Thông tin‎ > ‎

Lịch Học

Buổi

Thứ

Thời Gian

Ca

Sáng

2 – 4 – 6 || 3 – 5 – 7

7:30 – 10:30

1

Chiều

2 – 4 – 6 || 3 – 5 – 7

2:00 – 5:00

2

Tối

2 – 4 – 6 || 3 – 5 – 7

5:30 – 8:30

3

Học viên có thể linh hoạt chuyển qua các ca khác nhau để học bù, đảm bảo 3 buối/1 tuần. Các lớp học cùng tiến độ, cùng chương trình, trong cùng 1 ngày thì bài học trùng nhau: Bài buổi Sáng = Bài buổi Chiều = Bài Buổi Tối

Bài Thứ 2 = Bài Thứ 3

Bài Thứ 4 = Bài Thứ 5

Bài Thứ 6 = Bài Thứ 7

Comments