kế hoạch về việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cụ thể như sau:

 

        I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

        - Thông qua cuộc vận động làm cho toàn thể CB – GV – CNV và học sinh hiểu giá trị to lớn về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức về tư tưởng tấm gương đạo đức của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, hành động trong việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

        - Nâng cao nhận thức của mỗi CB – GV – CNV và HS về đạo đức cách mạng; thực hiện cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; thực hiện tốt  khẩu hiệu “mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng đạo đức, tự học và sáng tạo”.

        - Tích cực học tập, rèn luyện, phê bình và tự phê bình của mỗi cá nhân thông qua việc đánh giá xếp loại CB – GV – CNV và HS hàng năm và  qua việc giám sát về đạo đức, lối sống của CB - GV – CNV nơi công tác và nơi cư trú.

       -Tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn liền với việc thực hiên nhiệm vụ các năm học; cuộc vận động “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng đạo đức, tự học và sáng tạo”, gắn liền với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 

      II/ NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ CẦN THỰC HIỆN:

          1.  100% CB-GV-CNV tham gia đầy đủ các buổi học chính trị, các buổi tập huấn, các đợt học nâng cao trình độ chuyên môn-nghiệp vụ.

          2. Chuyển dần nội dung “học tập” sang nội dung “làm theo”, trong đó chú trọng tới việc đăng ký và tổ chức kiểm tra…

          3. Thường xuyên tổ chức phê và tự phê bình trong nội bộ tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn nhằm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành.

4. Tham mưu với chi bộ trong việc đóng góp ý kiến cho Đảng viên, cho cán bộ, cho nhân viên văn phòng và cho giáo viên.

          5. Tổ chức cho giáo viên chủ nhiệm bình xét hạnh kiểm học sinh từ tổ trở lên nhằm phát huy tinh thần phê – tự phê, tinh thần tích cực-tự chủ trong học sinh.

          6. Xây dựng cơ quan an toàn, đảm bảo an ninh chính trị, bảo vệ chính trị nội bộ.

          7. Tập trung xây dựng đội ngũ vững vàng về bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, trong sạch, liêm khiết, hết lòng phục vụ nhân dân.

III/ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1. Hiệu Trưởng:

a)Thành lập ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động và làm trưởng ban chỉ đạo.

b)Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động, xây dựng chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh trong cơ quan.

c) Chỉ đạo các bộ phận (là thành viên ban chỉ đạo, Gv): Chủ tịch Công Đoàn, Bí thư chi đoàn,  Đội TNTP HCM, Tổ trưởng CM và GV... trong việc đăng ký tự học và làm theo.

2. Phó Hiệu Trưởng:

a) Chỉ đạo các bộ phận triển khai thực hiện cuộc vận động. sơ kết hàng năm, tổng hợp tình hình báo cáo cấp trên và làm phó ban.

b) Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm mức độ hoàn thành nhiệm vụ của GV-CNV.

3. Các bộ phận và đoàn thể:

- Bộ phận thư viện: Có trách nhiệm tìm hiểu, sưu tập tài liệu để giới thiệu, cung cấp, triển khai trước GV-CNV và học sinh toàn trường.

- Đội TNTP HCM: Tổ chức các hoạt động như tổ chức thi tìm hiểu về Đảng, về Bác, Tổ chức thi đố vui…

- Đoàn TN, Công đoàn: Tổ chức cho đăng ký nội dung tự học và nội dung làm theo, tổ chức kiểm tra, theo dõi, công nhận. Tổ chức lấy góp ý cho CB, đảng viên.

          - Giáo viên chủ nhiệm lớp: Tổ chức bình xét hạnh kiểm nghiêm túc đúng theo quy định ngành GD.

Trên đây là kế hoạch thực hiện cuộc vận động của trường THCS Phú Tân, nhận được KH này yêu cầu toàn bộ CB-GV-CNV nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

        HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-Chi bộ;

-Ban chỉ đạo;

-Niêm yết;

-Lưu VT.

 

                                                                                                 

ĉ
Tuấn Huỳnh Anh,
23:37, 11 thg 9, 2010
Comments