Kế Hoạch

HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI NĂM HỌC 2010 - 2011

đăng 04:32, 17 thg 12, 2010 bởi Tuấn Huỳnh Anh

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THCS PHÚ TÂN                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số:   09 /KH-THCSPT

 

 

KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI

Năm học 2010 – 2011

 

- Căn cứ thông tư số 21/ 2010/TT-BGDĐT ngày ngày 20 tháng 7  năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên

- Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT Sóc Trăng; và Phòng GD& ĐT Châu Thành

- Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 của trường THCS Phú Tân

Trường THCS Phú Tân xây dựng kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2010 – 2011 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu của Hội thi;

1.1. Mục đích:

- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp THCS, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

- Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi nhà trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của  địa phương.

- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

1.2. Yêu cầu:

- Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.

- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

2. Nội dung, hình thức thi;

2.1. Nội dung thi:

2.1.1. Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp THCS, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực).

Cần chú ý tới : Chương IV: Giáo viên ( trong Điều lệ trường kèm theo Quyết định 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ Giáo dục Đào tạo); Chương V : Nhà giáo ( của Luật Giáo dục số 39/2005/QH11 ngày 11/6/2005 của Quốc hội nước CHXHCN VN); Chương II : Chuẩn nghề nghiệp ( ban hành kém theo TT 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục Đào tạo).

2.1.2. Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.  Giáo viên đăng ký tự chọn ở tuần này sẽ được bốc thăm tiết dự thi ở tuần khác.

2.2. Hình thức thi:

2.1.1. Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết, hoặc thực hành (ví dụ sử dụng máy vi tính, sử dụng đồ dùng dạy học…). Thời gian thi do Trưởng ban tổ chức Hội thi quy định. Nếu là bài thi viết, có thể bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc kết hợp cả 2 hình thức trên;

2.1.2. Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học do giáo viên đó đang giảng dạy hoặc có thể ở lớp khác. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian ít nhất là 1 tuần trước thời điểm thi giảng.

3. Đối tượng, số lượng và điều kiện đăng ký dự thi:

3.1. Đối tượng :

Tham dự Hội thi cấp trường là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường THCS Phú Tân.

 3.2. Số lượng dự thi:

Tổ tự nhiên, tổ xã hội, tổ năng khiếu: mổi tổ có ít nhất 60 % giáo viên dự thi. Khuyến khích giáo viên của tổ văn phòng dự thi.

3.3. Điều kiện:

Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 1 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng.

4. Thời gian, địa điểm, kinh phí tổ chức Hội thi;

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 01 năm 2011 đến cuối tháng 01 năm 2011.( Từ 10/01 đến ngày 30/01/2011)

Địa điểm hội thi: Giáo viên dạy lớp nào thi ở lớp đó theo thời khóa biểu hiện hành, cũng có thể mượn  lớp, song không làm ảnh hưởng đến các lớp khác.

Kinh phí hội thi: ban tổ chức hội thi lập dự trù kinh phí để hiệu trưởng duyệt từ nguồn trong và ngoài ngân sách.

5. Ban tổ chức, ban thư ký và giám khảo hội thi:

Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban Tổ chức hội thi. Trưởng ban tổ chức là Hiệu trưởng. Phó ban tổ chức là Phó hiệu trưởng. Ban tổ chức sẽ tổ chức và điều hành toàn bộ các hoạt động của Hội thi theo quy định của Điều lệ, ra đề thi kiểm tra năng lực, tổ chức cho giáo viên dự thi bốc thăm bài thi.

Ban giám khảo do Hiệu trưởng quyết định. Ban giám khảo có nhiệm vụ: coi thi, chấm bài thi kiểm tra năng lực theo lịch của Ban tổ chức; dự giờ, trao đổi, nhận xét, đánh giá bài giảng của giáo viên.

6. Những nội dung đánh giá bài thi kiểm tra năng lực, giờ dạy của giáo viên tham dự Hội thi:

6.1. Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban ra đề. Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập;

6.2. Bài thi giảng được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Bộ  Giáo dục và Đào tạo quy định tại Hướng dẫn số 10227 ngày 11/9/2001. Mỗi bài thi giảng có từ 2 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập.

Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi giảng, Ban Giám khảo gặp gỡ với giáo viên dự thi để trao đổi, nhận xét đánh giá những ưu điểm, nhược điểm chính của giờ dạy theo yêu cầu cơ bản của phiếu đánh giá tiết giảng. Đồng thời đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm, nghe ý kiến phản hồi từ phía giáo viên tham gia Hội thi.

Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban Giám khảo báo cáo Trưởng ban Tổ chức Hội thi xem xét quyết định.

7. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi:

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

- Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên;

- Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.

8. Sử dụng kết quả Hội thi:

8.1. Kết quả Hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của tổ và cá nhân.

8.2. Danh hiệu giáo viên dạy giỏi là căn cứ để xem xét, thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên.

8.3. Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường được cấp giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường. Giáo viên có Giấy chứng nhận cấp trường trong 2 năm liền kề sẽ được dự thi cấp huyện.

Trên đây là Kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi của trường. Kế hoạch này được phổ biến đến tất cả cán bô, giáo viên, nhân viên của trường biết và thực hiện.

Nơi nhận:                                                                 HIỆU TRƯỞNG

Phòng GD&ĐT Châu Thành để báo cáo

Cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện

          Lưu VT

Kế Hoạch Ứng Dụng CNTT Năm Học 2010-2011

đăng 00:17, 1 thg 10, 2010 bởi Tuấn Huỳnh Anh

PHÒNG GD & ĐT CHÂU THÀNH

       TRƯỜNG THCS PHÚ TÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                         Số 05/KH-THCSPT                                Phú Tân, ngày 01 tháng 10 năm 2010

 

                           KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                                    NĂM HỌC 2010 - 2011

 

             - Căn cứ kế hoạch số: 2703/SGDĐT ngày 16/9/2010 của Sở giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc thực hiện ứng dụng CNTT trong trường phổ thông năm học 2010-2011.

 - Căn cứ kế hoạch năm học 2010-2011 của PGD&ĐT Châu Thành.

 - Căn cứ kế hoạch năm học và tình hình ứng dụng CNTT trường THCS Phú Tân những năm 2009 đến 2013

 Năm học 2010 - 2011 Trường THCS Phú Tân xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong các hoạt động giáo dục nhà trường như sau:

I/ Định hướng chung

 - Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý.

 - Ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn.

 - Ứng dụng CNTT trong hoạt động ngoại khoá, tuyên truyền.

II/ Kế hoạch ứng dụng CNTT

1/ Phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm

*Ứng dụng CNTT trong lĩnh vực quản lý:

- Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhân sự, quản lý các tư liệu phục vụ giảng dạy, quản lý các kế hoạch báo cáo thống kê mọi hoạt động trong nhà trường.

 - CNTT còn có thể giúp quản lí mọi hoạt động của giáo viên cũng như học sinh trong từng tiết học và điều hành các hoạt động học tập của học sinh.

 - CNTT sử dụng trong quản lý các chuyên đề nghiên cứu khoa học giúp các nhà trường chia sẻ thông tin phục vụ cho giảng dạy, giúp giáo viên tìm đọc thông tin một cách nhanh nhất.

 - CNTT giúp các nhà quản lý cập nhật thông tin báo cáo từ các cơ sở một cách nhanh nhất, dưới các hình thức thư viện điện tử hoặc đăng nhập trên Website.

 

 

 - CNTT khai thác kinh nghiệm quản lý của các đơn vị bạn thông quan việc khai thác mạng Internet.

*Ứng dụng CNTT Trong lĩnh vực chuyên môn:

 - Nâng cao chất lượng quản lý điểm tiến tới sẽ lập sổ điểm điện tử để thông báo điểm của từng học sinh đênd phụ huynh học sinh thông qua mạng Internet.

 - CNTT được ứng dụng trong giảng dạy với tư cách là một phương tiện tác động đến quá trình nhận thức của học sinh và từ đó hình thành tư duy của học sinh.

 - CNTT được ứng dụng trong việc thiết kế bài dạy của giáo viên.

 - CNTT trong giảng dạy là phương tiện dạy học không hoàn toàn thay cho bảng đen, phấn trắng vì vậy CNTT đôi khi chỉ cung cấp những nội dung kiến thức đơn lẻ làm thay đổi không khí tiết học.

*Ứng dụng CNTT Trong lĩnh vực ngoại khoá và tuyên truyền.

 - Ứng dụng CNTT trong việc tổ chức các sân chơi ngoại khoá

 - Báo cáo các hoạt động công tác phổ cập giáo dục.

 - Đưa tin các hoạt động nhà trường lên mạng Internet.( Khi có trang của trường)

 - Cập nhật các thông tin trên mạng phục vụ các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

2/ Các giải pháp.

 a. Một số vấn đề cần giải quyết.

 - Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường học nâng cao trình độ tin học.

 - Xây dựng các chuyên đề phục vụ cho các môn tự chọn và hoạt động ngoại khoá.

 - Hoàn thiện và nâng cao chất lượng của thư viện điện tử.

 - Nhiệm vụ triển khai hoàn thành trong thời gian tới:

* Đối với công tác quản lý:

·        Giao ban thường xuyên.

·        Cập nhật các thông tin và mạng thành thói quen.

·         Hoàn thiện sổ điểm bằng điện tử và phát huy cao hơn nữa hiệu quả sử dụng ngân hàng đề của các trường và Phòng Giáo dục.

* Đối với công tác giảng dạy:

·        95%giáo viên trở lên ứng dụng công nghệ Thông tin vào giảng dạy: Soạn và dạy bằng bài giảng điện tử, khai thác mạng thường xuyên để cập nhật thông tin phục vụ cho chuyên môn.

·        100 % học sinh được học Tin học.

·        Bước đầu triển khai làm đồ dùng dạy học bằng điện tử là tiền đề cho thư viện điện tử trong những năm tiếp theo.

 - Tiếp tục làm hệ thống đồ dùng dạy học điện tử ở tất cả các bộ môn và tất cả các khối lớp, tiến tới xây dựng góc thư viện điện tử của nhà trường, trao đổi thông tin với các trường qua mạng.

- Quản lí các đầu sách bằng máy vi tính.

 b. Các giải pháp

 - Quản lí nhân sự theo phần mềm Emis, lập các cây thư mục cho từng nội dung nhằm cất giữ, lưu trữ các danh mục quản lý nhân sự,

 - Sử dụng sổ điểm tự tạo theo QĐ 40/ BGD-ĐT theo danh sách lớp, cập nhật điểm thường xuyên trên Excel. Với sổ điện tử là chuẩn bị cho việc đưa điểm của học sinh lên mạng để phụ huynh học sinh có thể theo dõi thường xuyên học lực của con em mình, cập nhật điểm trên Excel để nhà quản lý theo dõi chất lượng giảng dạy của giáo viên đồng thời giúp giáo viên tính điểm tổng kết cho học sinh một cách nhanh nhất.

Thường xuyên cập nhật các dữ liệu phục vụ cho giảng dạy trong thực tế cũng như trên mạng Internet, hoặc những bài giảng được thiết kế bằng phuơng tiện điện tử. Với ý thức cập nhật thường xuyên thì trong một thời gian không lâu sẽ có được kho dữ liệu nguồn phong phú, giáo viên có thể khai thac và sử dụng khi dữ liệu này để thiết kế bài giảng bằng phương tiện điện tử rất thuận lợi.

 

v    Giải pháp thứ nhất:

Giúp giáo viên hình dung được cách thiết kế một bài dạy bằng bài giảng điện tử.

 - Tổ chức tập huấn cho giáo viên nắm cơ bản ứng dụng của phần mềm chủ yếu trong bài giảng (phần mềm PowerPoint) lựa chọn những kiến thức cơ bản nạp vào máy tính, chọn hiệu ứng phù hợp cho từng kiến thức, từng câu hỏi để tạo điểm nhấn cho mỗi đơn vị kiến thức.

v    Giải pháp thứ hai:

Tạo những nhân tố làm yếu tố  thúc đẩy phong trào ứng dụng CNTT vào giảng dạy dưới các hình thức hội thảo đổi mới phương pháp.

Tuyên truyền rộng rãi tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong cuộc sống, nhà trường cho các bậc phụ huynh thong qua các hội thảo, các dịp lễ tết nhằm thúc đẩy các nguồn lực cho phát triển công nghệ thông tin của trường mình

v    Giải pháp thứ ba:

          Yêu cầu ngày càng cao đối với các bài giảng điện tử ở tất cả các môn học tiến tới xây dựng ngân hàng giáo án ở tất cả các môn học

v    Giải pháp thứ tư:

Khai thác và sưu tầm các phần mềm hỗ trợ cho bài giảng trên phần mềm PowerPoint, photoshop hiện nay trên mạng Internet có rất nhiêu phần mềm hỗ trợ cho bài giảng điện tử, có những phần mềm mang tính đặc trưng bộ môn.

          

               Hiệu Trưởng

 

 

 

                                                          

Kế Hoạch Kiểm Tra Nội Bộ Năm học 2010-2011

đăng 21:13, 30 thg 9, 2010 bởi Tuấn Huỳnh Anh   [ đã cập nhật 21:27, 30 thg 9, 2010 ]

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            

 TRƯỜNG THCS PHÚ TÂN                                     Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

       Số: 04 /KH-THCSPT                                                      Phú Tân, ngày 29  tháng 09  năm 2010

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra nội bộ trường học

Năm học 2010-2011

 

Kính gửi :     Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành.

 

Căn cứ kế hoạch số 59/KH-TTr ngày 10/09/2010 của Sở giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc thanh kiểm tra giáo dục phổ thông, năm học 2010-2011 .

Căn cứ kế hoạch số 42/KH- PGDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành V/v: hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011;

          Trường THCS Phú Tân xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2010-2011 như sau:

Phần I : KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Nhằm thực hiện Nghị quyết trường THCS Phú Tân  về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2010– 2011. Kịp thời phát hiện những thiếu sót, sai phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác, thực hiện qui chế chuyên môn để có biện pháp giúp đỡ, chấn chỉnh, khắc phục nghiêm túc và thực hiện đúng quy chế, quy định của ngành.

Qua kiểm tra để đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học, nâng cao hiệu lực của công tác quản lý. Củng cố và thiết lập trật tự, kỷ cương trường học, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động giáo dục.

          Lực lượng kiểm tra nội bộ trường học là những CBGV trong Ban kiểm tra nội bộ do Hiệu trưởng nhà trường quyết định theo biên chế của mỗi năm học. Thành phần của ban kiểm tra là CBQL trường học, những cán bộ Tổ chuyên môn, cán bộ chủ chốt các Đoàn thể, giáo viên giỏi, giáo viên có năng lực, uy tín trong nhà trường.

II/ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG :

1. Kiểm tra nội bộ trường học:

-   Tập trung kiểm tra về số lượng, chất lượng cán bộ nhà giáo, nhân viên đối chiếu với quy định của nhà nước; công tác tuyển sinh đầu cấp; công tác “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; công tác “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; công tác thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, chống lãng phí.

-    Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể.

-   Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá như thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học, quy chế chuyên môn, kiểm tra, đánh giá xếp loại, xét kết quả lên lớp, tốt nghiệp, thi học sinh giỏi ...)

-  Kiểm tra việc giáo dục toàn diện đối với học sinh như : kế hoạch hoạch giáo dục đạo đức, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục thể chất, giáo dục lao động hướng nghiệp, giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động xã hội; kết quả xếp loại đạo đức và kết quả giáo dục; các chương trình hành động phòng chống tai nạn, tệ nạn xã hội khác.

-   Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng bao gồm xây dựng kế hoạch giáo dục, bố trí, sử dụng đội ngũ; thực hiện quy chế dân chủ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo, học sinh; công tác kiểm tra, quản lý chuyên môn, tài chính, tài sản; công tác xã  hội hoá giáo dục.

-   Kiểm tra cơ sở vật chất, kỹ thuật, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, trật tự, vệ sinh, an toàn, cảnh quan, môi trường sư phạm; thiết bị dạy học, phương tiện làm việc; số lượng, chất lượng  phòng học, phòng làm việc, phòng thiết bị - thư viện, sân chơi, bãi tập.

2. Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên:

-   Kiểm tra về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; việc chấp hành pháp luật nhà nước; chấp hành quy chế của ngành, nội quy cơ quan; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; Sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh, nhân dân; tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân và học sinh; Không bạo hành và không xâm phạm nhân phẩm học sinh.

-   Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm; kết quả giảng dạy, thực hiện các nhiệm vụ giáo dục khác được giao...)

-   Trong kiểm tra cần chú trọng đến chất lượng; chấn chỉnh tình trạng yếu kém, phát hiện bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến; Kiểm tra việc vận dụng các tiêu chuẩn quy định để đánh giá giáo viên đúng thực chất; Không chạy theo thành tích, tránh tình trạng nương nhẹ bao che khuyết điểm., không chỉ ra được những tồn tại, thiếu sót cần khắc phục.

3. Kiểm tra việc thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông:

-    Kiểm tra thực hiện kế hoạch giáo dục, cấp sách giáo khoa, sử dụng trang thiết bị giáo dục; Việc thực hiện chương trình của giáo viên và tuyên truyền giáo dục đến cha mẹ học sinh.

-   Tập trung dự giờ rút kinh nghiệm để giúp giáo viên nắm vững chương trình, sách giáo khoa, đặc biệt là yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh (cả trong dạy lý thuyết và thực hành, thí nghiệm). Việc tổ chức các hội nghị, hội thảo để trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, nhằm phát hiện và đề ra các biện pháp giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chương trình.

-   Kiểm tra đánh giá công tác quản lý, sử dụng thiết bị, sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu bồi dưỡng và tự làm đồ dùng dạy học, tăng cường các biện pháp quản lý, chống thất thoát, lãng phí.

-   Thông qua kiểm tra công tác thực hiện chủ đề năm học “Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”, cần rút ra những bài học kinh nghiệm để kiến nghị và tham mưu cho các cấp quản lý giáo dục.

4. Kiểm tra chuyên đề :

a.  Kiểm tra công tác tổ chức các kỳ thi kiểm tra học kì, công tác xét lên lớp, tuyển sinh đầu cấp để đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác

-   Tăng cường công tác kiểm tra việc hoàn thành chương trình, đánh giá xếp loại học sinh cuối năm, cuối cấp.

-   Phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp tổ, giáo viên quản lý lỏng lẻo, cắt xén chương trình, giáo viên tự ý sửa chữa điểm làm thay đổi xếp loại học tập của học sinh.

b. Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động:

-  Năm học 2010 – 2011 tiếp tục thực hiện ba cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động 2 không với bốn nội dung, cuộc vận động “ mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

-   Việc tiếp tục triển khai phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các biện pháp cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế của trường.

c. Kiểm tra việc quản lý cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ.

-   Thường xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng, cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại đơn vị mình; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong quản lý và sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp đối với CB GV CNV và học sinh.

d. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:

-   Thực hiện đầy đủ các quy định tại Luật khiếu nại, tố cáo.

-   Giải quyết kịp thời những vụ việc khiếu nại, tố cáo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức; đồng thời kiên quyết xử lý những người lợi dụng dân chủ để khiếu nại, tố cáo trái quy định của pháp luật.

đ. Kiểm tra việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng, chống tham nhũng.

-   Kiểm tra việc cán bộ giáo viên công nhân viên được biết, được nghiên cứu về Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng.      

III/ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra nội bộ:

-   Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, nội bộ trường học theo sự phân công của Trưởng ban và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra của ngành cấp trên.

-   Phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên:

a.  Trưởng ban: Phụ trách chung, chủ trì trong việc xây dựng nội dung, kế hoạch công tác kiểm tra của đơn vị.

b.  Phó trưởng ban : Chịu trách nhiệm triển khai nội dung kế hoạch, tổng hợp đánh giá kết quả, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình kiểm tra trong phạm vi thẩm quyền được phép. Thống kê, báo cáo kết quả sau mỗi đợt kiếm tra.

c.  Các thành viên của Ban Kiểm tra nội bộ có trách nhiệm phụ trách tập trung về lĩnh vực được phân công như sau:

* Đ/c Trần Minh Quang – Trần Lâm Diệu            

-         Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên.

-         Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Hai không”

-         Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, sáng tạo và tự học" của giáo viên.

* Đ/c Thái Minh Xuân – Trần Thụy Thanh Thảo

-        Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên.

-        Kiểm tra việc thực hiện phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"

* Đ/c Trương Hùng Dũng – Trần Phú Nhân

-         Kiểm tra nội bộ trường học.

-         Kiểm tra việc tổ chức các kỳ kiểm tra; đánh giá xếp loại, xét lên lớp cho học sinh cuối kỳ cuối năm; xét tốt nghiệp THCS, tuyển sinh đầu cấp.

-         Thanh tra xác minh khiếu nại tố cáo (nếu có)

* Đ/c Thạch Thị Liễu – Châu Ngọc Huệ

-         Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên

-         Kiểm tra việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

* Đ/c Trịnh Thị Thanh Thúy – Thạch Ngọc Thy Phương

-         Kiểm tra việc thực hiện dạy thêm học thêm. Kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, chống lãng phí.

-         Kiểm tra việc cấp phát bằng tốt nghiệp THCS.

-         Kiểm tra việc thực hiện quy ước xây dựng cơ quan văn hóa, xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa; việc thực hiện dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm.

d.  Phương pháp kiểm tra :

-  Các thành viên tích cực nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản về công tác thanh tra nói chung và công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi lĩnh vực được phân công để thực hiện.

-  Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho lĩnh vực được phân công; đề xuất với thủ trưởng đơn vị để được phê duyệt, chủ động thực hiện kế hoạch kiểm tra theo yêu cầu chỉ đạo của nhà trường và cấp trên.

2. Tổ chức thực hiện

a.     Công tác kiểm tra thường xuyên:

+ Kiểm tra lịch báo giảng mỗi tuần 01 lần.

+ Kiểm tra hồ sơ giáo viên: mỗi tháng 01 lần.

+ Kiểm tra giáo án mỗi tháng 01 lần

+ Kiểm tra sổ điểm lớp mỗi tháng 01 lần

+ Kiểm tra việc cho điểm, tính điểm, xếp loại học sinh mỗi học kỳ 02 lần

b.    Công tác kiểm tra toàn diện giáo viên:

Mỗi học kỳ thanh tra toàn diện 06 giáo viên theo kế hoạch tháng. Lực lượng kiểm tra là các thành viên của Ban kiểm tra nội bộ nhà trường thực hiện theo phân công nhiệm vụ cụ thể của Trưởng ban. Đối tượng được thanh tra được báo trước 3 ngày.

c.      Kiểm tra công tác quản lý của nhà trường:

Thực hiện kiểm tra chủ yếu là việc thực hiện chế độ hồ sơ, sổ sách; việc thực hiện chế độ sinh hoạt, hội họp; việc xây dựng và thực hiện kế hoạch; việc lưu trữ và bảo quản hồ sơ… Đối tượng được kiểm tra là các tổ chuyên môn, các bộ phận công tác: tài vụ, tài chính, thư viện, TBDH ... và các mặt công tác: Phổ cập GDTHCS; lao động - hướng nghiệp; hoạt động ngoài giờ lên lớp; giáo dục thể chất và y tế vệ sinh trường học.

d.    Công tác kiểm tra của BGH nhà trường:

Kiểm tra chế độ dạy và học thường xuyên hàng tuần.   

Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch của các tổ chuyên môn, tổ hành chính văn phòng. Kiểm tra chế độ hồ sơ mỗi học kỳ 01 lần  

Phấn đấu trong mỗi học kỳ tất cả giáo viên, nhân viên đều được BGH kiểm tra, nhận xét ở các mặt công tác.

Kết quả nhận xét, đánh giá ở mỗi đợt kiểm tra được đề xuất với nhà trường, cơ quan cấp trên về xử lý vi phạm kỷ luật đối cá nhân, tập thể có nội dung vi phạm.

Thực hiện sơ kết công tác kiểm tra  nội bộ.

-         Học kỳ I: Ngày 19/12/2010 và báo cáo về Phòng Giáo dục ngày 26/12/2010

-         Học kỳ II: Ngày 20/5/2011 và báo cáo về Phòng Giáo dục ngày 26/5/2011

  

Phần II : KẾ HOẠCH CHI TIẾT HÀNG THÁNG

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THỰC HIỆN

09

-Kiểm tra việc bàn giao học sinh .

-Xây dựng nề nếp củng cố tổ chuyên môn.

-Thành lập ban KTNB và hướng dẫn lập hồ sơ  KTNB.

-Thực hiện công tác huy động học sinh đầu năm.

-HT-GVCN.

-PHT - TT

-HT

 

-PHT-GVCN-TPT.

10

-Lên kế hoạch và triển khai kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề  năm học  2010-2011.

-Kiểm tra toàn diện 02 GV, mỗi tổ 01 GV.

-Kiểm tra thực hiện sổ sách của tổ trưởng chuyên môn và các giáo viên .

-Dự giờ nắm tình hình giảng dạy của GVBM lớp 6.

-Kiểm tra công tác quản lý thiết bị dạy học.

 

-HT-PHT.

-BGH-TT.

 

-PHT-TT .

-BGH-TT.

-Ban KT.

11

-Kiểm tra toàn diện 02 GV, mỗi tổ 01 GV.

-Dự giờ nắm tình hình giảng của GVBM  lớp 9.

-Kiểm tra công tác thư  viện, tranh ảnh sử dụng dạy học.

-PHT-TT.

-PHT-TT.

-BanTTND-CBTV

12

-Kiểm tra thực hiện sổ sách GVCN toàn trường

-Dự giờ nắm  tình hình GVBM lớp 8.

-Kiểm tra công tác ôn tậpvà thi HKI.

-HT-PHT

-PHT–TT.

-PHT-TT-GV.

01

-Kiểm tra thực hiện sổ sách, xếp loại của GVCN các lớp HKI .

-Kiểm tra chất lượng giảng dạy các bộ môn trong HKI

-Dự giờ nắm  tình hình GVBM lớp 7.

-Kiểm tra chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy một số tổ chuyên môn (đột xuất).

 

-PHT – TT.

-PHT – GVCN.

-PHT-TT.

-PHT – TT.

-HT-PHT-TT

02

-Kiểm tra toàn diện 02 GV, mỗi tổ 01 GV.

-Kiểm tra hồ sơ sổ sách môn Toán- Hoá – Sinh – Địa – TD - CN

-Kiểm tra công tác thực hành thí nghiệm Hoá – Sinh.

-PHT-TT.

-PHT-TT.-TTND

-Ban KT.

 

-PHT-TT.

03

-Kiểm tra toàn diện 02 GV, mỗi tổ 01 GV.

-Kiểm tra hồ sơ sổ sách môn Anh- Văn – MT - Sử-Nh- Lý

-Kiểm tra việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

-PHT-TT.

-PHT-TT.

 

04

-Kiểm tra hồ sơ, hoc bạ K9 chuẩn bị cho công tác xét TNTHCS.

-Kiểm tra việc thực hiện điểm số HKII (kiểm tra chéo).

-Kiểm tra việc ghi sổ đầu bài HKII.

 

-PHT-GVCN K9.

-PHT-TT-GVBM.

 

-HT-TT.

05

-Kiểm tra việc thực hiện chương trình các bộ môn.

-Kiểm tra công tác ôn tập HKII. Kiểm công tác thi cử  HKII.

-Hoàn thành hồ sơ TN K9.

-Hoàn thành xét lên lớp ,ở lại, thi lại.

-Kiểm tra công tác thu hồi sách, tài liệu thư viện.

-PHT-TT.

 

-PHT-TT.

-PHT-GVCN K9.

-HT-GVCN.

-Ban TTND-CBTV.

06

-Tham gia công tác bồi dưỡng hè.  

-Kiểm tra trực hè.

-Kiểm tra bồi dưỡng học sinh rèn luyện trong hè.

-HT-PHT-GV.

-HT-PHT

-PHT-TT-GVCN.

07

-Kiểm tra công tác Tham gia sinh hoạt hè.

-Kiểm tra việc học sinh rèn luyện, thi lại trong hè.

-Xét lên lớp cho học sinh rèn luyện trong hè.

-PHT,TPTĐ,BTCĐ.

-PHT-GVCN.

-HT-GVCN.

08

-Kiểm tra kế hoạch biên chế học sinh đầu năm.

-Kiểm tra công tác huy động học sinh đầu năm học mới.

-Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học mới.

-HT-TT.

-HT-PHT-GVCN.

 

-HT-PHT-TT.

 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội bộ đơn vị trường THCS Phú Tân năm học 2010-2011. Rất mong được sự xem xét phê duyệt của lãnh đạo Phòng Giáo dục.

 

 

                      Ý kiến phê duyệt của Phòng Giáo dục                                      Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2010 - 2011

đăng 19:00, 18 thg 9, 2010 bởi Tuấn Huỳnh Anh   [ đã cập nhật 19:12, 18 thg 9, 2010 ]

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHÂU THÀNH                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG THCS PHÚ TÂN                                           Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

          -----------------------------------                                                --------------------------------------

            Số : 01/KH-THCSPT                         Phú Tân, ngày 05 tháng 09 năm 2010

                  

KẾ HOẠCH

Năm Học : 2010 - 2011

 

      -   Căn cứ kế hoạch về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-1011 của Sở, phòng GD&ĐT huyện Châu Thành .

      -   Căn cứ nghị quyết của Đảng uỷ, UBND xã Phú Tân, Huyện Châu Thành

      -   Căn cứ vào tình hình thực tế về cơ sở vật chất, qui mô trường lớp, đội ngũ GV của đơn vị.

          Trên cơ sở thực hiện các cuộc vận động do ngành GD&ĐT phát động .

          Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2010-2011. Trường THCS Phú Tân cần thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ như sau :

I/ Nhiệm vụ chung :

-         Năm học 2010-2011 và những năm tiếp theo cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương trong công tác dạy và học, duy trì sỉ số học sinh, thực hiện nghiêm túc đổi mới phương pháp giảng dạy, đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy đại trà, làm cho học sinh tích cực học tập, từ đó mới nâng cao chất lượng dạy và học nhất là vùng có điều kiện khó khăn đông đồng bào dân tộc, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực phục vụ cho công nghiệp hoá, hiên đại hoá đất nước cũng như phát triển kinh tế, VHXH của địa phương .

-         Trong công tác quản lý phải chấp hành nghiêm luật GD 2005, điều lệ trường PT và các qui định của ngành GD&ĐT, đưa CNTT vào quản lý, tích cực phát huy dân chủ hoá trường học, công khai trong quản lý, đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt , thực hiện tốt các cuộc vận động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học 2010-2011 ở mức cao nhất .

II/ Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu :

1/ Tăng cường công tác chính trị tư tưởng nâng cao chất lượng :

-         Trước hết phải tăng cường công tác chính trị tư tưởng quán triệt nghiêm túc các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “. Cuộc vận động 2 không với 4 nội dung , Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực, Mỗi thầy cô là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, Đảm bảo an toàn giao thông .

-         Xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ với nghề nghiệp, tôn trọng học sinh, thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành GD&ĐT, phát huy tính tích cực của học sinh , thường xuyên bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học, lưu ban .

-         Tăng cường công tác chủ nhiệm, thường xuyên liên hệ PHHS để cùng có hướng GD tốt hơn , Đưa hoạt động dạy học đi vào nề nếp, kỷ cương, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, vui tươi .

-         Phát động phong trào thi đua 2 tốt , tập trung chỉ đạo, quản lý chuyên môn, khen thưởng biễu dương kịp thời những cá nhân tích cực, phê bình nghiêm túc những cá nhân có biểu hiện tiêu cực gây cản trở sự phát triển của đơn vị , mở nhiều chuyên đề, đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy đại trà để nâng cao chất lượng .

-         Tổ chức các phong trào cho học sinh như : hội KPĐ, trò chơi dân gian, văn nghệ, đố em, tin học…với những nội dung hình thức phong phú thu hút học sinh vào các hoạt động học tập vui chơi bổ ích .

-         Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học, phát huy hết sức mạnh của tập thể, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường , tôn trọng ý kiến tập thể, tranh thủ sự hổ trợ của địa phương .

-         Cải tiến công tác quản lý trường học theo hướng dân chủ hoá vá công khai hoá, đưa công nghệ thông tin vào quản lý cũng như giảng dạy, phân công cụ thể rõ ràng, từng cá nhân được phân công phải thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình và chịu trách nhiệm khi công việc không hoàn thành .

2/ Tăng cường cơ sở vật chất , trang thiết bị :

-         Trong quá trình giảng dạy GV phải sử dụng nghiêm túc và có hiệu quả các trang thiết bị sẳn có, tránh tình trạng sử dụng không thường xuyên, lãng phí ( phê bình trước hội đồng sư phạm những GV không sử ,dụng đồ dùng dạy học, mà không có lý do chính đáng ).

-         Năm 2010 hoàn thành việc trồng cây xanh, tạo cảnh quang sư phạm đảm bảo ‘Xanh, Sạch, Đẹp và An toàn “

-         Tiếp tục vận động các nhà hảo tâm , mạnh thường quân , PHHS, cũng như sự hổ trợ của nhà nước để tiếp tục tráng sân trường, làm nhà để xe, nhà vệ sinh.

-         Kiến nghị cấp lãnh đạo trang bị cho trường thêm phòng máy vi tính, Trang thiết bị CNTT phòng Hiệu bộ, để phục vụ cho công tác giảng dạy cũng như quản lý .

3/ Tăng cường phối hợp các hoạt động đoàn thể nhà trường:

        Phối kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể nhà trường trong công tác GD học sinh cũng như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong đội ngũ CB-GV-CNV của đơn vị. Hàng tháng họp liên tịch( họp chi bộ ) để có kế hoạch kết hợp hoạt động với nhà trường nhằm thúc đẩy tốt trong công tác dạy và học của đơn vị .

      4/ Công tác PC THCS – kết hợp với chính quyền địa phương :

-         Để làm tốt công tác GD thế hệ trẻ, nhà trường cần tranh thủ sự hổ trợ của chính quyền địa phương. Tổ chức các phong trào đền ơn đáp nghĩa… giáo dục học sinh biết về truyền thống cách mạng của cha ông, yêu quê hương đất nước.

-         Thực hiện tốt công tác PC THCS, hoàn thành đầy đủ các loại Hồ sơ sổ sách theo quy định, phấn đấu năm 2010 đạt tỉ lệ 80 % . đưa công tác nầy đi vào nề nếp.

      5/ Một số giải pháp cụ thể :

-         chất lượng bộ môn : ( Tính thang điểm theo chất lượng từng thành viên )

-         ngày giờ công : ( Qui định thống nhất trên cơ sở luật lao động )

-         Đảm bảo sỉ số : ( Giáo viên chủ nhiệm kí bàn giao học sinh đầu năm học )

-         Tham gia 100% giáo viên giỏi: ( Từ trường đến huyện )

-         Duyệt giáo án trước khi lên lớp ( Tổ trưởng CM chịu trách nhiệm )

-         Hồ sơ sổ sách giáo viên thực hiện đúng theo qui chế ( Không đảm bảo không xét thi đua )

-         Điểm thưởng : ( Giáo viên giỏi trường + 3 điểm; giỏi Huyện + 6 điểm )

-         Chất lượng giảng dạy : ( Không đạt yêu cầu xử lý theo qui định ngành GD&ĐT )

III/ Một số định hướng chỉ tiêu năm học 2010-2011 :

TT

Nội Dung

Chỉ Tiêu

Phấn đấu đạt

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

Huy động học sinh

-         THCS ( 11- 14 Tuổi ) Trong độ tuổi

                         11 tuổi vào học lớp 6

Duy trì sỉ số ( Tính cả giáo viên hổ trợ )

-         Bỏ học giữa chừng

+ THCS   ( Không quá )

Chất lượng giáo dục

      - THCS : +  Hạnh kiểm : khá, tốt

                     +   Học Lực :   * giỏi

                                             * Khá

                                             * Yếu, kém không quá

Chất lượng mỗi môn học đạt TB trở lên

Riêng môn Ngữ văn, Toán, Anh đạt TB trở lên

Hiệu quả đào tạo

Chất lượng đội ngũ

-         Tốt

-         Khá

-         Giáo viên giỏi trường

-         Giáo viện giỏi huyện

Nâng cao trình độ

-         giáo viên có bằng A tin học, ngoại ngữ

-         Giáo viên đạt chuẩn trình độ

-         Giáo viên trên chuẩn

Phổ cập THCS

-         Tỉ lệ đạt

-         Huy động ra lớp

-         Mở lớp

Trường chuẩn quốc gia

 

60%

95%

 

 

4%

 

95-100%

5-10%

30-40%

5%

80%

70%

80%

 

20%

70%

40%

20%

 

20% trở lên

100%

20%

 

80%

20 học viên

1 lớp

Năm 2013

 

 

 

60%

95%

 

 

2%

 

95%

5-10%

30-40%

4%

80%

70%

80%

 

20%

70%

40%

20%

 

30%

100%

30%

 

80%

20%

1lớp

Năm 2012

        Năm học 2010-2011 là năm học mà toàn thể CB-GV-CNV nhà trường cần cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để tạo tiền làm nền tảng xây dựng trường chuẩn quốc gia. Xây dựng nhà trường ngày càng đẹp hơn có chất lượng GD tốt để xứng đáng là trường được Đảng, nhà nước và nhân dân tin cậy .

           Nơi Nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG 

-          Phòng GD&ĐT Châu Thành

-          Đảng Ủy,UBND xã Phú Tân.

-         Lưu VP                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH"

đăng 23:31, 11 thg 9, 2010 bởi Tuấn Huỳnh Anh

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHÚ TÂN                                                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.

                    

      Số: 03/KH-THCSPT                                                        Phú Tân, ngày 10  tháng 09  năm 2010

 

 

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Năm học 2010-2011.

 

 

        Thực hiện kế hoạch số 01/KH-THCS ngày 05/09/2010 của trường THCS Phú Tân về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011.

Nay trường THCS Phú Tân lập kế hoạch về việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cụ thể như sau:

 

        I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

        - Thông qua cuộc vận động làm cho toàn thể CB – GV – CNV và học sinh hiểu giá trị to lớn về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức về tư tưởng tấm gương đạo đức của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, hành động trong việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

        - Nâng cao nhận thức của mỗi CB – GV – CNV và HS về đạo đức cách mạng; thực hiện cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; thực hiện tốt  khẩu hiệu “mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng đạo đức, tự học và sáng tạo”.

        - Tích cực học tập, rèn luyện, phê bình và tự phê bình của mỗi cá nhân thông qua việc đánh giá xếp loại CB – GV – CNV và HS hàng năm và  qua việc giám sát về đạo đức, lối sống của CB - GV – CNV nơi công tác và nơi cư trú.

       -Tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn liền với việc thực hiên nhiệm vụ các năm học; cuộc vận động “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng đạo đức, tự học và sáng tạo”, gắn liền với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 

      II/ NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ CẦN THỰC HIỆN:

          1.  100% CB-GV-CNV tham gia đầy đủ các buổi học chính trị, các buổi tập huấn, các đợt học nâng cao trình độ chuyên môn-nghiệp vụ.

          2. Chuyển dần nội dung “học tập” sang nội dung “làm theo”, trong đó chú trọng tới việc đăng ký và tổ chức kiểm tra…

          3. Thường xuyên tổ chức phê và tự phê bình trong nội bộ tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn nhằm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành.

4. Tham mưu với chi bộ trong việc đóng góp ý kiến cho Đảng viên, cho cán bộ, cho nhân viên văn phòng và cho giáo viên.

          5. Tổ chức cho giáo viên chủ nhiệm bình xét hạnh kiểm học sinh từ tổ trở lên nhằm phát huy tinh thần phê – tự phê, tinh thần tích cực-tự chủ trong học sinh.

          6. Xây dựng cơ quan an toàn, đảm bảo an ninh chính trị, bảo vệ chính trị nội bộ.

          7. Tập trung xây dựng đội ngũ vững vàng về bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, trong sạch, liêm khiết, hết lòng phục vụ nhân dân.

III/ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1. Hiệu Trưởng:

a)Thành lập ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động và làm trưởng ban chỉ đạo.

b)Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động, xây dựng chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh trong cơ quan.

c) Chỉ đạo các bộ phận (là thành viên ban chỉ đạo, Gv): Chủ tịch Công Đoàn, Bí thư chi đoàn,  Đội TNTP HCM, Tổ trưởng CM và GV... trong việc đăng ký tự học và làm theo.

2. Phó Hiệu Trưởng:

a) Chỉ đạo các bộ phận triển khai thực hiện cuộc vận động. sơ kết hàng năm, tổng hợp tình hình báo cáo cấp trên và làm phó ban.

b) Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm mức độ hoàn thành nhiệm vụ của GV-CNV.

3. Các bộ phận và đoàn thể:

- Bộ phận thư viện: Có trách nhiệm tìm hiểu, sưu tập tài liệu để giới thiệu, cung cấp, triển khai trước GV-CNV và học sinh toàn trường.

- Đội TNTP HCM: Tổ chức các hoạt động như tổ chức thi tìm hiểu về Đảng, về Bác, Tổ chức thi đố vui…

- Đoàn TN, Công đoàn: Tổ chức cho đăng ký nội dung tự học và nội dung làm theo, tổ chức kiểm tra, theo dõi, công nhận. Tổ chức lấy góp ý cho CB, đảng viên.

          - Giáo viên chủ nhiệm lớp: Tổ chức bình xét hạnh kiểm nghiêm túc đúng theo quy định ngành GD.

Trên đây là kế hoạch thực hiện cuộc vận động của trường THCS Phú Tân, nhận được KH này yêu cầu toàn bộ CB-GV-CNV nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

        HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-Chi bộ;

-Ban chỉ đạo;

-Niêm yết;

-Lưu VT.

 

                                                                                                 

KẾ HOẠCH " XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC

đăng 23:00, 11 thg 9, 2010 bởi Tuấn Huỳnh Anh

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH

TRƯỜNG THCS PHÚ TÂN

 

Số: 02KH-THCS-PT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

             

                                  Phú Tân, ngày 09 tháng 09 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN- HỌC SINH TÍCH CỰC

Năm học 2010-2011 và giai đoạn 2008-2013.

 

          Thực hiện Chỉ thị số 40/CT-BGD ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về phát động phong trào thi đua và Kế hoạch số 307/KH-BGD&ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và đào tạo về kế hoạch triển khai “Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013 . Trường THCS Phú Tân lập kế hoạch triển khai  “Xây dựng trường học thân thiện -Học sinh tích cực” năm học 2010-2011 và giai đoạn 2008-2013 như sau:

          I- Đặc điểm tình hình nhà trường liên quan đến việc “xây dựng trường học-học sinh tích cực”:

          1- Những thuận lợi cơ bản:

          - Nhà trường được xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Có đầy đủ các công trình vệ sinh thuận lợi và sạch sẽ; CB-GV và HS đều tham gia tích cực trong việc trồng và chăm sóc cây xanh.

          - Hoạt động dạy và học tương đối có kết quả thực chất, CB-GV nhiệt tình trong công tác, tích cực đổi mới phương pháp dạy học và công tác. Học sinh được phát huy quyền làm chủ trong mọi hoạt động giáo dục.

          - Nhà trường đã chú trọng rèn luyện kỷ năng sống cho học sinh thông qua nhiều hoạt động đoàn thể và hoạt động xã hội, thường xuyên tổ chức hoạt động ngoại khoá, tuyên tuyền thực hiện đúng pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội.

          - Địa bàn có chùa Bốn mặt, chompa là điều kiện tốt để giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc của địa phương cho học sinh.

 

          2- Những khó khăn và tồn tại:

          - Mặc dù CSVC – KT và cảnh  quan môi trường đã được đầu tư xây dựng qua nhiều năm nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu giáo dục hiện nay; ý thức bảo vệ môi trường, cây xanh và tinh thần tiết kiệm của một bộ phận không nhỏ trong học sinh còn hạn chế.

          - Hoạt động dạy và học còn nhiều hạn chế, có đổi mới phương pháp nhưng chưa đều, chưa rộng và đặc biệt chưa lôi cuốn được học sinh chuyên cần trong học tập và chưa khuyến khích được đại bộ phận học sinh sáng tạo, vươn lên và có ý thức tự học.

          - Học sinh chưa thực sự làm chủ trong quá trình học tập vì quá trình dạy học, chúng ta có nhiều  học sinh  bỏ học, không ham học, ảnh hưởng các tệ nạn xã hội nên quá trình thực hiện các giải pháp đạt hiệu quả thấp.

          - Việc rèn luyện kỷ năng sống cho học sinh mặc dù được quan tâm nhưng hiệu quả còn thấp, thể hiện: Kỷ năng xử lý tình huống, kỷ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm còn non; nhiều học sinh thiếu ý thức rèn luyện và bảo vệ sức khoẻ, thiếu kỷ năng phòng chống tai nạn thương tích và ứng xử văn hoá.

          - Đã tổ chức nhiều hoạt động vui tươi, lành mạnh kể cả các trò chơi dân gian nhưng chưa lôi cuốn được hầu hết học sinh tham gia nên hạn chế trong việc giáo dục.

 

          II- Phương hướng, nhiệm vụ triển khai thực hiện “xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực” năm học 2010-2011 và  giai đoạn 2008-2013:

         

1- Phương hướng và mục tiêu chung:

          Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường Giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của nhà trường và đáp ứng yêu cầu của địa phương. Phát huy tính chủ động tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động xã hội một cách phù hợp và hiệu quả. Phấn  đấu đến năm 2013 chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu “xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực” theo đúng các nội dung cơ bản của Chỉ thị 40/2008/CT-BGD&ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và đào tạo.

 

          2- Các nhiệm vụ cụ thể:

          2.1- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi và thảo luận về mục tiêu, yêu cầu, nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện -Học sinh tích cực” theo chỉ thị 40/2008/CT-BGD&ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và đào tạo tới tất cả cán bộ giáo viên, học sinh và quyết định tham gia phong trào này ngay từ năm học .

 

          2.2-  Thành lập Ban chỉ đạo việc tổ chức thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện -Học sinh tích cực” ngay từ đầu năm học, gồm các đồng chí Lãnh đạo, đại diện BCH Công đoàn, TPT, BCH Chi Đoàn thanh niên, các Tổ trưởng chuyên môn và Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh để tham mưu, tư vấn, theo dõi, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt kế hoạch.

 

          2.3- Tiếp tục duy trì và giữ vững trường học Xanh - Sạch - Đẹp và an toàn: Bảo đảm trường học an toàn, sạch sẽ, lớp học đủ ánh sáng, bàn ghế đúng quy cách, CB-GV-CNV và học sinh tích cực tham gia trồng cây xanh, bảo vệ môi trường.

         

          2.4- Dạy và học có hiệu quả phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi lớp giúp các em tự tin trong học tập: Tiếp tục tích cực đổi mới phương pháp dạy học nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh. Khuyến khích học sinh đề xuất sáng kiến và cùng các thầy cô giáo thực hiện các giải pháp để việc dạy và học có hiệu quả ngày càng cao.

Tăng cường ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

 

          2.5- Tăng cường việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh:

          - Thông qua các giờ dạy, hoạt động để rèn kỹ năng ứng xử với các tình huống trong cuộc sống và thói quen, kỹ năng làm việc theo mhóm.

          - Rèn sức khoẻ, ý thức bảo vệ sức khoẻ, kỹ năng phòng chống tai nạn giao thông, đuối nước và các tệ nạn khác.

          - Rèn kỹ năng ứng xử văn hoá, chung sống hoà bình, phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội.

          - Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh, như: Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, vui chơi, tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động giải trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi học sinh.

 

          2.6- Tổ chức cho học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá cách mạng ở địa phương:

          - Nhận chăm sóc chùa Bốn Mặt, thực hiện lồng ghép với các môn học để giáo dục truyền thống văn hoá dân tộc, tinh thần cách mạng  một cách có hiệu quả nhất cho tất cả học sinh.

          - Phối hợp với chính quyền, đoàn thể và nhân dân phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hoá cách mạng  cho cuộc sống của cộng đồng ở địa phương và khách du lịch.

         

III- Các giải pháp tổ chức thực hiện:

 

          1- Làm tốt công tác tuyên truyền và phát động thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực” trong lễ khai giảng năm học mới. Mọi CB-GV-CNV và học sinh của trường, mọi tổ chức trong nhà trường  cam kết thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực”. Làm sao cho mọi CB-GV-CNV, học sinh và mọi người trong xã hội đều hiểu rõ được mục tiêu, yêu cầu và nội dung của “trường học thân thiện-học sinh tích cực”; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phù hợp với tình hình, điều kiện của Nhà trường và địa phương.

         

          2- Tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương:

          - Chỉ đạo việc phối hợp giữa các tổ chức: Ban văn hoá-thể thao, Đoàn Thanh niên xã Phú Tân, Hội Chữ thập đỏ, ban trụ trì chùa Bốn Mặt và các ngành liên quan cùng với Nhà trường có chương trình phối hợp tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

- Có kế hoạch cùng với Nhà trường xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, cho học sinh, đảm bảo về cơ sở vật chất cho nhà trường đáp ứng các tiêu chí của trường học thân thiện- học sinh tích cực.

 

3- Phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực” phải được kết hợp với việc thực hiện nhiệm vụ năm học và thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học, sáng tạo” và thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục trong năm học.

 Những việc làm trên phải được thể hiện trong kế hoạch của từng các nhân, các tổ chức trong nhà trường hàng tuần, tháng, có đánh giá nhận xét, đúc rút kinh nghiệm vào cuối kỳ, cuối năm, đưa vào nội dung thi đua để xét khen thưởng và kỷ luật. Phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban Chỉ đạo để có kế hoạch theo dõi, tổ chức giám sát, chỉ đạo, đánh giá... kịp thời, khách quan mang lại hiệu quả tốt. Tiếp tục thực hiện “Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường”  đã được thống nhất, đặc biệt cần thực hiện tốt các quy tắc ứng xử  giữa các thành viên trong Nhà trường đã được cụ thể hoá trong quy chế.

 

          4- Tiếp tục đầu tư cả sức người và tài chính để xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp, an toàn:

          - Tu sửa, mua sắm CSVC, thiết bị đảm bảo yêu cầu về chất lượng, không chỉ phục vụ các hoạt động dạy học mà còn đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động ngoại khoá, vui chơi, thể dục thể thao, văn nghệ... Sửa chửa hệ thống điện, nước, bàn ghế, phòng học, phòng thực hành, sân bải... đảm bảo an toàn, sạch đẹp.

          - Tiếp tục đầu tư xây dựng cảnh quan môi trường đảm bảo theo các tiêu chí xanh sạch đẹp của Bộ Giáo dục, phát động CB-GV-CNV và học sinh tiếp tục ủng hộ, chăm sóc cây cảnh, cây bóng mát từ ngoài đường, vào sân trường cho đến các phòng học, phòng làm việc.

          - Giáo dục ý thức trách nhiệm cho học sinh trong việc bảo vệ môi trường. tham mưu với địa phương có biện pháp quản lý người bán hàng rong trước cổng trường, nơi làm mất vẽ đẹp cảnh quan, làm ô nhiểm môi trường, ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng trường học thân thiện.

 

          5- Tập trung chỉ đạo công tác dạy và học đảm bảo tính hiệu quả phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi lớp giúp các em tự tin trong học tập:

- Thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học đảm bảo yêu cầu lấy học sinh làm trung tâm; Khuyến khích được sự chuyên cần, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh. Chú trọng giúp đỡ học sinh học yếu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Khuyến khích và tạo điều kiện cho học sinh làm chủ quá trình học tập của mình, biết đề xuất sáng kiến và cùng các thầy cô giáo thực hiện các giải pháp để việc dạy và học cũng như tham gia các hoạt động giáo dục có hiệu quả ngày càng cao.

 

          6- Tăng cường việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh:

          - Tăng cường các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội; các giờ dạy, hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt lớp, chào cờ đầu tuần... để rèn kỹ năng ứng xử với các tình huống trong cuộc sống và thói quen, kỹ năng làm việc theo mhóm cho học sinh. Chú trọng tất cả các đối tượng học sinh, không chỉ tập trung ở một số em có kỷ năng điều hành, quản lý.

          - Chú trọng thực hiện nghiêm túc chương trình bộ môn thể dục, giáo dục rèn sức khoẻ, xây dựng thói quen và ý thức bảo vệ sức khoẻ; tập huấn và luyện tập các kỹ năng phòng chống tai nạn giao thông, đuối nước và các tệ nạn khác.

          - Rèn luyện cho học sinh có kỹ năng ứng xử văn hoá; tự đấu tranh để chống hình thành các băng nhóm tội phạm, phòng ngừa bạo lực và bảo đảm một tập thể lành mạnh không có học sinh ảnh hưởng các tệ nạn xã hội.

 

          6- Tổ chức cho học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá cách mạng ở địa phương:

          - Chủ động phối hợp với BQT chùa Bốn Mặt để tổ chức cho học sinh lao động, chăm sóc di tích góp phần làm cho Nhà chùa ngày càng đẹp, xứng đáng là chùa có truyền thống giáo dục, tuyên truyền và giới thiệu di tích với bạn bè và khách du lịch.

          - Tổ chức sinh hoạt, giã ngoại, cắm trại, báo cáo truyền thống... ngay trên khu di tích lịch sử để cho các em có điều kiện gần gủi hơn với khu di tích, gắn bài học với thực tiển để giáo dục truyền thống văn hoá, dân tộc, tinh thần cách mạng  một cách có hiệu quả.

 

          IV- Những kiến nghị:

          Nhiệm vụ triển khai thực hiện “xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực” năm học 2010-2011 và giai đoạn 2008-2013  là việc làm tuy không mới nhưng là nhiệm vụ khó khăn vì khi thực hiện sẽ phải huy động sức mạnh của tất cả các lực lượng trong toàn trường và ngoài xã hội; Chính vì khó khăn đó nhà trường kiến nghị:

1-    Kiến nghị BCH Đảng Uỷ, HĐND, UBND và UBMT xã Phú Tân có sự chỉ đạo cụ thể để các ban ngành, các tổ chức đoàn thể phối hợp với nhà trường trong việc “xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực” để có thể về đích thắng lợi vào năm 2013.Trước mắt chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Ban văn hoá thông tin thực hiện “Kế hoạch liên ngành triển khai phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực”” theo kế hoạch số  7575/KHLN ngày 19/8/2008 của Bộ Giáo Dục, Bộ Văn Hoá và Trung ương Đoàn.  Và chương trình phối hợp xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong trường học của Tỉnh Đoàn và Sở GD&ĐT Sóc Trăng .

2-     Kiến nghị BQT chùa Bốn mặt, Đoàn Thanh niên và Ban văn hoá thông tin cùng với Nhà trường thống nhất xây dựng chương trình phối hợp liên ngành và tổ chức thực hiện chương trình đó để chung sức xây dựng “trường học thân thiện-học sinh tích cực”.

3-    Việc bán hàng trước cổng trường là không hợp vệ sinh, cảnh quan, môi trường và khó giáo dục kỷ năng thân thiện cho học sinh. Kiến nghị Đảng uỷ, HĐND, UBND xem xét có thể cho phép người hợp đồng làm Căng-tin ngay trong trường để có điều kiện quản lý theo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn theo quy định, tạo nên cảnh quan môi trường đẹp hơn.

Nơi nhận:

-          Phòng GD&ĐT Châu Thành

-          Đảng Uỷ, HĐND, UBND xã Phú Tân

-          Lưu VP

 

 
                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS PHÚ TÂN GIAI ĐOẠN 2009 – 2013

đăng 04:03, 28 thg 8, 2010 bởi Tuấn Huỳnh Anh   [ đã cập nhật 04:13, 28 thg 8, 2010 ]

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH

Trường THCS Phú Tân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc. 

   

            Phú tân, ngày 19 tháng 08 năm 2009       

 

 

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 TRƯỜNG THCS PHÚ TÂN GIAI ĐOẠN 2009 – 2013

 

        Trường THCS Phú Tân đã trải qua nhiều khó khăn nhưng cũng có nhiều thuân lợi. Nhà trường đã từng bước phát triển và trưởng thành. Đến nay nhà trường duy trì chất lượng, phấn đấu thành trường chuẩn trong giai đoạn tiếp theo.

          Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2009-2013, nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập.

I.Tình hình nhà trường.

1. Điểm mạnh.

Năm học 2009-2010

* Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên

- Tổng số CB GV CNV: 49; trong đó: BGH: 2, GV:43, CNV:4.

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, trong đó có 26 % trên chuẩn.

- Công tác tổ chức quản lý của BGH năng động, sáng tạo, quyết liệt:Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai, kiểm tra đánh giá sâu sát. Được sự tin tưởng cao của cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên:  nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Chất lượng học sinh:

+ Tổng số học sinh: 381

+ Tổng số lớp: 15

Năm học 2008 – 2009

+ Xếp loại học lực: Giỏi: 11,4 %; Khá: 31,04 %; TB: 43,1 %; Yếu: 11,6 %, Kém: 2.8 %.

+ Xếp loại hạnh kiểm: Tốt: 72,4%; khá: 25,7 %; TB: 1,9 %. Yếu:  0%

+ Học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện : 6 HS.

+ Tỷ lệ xét tốt nghiệp: 100%.

* Về cơ sở vật chất

+ Phòng học:10; phòng bộ môn: 04. Trong đó :

+ Phòng Thư viện: 01: 48m2,

+ Phòng tin học:1: 48m2 với 21 máy

+ Phòng họp 1

+ Phòng Thí nghiệm thực hành 1:

Cơ sở vật chất bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại (tuy nhiên chưa đồng bộ, bàn ghế học sinh, phòng học bộ môn còn thiếu nhiều trang thiết bị).

*Thành tích

          - Năm học 2007 – 2008: đạt danh hiệu: Trường tiên tiến Huyện.

          - Năm học 2008 – 2009: đạt danh hiệu Trường lọai khá .

2. Điểm hạn chế.

- Tổ chức quản lý của Ban giám hiệu:

+ Không được quyền chủ động tuyển chọn cán bộ, giáo viên, nhân viên.

+ Phân công giảng dạy một số giáo viên trình độ chưa đồng bộ.

- Đội ngũ giáo viên, công nhân viên: Một số giáo viên chưa tiếp cận tin học còn hạn chế. Thậm chí có giáo viên trình độ chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới hiện nay, mặc dù đã chuẩn hoá.

- Chất lượng học sinh: còn 15 %  học sinh yếu kém, ý thức rèn luyện, ý thức học tập chưa tốt.

- Cơ sở vật chất: Chưa đồng bộ. Phòng học bộ môn chưa chuẩn, thiếu trang thiết bị. Còn thiếu: phòng nghe nhìn, phòng nghiên cứu khoa học, nhà tập đa năng ...

3. Thời cơ.

Được sự quan tâm của các ban ngành, đoàn thể, UBND, PGD, địa phương.

Được sự tín nhiệm của học sinh và phu huynh trong nhà trường .

Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sự phạm khá, tốt.

Nhu cầu giáo dục chất lượng cao ngày càng tăng.

4. Thách thức.

- Đòi hỏi đáp ứng đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc dạy và học.

- Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội trong thời kỳ hội nhập.

- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

5. Xác định các vấn đề ưu tiên.

- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

- Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý.

- Từng bước tu bổ, nâng cấp hoàn thiện về cơ sở vật chất, xây mới một số phòng chức năng còn thiếu.

II. Tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị .

1. Tầm nhìn.

Là một trong những trường được phụ huynh tin cậy và học sinh lựa chọn để học tập và rèn luyện, nơi giáo viên và học sinh luôn có chí hướng phấn đấu vươn lên.

2. Sứ mệnh.

Tạo dựng được môi trường học tập thân thiện nề nếp, kỷ cương có chất lượng giáo dục cao, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển hết khả năng của mình.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường.

- Tình đoàn kết                                                     - Lòng nhân ái

- Tinh thần trách nhiệm                                        - Sự hợp tác

- Nề nếp, kỷ cương                                               - Tính sáng tạo

- Tính trung thực                                                  - Khát vọng vươn lên

 

III. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG.

1.Mục tiêu.

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước trong thời kỳ hội  nhập.

2. Chỉ  tiêu.

2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 80%.

- 100% CB GV CNV sử dụng thành thạo máy tính, giao tiếp tiếng Anh đơn giản.

- Số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin trên 30% .

- Phấn đấu 50-60 % giáo viên đạt trình độ Đại học .

2.2. Học sinh

- Qui mô:

 + Lớp học: 14-16 lớp .

 + Học sinh: khoảng từ 380- 420 học sinh.

-         Chất lượng học tập:

+ Học lực khá, giỏi  45% (15 % học lực giỏi)

+ Tỷ lệ học sinh có học lực yếu < 4 % không có học sinh kém.

+ Vào học các trường PTTH công lập:Trên 70 %.

+ Thi học sinh giỏi Huyện : 05- 10 giải . Tỉnh : 1-2 giải

+ Có nhiều học sinh đỗ vào PTTH  chuyên .

-         Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống.

          + Chất lượng đạo đức: 100% hạnh kiểm khá, tốt.

          + Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội.

2.3. Cơ sở vật chất.

- Phòng học bộ môn, phòng chức năng, phòng phục vụ được sửa chữa nâng cấp, trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc đạt chuẩn.

- Phòng tin học, nhà tập đa năng được xây dựng theo hướng hiện đại.

- Xây dựng môi trường sư phạm “ Xanh - Sạch - Đẹp và an tòan”

3. Phương châm hành động  

 

Học thành danh lập

 

I V. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG.

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

Người phụ trách: Hiệu trưởng,  Phó Hiệu trưởng phụ trách tổ chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp nhau cùng tiến bộ.

Người phụ trách: Ban Giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.

Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, cán bộ phụ trách cơ sở vật chất, kế toán, nhân viên thiết bị.

4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, xây dựng thư viện điện tử…Góp phần xây dựng trường học điện tử.Động viên cán bộ, giáo viên, CNV tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng, nhóm CNTT.

5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

- Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, CNV.

- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.

+ Nguồn lực tài chính:

   Ngân sách Nhà nước.

   Ngoài ngân sách “ Từ xã hội, PHHS…”

   Các nguồn từ học phí...

+ Nguồn lực vật chất:

Khuôn viên nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ.

Trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy -  học.

Người phụ trách: BGH, BCH Công đoàn, Hội CMHS.

6. Xây dựng thương hiệu

-   Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường.

-   Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, CNV, học sinh và PHHS.

-  Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của nhà trường.

V. TỔ CHỨC THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH.

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược

 Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, CNV nhà trường, cơ quan chủ quản, PHHS, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

2. Tổ chức

 Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược

- Giai đoạn 1: Từ năm 2009– 2010

- Giai đoạn 2: Từ năm 2010 -  2012

- Giai đoạn 3: Từ năm 2012 - 2013

4. Đối với Hiệu trưởng

 Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

5. Đối với Phó Hiệu trưởng

 Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

6. Đối với tổ trưởng chuyên môn

Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, CNV

 Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

 

                                                                T/M HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM

                                                                        HIỆU TRƯỞNG 

                                                     

 

                                                     

 

 

 

 

                                                                        

1-7 of 7