Chứng Chỉ MOS

  • Giới thiệu MOS: Microsoft Office Specialist (MOS) là bài thi đánh giá kỹ năng tin học văn phòng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới hơn 140 quốc gia trên toàn thế giới.

  • Các cấp độ MOS:

- Specialist: Chứng nhận kỹ năng cơ bản trong các sản phẩm Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, SharePoint và OneNote.

- Expert: Chứng nhận những kỹ năng cao cấp trong Microsoft Word và Microsoft Excel.

- Master: Chứng nhận kỹ năng tổng thể toàn diện, cao cấp nhất về trình độ sử dụng Microsoft Office. Yêu cầu 4 bài thi: Word Expert, Excel Expert, PowerPoint, và một trong các bài còn lại.

  • Thang điểm của bài thi MOS: Các bài thi MOS đều được thực hiện trong thời gian tối đa là 50 phút, điểm tối đa là 1000. Tối thiểu phải đạt 700 điểm đối với bài thi MOS từ phiên bản 2010.
  • Thời hạn: Chứng chỉ MOS có giá trị vô thời hạn (giá trị trọn đời)

Comments