MapInfo (Số hoá bản đồ1)

 

Mapinfo là một phần mềm hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ cho mục đích thu thập, xử lý, phân tích, lưu trữ

và hiển thị các loại dữ liệu mang tính chất không gian và phi không gian. Sử dụng Mapinfo sẽ rất tiện lợi trong việc

chồng xếp các lớp thông tin dữ liệu và thành lập bản đồ chuyên đề.

                                                     Sau khi hoàn thành khoá học: bạn sẽ làm việc thành thạo và hiệu quả với phần mềm Mapinfo để thành lập

 bản đồ chuyên đề.

Nội dung khoá học bao gồm: nhập dữ liệu từ cỏc nguồn dữ liệu khác nhau, chỉnh sửa và tạo mới dữ liệu,

các phương pháp trỡnh bày bản đồ, trình bày và tạo trang in một bản đồ chuyên đề. Dữ liệu thực tập là dữ liệu

thực tế.

Các kỹ năng cần đạt được sau khoá học Mapinfo

Ø Xuất và nhập dữ liệu từ các phần mềm khác 

Ø Chỉnh sửa, thay đổi dữ liệu bảng thuộc tính.

Ø Truy vấn và tìm kiếm đối tượng bằng phép toán logic

Ø Xây dựng các biểu đồ, đồ thị và thành lập bảng chú giải

Ø Trình bày, biên tập và In một tờ BĐ Chuyên đề 

Ø Thành lập bản đồ 3D bằng phần mềm tích hợp Vertical Mapper

Các bài học chính:

Bài 

Nội dung

Bài 1

Khái niệm về Gis và cách xây dựng cơ sở dữ liệu của GIS

1. Khái niệm về GIS và mô hình CSDL GIS

2. Số liệu không gian và phi không gian

3. Các bước xây dựng CSDL

Bài 2

Cách tổ chức thông tin trong phần mềm Mapinfo

1. Tổ chức thông tin bản đồ trong Mapinfo

2. Cách tạo mới một file bản đồ

3. Các thao tác cơ bản khi làm việc vói phần mềm: nhập dữ liệu vào BĐ, đăng ký hình ảnh vào BĐ…

Bài 3

Biên tập các đối tượng bản đồ

1. Các thao tác biên tập chính

2. Biên tập trực tiếp vị trí địa lý của đối tượng

3. Thiết lập các tham số của bản đồ

Bài 4

Làm việc với bảng trong Mapinfo

1. Làm việc với CSDL trong bảng

2. Cập nhật và chiết xuất thông tin.

3. Các chức năng phân tích địa lý  của Mapinfo

Bài 5

Thành lập bản đồ chuyên đề

1. Bản đồ chuyên đề và ý nghĩa của nó trong GIS

2. Các phương pháp tạo bản đồ chuyên đề

Bài 6

Hệ toạ độ và thiết kế trang bản đồ trong Mapinfo

1. Phép chiếu và lưới chiếu bản đồ

2. Lập bảng chú giải và thiết kế trang  in bản đồ

3. In trang bản đồ

Bài 7

Thành lập bản đồ 3D

1. Làm việc với dữ liệu 3D

2. Chạy mô hình số độ cao tự động

3. Thiết lâp các thông số cho bản đồ 3D

Thành lập bản đồ nổi 3D trên phần mềm tích hợp Vertical Mapper.
Ċ
Bách Khoa Xuân Mai,
06:31, 1 thg 10, 2016
ĉ
Bách Khoa Xuân Mai,
06:31, 1 thg 10, 2016
Comments