Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng

Trang nhà này do Nhóm cựu học sinh Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng thành lập

Có thể xem tại: http://ahvinhnghiem.org/CaoThang/index.html