An toàn lao động - VSLĐ


Chương trình khung huấn luyện nhóm 4

Training frame program of group 4

Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

Basic knowledge about occupational safety and sanitation

Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

Basic knowledge about harmful and dangerous factors at workplace

Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

Method for improvement of working conditions.

Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Safety culture in production and business

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

Rights and obligations of employers, employees; policies and regulations on occupational safety and sanitation for employees; functions and duties of safety network and sanitation employees.

Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Rules and signboard of occupational safety and sanitation and use of safety equipment, personal protective equipment; techniques and skills of first aid of occupational accidents and prevention occupational diseases.

Nội dung huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc

Content of direct training at workplace

Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc.

Recognizing harmful and dangerous factors, rules and signboards at workplace

Thực hành quy trình làm việc an toàn; quy trình xử lý sự cố liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao; quy trình thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp.

Practice of safe working procedures; incident settlement procedures related to the duties and assigned work and exit procedures in cases of emergency.

Thực hành các phương pháp sơ cứu đơn giản.

Practice of simple first aid methods

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

Testing at the end of training course

Comments