Huấn luyện an toàn cán bộ qlý


Chương trình khung huấn luyện nhóm 1

Training frame program of group 1

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

System of policies, laws on occupational safety and sanitation

Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Overview of system of legal normative documents on occupational safety and sanitation

Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

System of technical regulations and standards on occupational safety and sanitation

Huấn luyện an toàn nhóm 1

Huấn luyện an toàn nhóm 2

Huấn luyện an toàn nhóm 3

Huấn luyện an toàn nhóm 4

Huấn luyện an toàn nhóm 5

Huấn luyện an toàn nhóm 6

Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu ngh

Specific regulations of state management bodies on occupational safety and sanitation when newly building, expanding or renovating the works and establishments for production, use, storage and inspection of machine, equipment, materials and substances wit

Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động

Techniques of occupational safety and sanitation

Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Organizing the apparatus, managing and realizing the regulations on occupational safety and sanitation at the establishments; defining responsibility and assigning power of occupational safety and sanitation.

Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.

Basic knowledge about dangerous and harmful factors and preventive measures.

Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

Method for improvement of working conditions.

Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Safety culture in production and business

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

Testing at the end of training course