Trường Ca Quán Thế Âm - Ca Khúc La Tuấn Dzũng 4 

Phổ nhạc Kinh Phổ Môn và Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Tên Bài Hát /Download                    Lời                     Trình Bày
 1.  Nguyện Hương                          Kinh Phô Môn          Nhóm Cadilac    
 2.  Quán Chơn Quán Thanh Tịnh      Kinh Phô Môn             Xuân Phú
 3. Tiếng Diệu Tiếng Quán Âm     Kinh Phô Môn         Trang Mỹ Dung
 4. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa     Kinh BNBLMD           Hoàng Quân
 5. Niệm Bồ Tát                       Kinh Phô Môn            Bích Phượng
 6. Sám Cầu An                        Kinh Phô Môn               Quốc Đại
 7. Phục Nguyện                   Kinh Phô Môn      HoàngQuân/DiệuHiền
 8. Quán Âm Diệu Đức Vô Tác      Kinh Phô Môn               Quang Minh
 9. Pháp Tu Quán Âm            Kinh Thủ Lăng Nghiêm       Nhóm Cadilac
 10. Ta Di Tìm Ta                 HoàngQuốcCung/LTD     Giang Hồng Ngọc
 11. Chú Đại Bi                      Kinh Thủ Lăng Nghiêm         Bích PhượngYouTube Video


Ta Đi Tìm Ta - Giao Linh - Nhạc: La Tuấn Dzũng Lời: Hoàng Quốc Cung