Phần mềm‎ > ‎

* Tiện ích sắp xếp tiếng Việt cho Excel

+ Phần mềm Add-ins cho Excel này được viết bởi Phạm Văn Trung gồm các chức năng:
    - Xắp xếp tên theo tiếng Việt.
    - Đổi chữ Hoa-Thường.
    - Tách – Gộp cột Họ Tên.
    - Tự động lưu bảng tính.
+ Tải về tại đây!

- Các bạn chạy file cài đặt.

+ Sau khi chạy file cài đặt thì sẽ có hai file SortTcvn.xla và Tienichhelp.chm được chép vào thư mục C\:Windows.

+ Nếu Excel 2003 không nhận thì vào Tools\Add-ins nhấn chọn Browse... và chọn file SortTcvn.xla trong thu muc C:\Windows (Hoặc WinNt)

+ Nếu Excel 2007 không nhận thì vào vào Exel Options và chọn Add-ins.

* Trong phần Manage (ở phía cuối cùng đó) chọn Go
* Chọn Browse và dẫn đến mục C:/Window và chọn SortTCVN

 
Chúc bạn thành công


Comments