Tài liệu học tập


Dùng cho học viên đã, đang và sẽ học ở bách khoa xuân mai
1. Môn Tiếng Anh
Tải về tại đây:    

2. Tin học
Tải về tại đây:  
http://www.mediafire.com/folder/pp89i016pm8n1/HOC_VIEN_BACH_KHOA#dmd886z9yis2u

3. Tiếng Hoa
Tải về tại đây:  
http://www.mediafire.com/folder/pp89i016pm8n1/HOC_VIEN_BACH_KHOA#nrp25cj8afpkt

4. Tiếng Hàn
Tải về tại đây:  
http://www.mediafire.com/folder/pp89i016pm8n1/HOC_VIEN_BACH_KHOA#pfl601qf6kg9f
5. Tiếng Nhật
Tải về tại đây:  
http://www.mediafire.com/folder/pp89i016pm8n1/HOC_VIEN_BACH_KHOA#ds8i44q9bgbtf
6. Tài liệu khác
Tải về tại đây:  Comments