Quy định báo ăn học sinh Khai thác Hầm Lò

Các bạn học sinh  sau khi đã nhập học
 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KS VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  NGHỀ MỎ HỒNG CẨM - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĂN CHO HỌC SINH NGHỀ

KHAI THÁC HẦM LÒ, XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ VÀ CƠ ĐIỆN HẦM LÒ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 577 /QĐ-ĐT ngày 26 tháng 02 năm 2010)

 

         Thực hiện công văn số 7422/TKV-KH ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam về việc hướng dẫn đơn giá đào tạo nghề khai thác hầm lò và khoáng sản.

         Để thống nhất thực hiện việc tổ chức ăn, ở cho học sinh theo đúng quy định của Tập đoàn TKV. Hiệu trưởng quy định một số nội dung cụ thể như sau:

        * Đối tượng áp dụng: học sinh học nghề Khai thác hầm lò, Xây dựng mỏ hầm lò, Cơ điện mỏ hầm lò trong thời gian thực học tại trường và được doanh nghiệp trả kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành của Tập đoàn TKV.

I/ QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ:

1. Phòng tuyển sinh 1:

          Là đơn vị thường trực, theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức ăn, ở  cho học sinh và thủ tục đối chiếu số lượng học sinh, thanh, quyết toán chi phí đào tạo với các doanh nghiệp theo tiến độ hàng quý theo đúng quy định của Tập đoàn TKV  tại công văn số 7422/TKV-KH ngày 03/12/2009; và thực hiện một số nhiệm vụ:

- Hoàn thiện các thủ tục học nghề (gồm hợp đồng học nghề và cam kết học nghề) của học sinh chuyển các doanh nghiệp theo đúng quy định.

- Căn cứ vào quyết định tiếp nhận, mở lớp và danh sách học sinh thuộc diện được ăn, ở tại nhà trường để đặt in phiếu báo ăn tại Trung tâm in ấn Nhà trường.

- Cấp phiếu báo ăn của học sinh cho Phòng đào tạo giáo dục Phân hiệu, trung tâm (mẫu biểu 1).

- Thông báo triển khai việc tổ chức cho học sinh ăn chậm nhất là 07 ngày kể từ ngày giảng dạy chính thức theo tiến độ.

          2. Phòng đào tạo nhà trường:

- Quản lý, giáo dục học sinh sinh viên nội trú theo đúng Quy định về công tác học sinh, sinh viên hiện hành của Nhà trường.

- Thực hiện tổng hợp và theo dõi việc tăng giảm học sinh toàn trường theo tuần.

- Đối chiếu danh sách học sinh với Phòng tuyển sinh 1 vào ngày 27 hàng tháng (nếu vào ngày nghỉ được thực hiện vào ngày 25 hoặc 26 hàng tháng).

- Tổng hợp các kiến nghị, đề suất của các phân hiệu, trung tâm liên quan đến công tác phục vụ ăn của học sinh báo cáo trình Hiệu trưởng.

3. Các phân hiệu, trung tâm:

Chỉ đạo các đơn vị tại phân hiệu, trung tâm tổ chức thực hiện phục vụ học sinh đảm bảo đúng quy định của Tập đoàn TKV và Nhà trường:

- Phối hợp với Phòng tuyển sinh 1 để hướng dẫn học sinh hoàn thiện thủ tục học nghề theo đúng quy định.

- Quản lý, giáo dục học sinh theo hợp đồng đào tạo với các doanh nghiệp đảm bảo về số lượng và chất lượng đào tạo.

- Tổ chức duyệt giá và đối tác cung ứng thực phẩm cho nhà ăn theo ủy quyền của Hiệu trưởng

- Tổ chức các tổ kiểm nhập thực phẩm, giám sát việc chế biến thức ăn và phục vụ ăn tại nhà ăn (thành phần là Phòng ĐTGD, khoa nghề, Đoàn thanh niên).

4. Phòng Đào tạo giáo dục phân hiệu, trung tâm:

- Tăng cường công tác kiểm tra nề nếp giảng dạy của giáo viên trên lớp, hàng tuần đối chiếu với sổ theo dõi báo ăn hàng ngày của lớp trưởng để có cơ sở đánh giá phân loại giáo viên hàng tháng.

- Tổng hợp đơn xin ở ngoại trú của học sinh tại phân hiệu, trung tâm gửi Phòng Đào tạo để trình Hiệu trưởng duyệt.

- Hàng tháng kiểm tra, đối chiếu danh sách học sinh tại phiếu báo ăn với danh sách học sinh thực học, gạch bỏ khỏi phiếu báo ăn những học sinh đã có quyết định: thôi học, xóa tên, kỷ luật buộc thôi học; tất cả các trường hợp trên đều được ghi rõ số quyết định, ngày tháng năm ban hành quyết định tại cột ghi chú. Trường hợp học sinh báo đảo nhiệm phải ghi rõ ngày, tháng đã báo đảo nhiệm.

- Cấp phiếu báo ăn cho các Khoa nghề, cấp danh sách học sinh thực học cho các Ban QLKTX & DVĐS và thông báo số lượng học sinh thay đổi vào ngày 30 hàng tháng (nếu vào ngày nghỉ được thực hiện vào trước một ngày). Đối với đơn vị đào tạo chưa có Phòng đào tạo giáo dục, nhiệm vụ này do Phòng Tổng hợp trực tiếp thực hiện.

- Hàng tuần, tổng hợp số lượng học sinh báo ăn từ các Khoa nghề;

- Gửi kết quả báo ăn trong tháng bằng văn bản vào ngày thứ năm của tuần cuối tháng về Phòng Đào tạo (mẫu biểu 4)

- Đối chiếu danh sách học sinh với Phòng Đào tạo vào ngày 26 hàng tháng (nếu vào ngày nghỉ được thực hiện trước 01 ngày)

5. Các khoa nghề

- Phối hợp với Phòng tuyển sinh 1 hướng dẫn học sinh hoàn thiện thủ tục học nghề bao gồm: hợp đồng học nghề, cam kết học nghề và cam kết ở ký túc xá theo đúng quy định.

- Theo dõi, quản lý giáo dục học sinh theo hợp đồng đào tạo với các doanh nghiệp đảm bảo về số lượng và chất lượng đào tạo.

- Ngày 30 hàng tháng nhận phiếu báo ăn của tháng kế tiếp tại Phòng đào tạo giáo dục hoặc Phòng tổng hợp phân hiệu, trung tâm để thực hiện thủ tục báo ăn cho học sinh theo đúng quy định.

- Báo cáo số lượng học sinh, diễn biến tăng, giảm học sinh gửi phòng Đào tạo giáo dục phân hiệu vào 15 giờ chiều thứ năm hàng tuần.

- Thực hiện nhiệm vụ báo ăn được ghi tại ý 1 mục II của Quy định này.

- Tổng hợp số lượng học sinh các lớp của khoa được báo ăn trong tuần trước gửi về phòng Đào tạo giáo dục Phân hiệu, trung tâm vào 16h00 chiều thứ hai hàng tuần (biểu mẫu 3)

- Hàng ngày, cử mỗi lớp đại diện một học sinh để giám sát số lượng, chế biến, chia suất ăn, đảm bảo đúng định lượng, tiêu chuẩn ăn của học sinh (lớp học chiều thực hiện sáng, lớp học sáng thực hiện chiều).

6. Giáo viên chủ nhiệm các lớp:

- Hàng tuần, vào 14h00 ngày thứ 5 báo cáo Trưởng khoa số học sinh của lớp gồm: tổng số học sinh theo biên chế của lớp, số học sinh đã báo đảo nhiệm, đã có quyết định xóa tên, cho thôi học hoặc bị thi hành kỷ luật buộc thôi học.

- Trên cơ sở phiếu báo ăn đã được Phòng ĐTGD phân hiệu gửi đến các lớp để thực hiện việc báo ăn, hàng tháng giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm rà soát và ghi vào cột ghi chú những học sinh tăng, giảm có phát sinh trong tháng.

7. Ban Quản lý ký túc xá & DVĐS tại các Phân hiệu/ Trung tâm:

-  Hoàn thiện và lưu trữ thủ tục học sinh ở ký túc xá (hợp đồng ở nội trú) theo từng lớp, từng doanh nghiệp.

- Tổ chức cho học sinh ở ký túc xá tập thể dục buổi sáng và điểm danh, báo ăn sáng (yêu cầu lập sổ theo dõi).

- Theo dõi, quản lý học sinh ở ký túc xá theo từng lớp và chịu trách nhiệm báo ăn cho học sinh vào những ngày học sinh không học hoặc báo ăn bữa trưa cho các lớp học chiều (yêu cầu lập sổ theo dõi).

- Phối hợp với Trạm y tế nhà trường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi nhà ăn xuất kho phục vụ việc nấu ăn và được hai bên ký xác nhận hàng ngày.

- Phục vụ nấu ăn cho học sinh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, theo đúng phiếu báo ăn hàng ngày; cấp vé ăn cho cán bộ lớp theo phiếu báo ăn đã được giáo viên đứng lớp xác nhận. (vé ăn do nhà trường cấp)

- Lên thực đơn theo tuần từ 16h00 ngày thứ bẩy tuần trước và được dán công khai tại bảng tài chính công khai của nhà ăn Phân hiệu, trung tâm (biểu mẫu 5).

- Nhà ăn viết bảng tài chính công khai (sáng, trưa, chiều) và đặt hòm thư góp ý về thái độ phục vụ của nhân viên, chất lượng chế biến và định lượng bữa ăn.

Thực hiện đầy đủ các nội dung công việc trong hệ thống tài liệu ISO 9001:2000 của đơn vị đã được Nhà trường phê duyệt và ban hành.

8. Phòng Kế toán tài chính, Kiểm toán nội bộ

Phòng Kế toán tài chính và Kiểm toán nội bộ: hướng dẫn các Ban QLKTX &DVĐS lập các loại biểu mẫu, sổ sách liên quan đến các thủ tục tài chính.

II/  QUI ĐỊNH THỦ TỤC BÁO ĂN CHO HỌC SINH:

Giáo viên trực tiếp giảng dạy hoặc nhân viên trực ca ký túc xá xác nhận và báo ăn cho học sinh; Đồng thời ký xác nhận vào sổ theo dõi số lượng bữa ăn hàng ngày của lớp (mẫu biểu 2) và phải chịu trách nhiệm về số suất ăn đã báo.

Học sinh có mặt học tập tại lớp hoặc bị ốm đang nghỉ tại KTX (có giấy xác nhận của Y tế) được báo ăn. Học sinh có thể xin cắt cơm nếu không ăn tại nhà ăn.

Sau khi Giáo viên hoặc nhân viên trực ca ký túc xá ký phiếu báo ăn, đại diện cán sự lớp mang đến kế toán nhà ăn để báo ăn cho học sinh đúng giờ quy định, nhận vé và cấp vé ăn đến từng học sinh; học sinh ở ngoại trú chỉ được báo ăn một bữa chính trong ngày.

Nhân viên thống kê, kế toán nhà ăn thuộc các Ban Quản lý KTX & DVĐS có trách nhiệm kiểm tra các phiếu báo ăn, phiếu báo ăn phải ghi đúng các cột, mục theo qui định, không được tẩy xóa, có đầy đủ chữ ký ghi rõ họ tên người ký, phiếu báo ăn phải ghi rõ lớp học buổi sáng, buổi chiều hoặc học ca sáng hay ca chiều mới nhận phiếu báo ăn và cấp vé ăn cho học sinh.

1. Báo ăn các bữa chính trong các ngày hành chính

1.1. Đối với các lớp học 1 buổi

- Lớp học sáng: giáo viên dạy tiết 1 báo ăn bữa trưa cho học sinh; Giáo viên dạy tiết cuối báo ăn bữa chiều cho học sinh.

- Lớp học chiều: bữa trưa do giáo viên dạy tiết cuối ngày hôm trước báo ăn; Giáo viên dạy tiết 1 báo ăn bữa chiều cho học sinh.

1.2. Đối với các lớp học chia theo ca/nhóm

- Trên cơ sở danh sách báo ăn của lớp do Phòng đào tạo GDHS cấp, giáo viên chủ nhiệm phải lập danh sách học sinh học theo từng ca/nhóm (ghi rõ thời gian học của từng ca/nhóm).

- Việc báo ăn được qui định như mục 1.1.

2. Báo ăn các bữa sáng, ngày nghỉ trong tiến độ

2.1. Báo ăn các bữa sáng trong ngày hành chính

Nhân viên trực ca tại ký túc xá kết hợp với ban cán sự lớp và đội thanh niên tự quản điểm danh số học sinh thực tế đi tập thể dục buổi sáng để báo ăn sáng.

2.2. Báo ăn vào ngày nghỉ trong tiến độ

Các ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tuần dự phòng, kiểm tra kết thúc môn học theo tiến độ của nhà trường do nhân viên trực ca tại ký túc xá báo ăn trên cơ sở điểm danh số học sinh ở nội trú và báo cáo của ban cán sự các lớp về số học sinh ngoại trú đăng ký ăn vào những ngày được nghỉ (học sinh ngoại trú phải báo với ban cán sự lớp nếu có nhu cầu ăn trước 01 ngày).

Học sinh nếu có công việc cần ra khỏi ký túc xá nhưng vẫn có nhu cầu ăn tại nhà ăn phải xin phép nhân viên trực ca tại ký túc xá.

2.3. Báo ăn vào ngày học sinh lao động theo tiến độ

Do người được phân công phụ trách học sinh lao động báo ăn và ký xác nhận.

2.4. Những ngày học sinh thực tập sản xuất, ôn và thi tốt nghiệp: không được hưởng chế độ ăn.

III/ THỦ TỤC TẠM ỨNG, THANH TOÁN VÀ MỘT SỐ QUI ĐỊNH KHÁC

1. Thủ tục tạm ứng và thanh toán tiền để dùng cho việc nấu ăn phục vụ học sinh được thực hiện 1 tuần/1 lần. Thủ tục thanh toán gồm:

+ Giấy đề nghị thanh toán

+ Bảng kê tổng hợp số lượng học sinh ăn hàng tuần (theo từng lớp), có xác nhận của kế toán Phân hiệu

+ Phiếu báo ăn hàng ngày

+ Thực đơn hàng ngày (theo từng bữa)

+ Các hoá đơn tài chính liên quan theo quy định hiện hành.

+ Bảng tổng hợp thanh toán tiền thực phẩm phục vụ ăn của học sinh

+ Biên bản duyệt giá lương thực, thực phẩm

+ Bảng kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn, giấy biên nhận (nếu có)

1.1. Kế toán phân hiệu, trung tâm:

- Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận số học sinh thực học, số học sinh thuộc đối tượng được quyết toán tiền ăn và gửi đến Phòng kế toán tài chính nhà trường chậm nhất sau hai ngày kể từ ngày nhận chứng từ của Ban QLKTX & DVĐS.

1.2. Phòng Kế toán tài chính nhà trường: làm thủ tục thanh toán gửi về Phân hiệu chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày nhận được chứng từ thanh toán hợp lệ, đã có xác nhận của Kế toán phân hiệu.

* Thủ tục thanh toán phải đảm bảo các nguyên tắc trên và đến ngày 15 hàng tháng phải thanh, quyết toán xong tiền ăn của tháng trước.

2. Tổ chức cung ứng thực phẩm:

Để đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm yêu cầu các Ban QLKTX & DVĐS tìm đối tác để cung ứng thực phẩm cho nhà ăn và hợp đồng cung ứng thực phẩm trình phân hiệu ký (Mẫu hợp đồng do Phòng Kế hoạch nhà trường cấp).

IV/ THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

1. Xử lý vi phạm

1.1. Giáo viên chủ nhiệm các lớp nếu quá 14h00 thứ 5 hàng tuần không báo cáo với trưởng khoa nghề về diễn biến tăng giảm quân số của lớp; không ghi cụ thể các trường hợp học sinh tăng, giảm trong tháng vào phiếu báo ăn của lớp. Hàng tuần không ký xác nhận vào sổ theo dõi báo ăn về kết quả báo ăn của lớp, thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hạ từ 1 đến 2 loại phân loại lao động trong tháng và tháng đó không xếp loại giáo viên chủ nhiệm lớp.

1.2. Trưởng các khoa nghề có các lớp  học sinh thuộc diện được báo ăn, Trưởng các phòng Đào tạo GDHS phân hiệu, trung tâm không báo cáo đúng qui định về diễn biến tăng giảm quân số học sinh; hoặc quá 16h00 ngày thứ hai hàng tuần chưa tổng hợp số lượng học sinh ăn tuần trước để gửi Phòng đào tạo GDHS phân hiệu, trung tâm; tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hạ từ 1 đến 2 loại phân loại lao động tháng.

1.3 Trưởng Phòng tuyển sinh 1: Sau 07 ngày kể từ ngày giảng dạy chính thức theo tiến độ chưa thực hiện việc đặt in để cấp phiếu báo ăn chuyển đến phòng Đào tạo GDHS phân hiệu, trung tâm  hoặc chưa thông báo tới các phân hiệu, trung tâm để tổ chức cho học sinh ăn theo đúng quy định, tùy theo mức độ vi phạm  sẽ bị xử lý hạ từ 1 đến 2 loại phân loại lao động tháng.

1.4. Trưởng phòng Đào tạo Nhà trường: không đối chiếu với phòng Tuyển sinh về diễn biến tăng giảm học sinh theo qui định, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hạ từ 1 đến 2 loại phân loại lao động tháng.

1.5. Trưởng phòng Đào tạo giáo dục học sinh Phân hiệu, trung tâm: đến ngày cuối cùng của tháng trước không gửi phiếu báo ăn tháng kế tiếp cho các khoa nghề hoặc không thực hiện việc kiểm tra, rà soát danh sách học sinh tại phiếu báo ăn, còn để xảy ra  các tình trạng nhầm lẫn trong việc báo ăn; hoặc nộp muộn báo cáo tổng hợp quả báo ăn của Phân hiệu, trung tâm về Phòng Đào tạo; tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hạ từ 1 đến 2 loại phân loại lao động tháng.

1.6. Trưởng các Phân hiệu, trung tâm tổ chức, chỉ đạo việc báo ăn sai so với quy định của nhà trường, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hạ từ 1 đến 2 loại phân loại lao động tháng; bồi thường số tiền ăn do chỉ đạo cấp dưới thực hiện sai qui định; nếu nghiêm trọng phải xử lý theo luật công chức.

1.7. Trưởng các Ban QLKTX và DVĐS: không thực hiện đúng chế độ tạm ứng và thanh quyết toán theo  qui định; hoặc không thực hiện việc công khai tài  hàng ngày, công khai thực đơn hàng tuần; tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hạ từ 1 đến 2 loại phân loại lao động tháng.

1.8. Kế toán Phân hiệu, trung tâm; Trưởng phòng Kế toán tài chính không thực hiện đúng qui định tạm ứng và thanh toán, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hạ từ 1 đến 2 loại phân loại lao động tháng.

1.9. Giáo viên giảng dạy báo ăn cho học sinh sai với qui định tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hạ từ 1 đến 2 loại phân loại lao động tháng và phải bồi thường 100% số suất ăn đã báo sai qui định.

1.10. Nhân viên trực ca ký túc xá được giao trách nhiệm báo ăn cho học sinh phải thực hiện đúng qui định về báo ăn. Nếu sai phạm, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý hạ từ 1 đến 2 loại phân loại lao động tháng. Nếu báo ăn vượt sai quy định phải bồi thường toàn bộ số suất ăn đã báo vượt.

1.11. Nhân viên thống kê, kế toán nhà ăn nếu thực hiện sai qui định về về việc nhận phiếu báo ăn, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hạ từ 1 đến 2 loại phân loại lao động tháng và phải bồi thường thiệt hại.

2. Tổ chức thực hiện

- Các phân hiệu, trung tâm tổ chức quán triệt cho CBCNV, giáo viên có liên quan và những học sinh thuộc diện được báo ăn biết rõ qui định này để tổ chức thực hiện.

- Các phân hiệu, trung tâm tổ chức kiểm tra số học sinh được báo ăn của các lớp ít nhất mỗi tháng 02 lần/1 lớp. Trong đó có một lần vào thứ 7 hoặc chủ nhật (có biên bản minh chứng cụ thể) để kịp thời xử lý các cá nhân có hành vi vi phạm.

- Trong quá trình thực hiện qui định này, nếu có gì cần bổ sung sửa đổi, các đơn vị làm văn bản báo cáo Hiệu trưởng (thông qua phòng Đào tạo) để báo cáo trình Hiệu trưởng bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

 

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                             

 

                                                                             Ths. Nguyễn Quốc Tuấn

Các biểu mẫu kèm theo tệp dưới đây:

 

ċ
CÁCMẪUBÁOĂN(NEW).xls
(62k)
Phạm Việt Triều,
03:07, 2 thg 3, 2010
Comments