Lý luận về nhà nước và pháp luậtLỜI TÁC GIẢ

 

“Lý luận nhà nước và pháp luật” là môn học tiên quyết trong chương trình đào tạo cử nhân luật ở tất cả các đơn vị đào tạo luật trong cả nước. Đây là môn cơ sở ngành làm nền cho tất cả những môn học pháp luật về sau, nhưng lại chứa đựng nhiều nội dung lý thuyết và mang tính trừu tượng. Vì vậy, học viên có thể gặp một số khó khăn nhất định khi tiếp cận với môn học, đặc biệt là đối với những học viên chưa từng nghiên cứu các nội dung về luật hoặc chưa công tác trong lĩnh vực pháp luật. Cuốn “Lý luận nhà nước và pháp luật” này mong muốn giúp người học chuyên luật tiếp cận và nghiên cứu môn học thông qua những nội dung khoa học rất cơ bản, gắn kết với những sự kiện lịch sử và những ví dụ minh họa.

 

Với mong muốn giảm tải tính trừu tượng và phức tạp của môn học “Lý luận nhà nước và pháp luật” mà vẫn bảo đảm được các nội dung cơ bản nhất của môn học, trên cơ sở kế thừa những nghiên cứu trước đây, tác giả quyết định chọn cách thức trình bày các nội dung dưới hình thức ngắn gọn, súc tích và dễ tiếp cận. Mặt khác, tác giả cũng chú ý cập nhật những kiến thức đương đại của khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật, cũng như những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay có ảnh hưởng đến cách nhìn nhận và đánh giá hai hiện tượng này.

 

Để biên soạn quyển sách này, tác giả đã tham khảo nhiều quan điểm của các nhà khoa học luật từ các giáo trình, sách chuyên khảo của môn học như: Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật của Trường Đại học Luật Hà Nội, Lý luận nhà nước và pháp luật của GS.TS. Phạm Hồng Thái, Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật do PGS. TS. Nguyễn Cửu Việt chủ biên, Những nội dung căn bản của môn học Lý luận nhà nước và pháp luật do PGS.TS. Nguyễn Thị Hồi chủ biên… Bên cạnh đó, các công trình nghiên cứu về lịch sử cũng hỗ trợ cho tác giả trong việc phân tích sự hình thành và phát triển của nhà nước và pháp luật gắn với các mốc phát triển của lịch sử, như: Lịch sử văn minh thế giới do GS. Vũ Dương Ninh chủ biên, Phác Thảo Lịch sử thế giới của TS. Cao Văn Liên, Việt Nam biên niên sử của Đặng Duy Phúc…

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song trong quá trình biên soạn chắc chắn có những nội dung có thể chưa làm hài lòng tất cả người đọc. Vì vậy, tác giả rất mong nhận được những đóng góp, phản hồi để nội dung và hình thức được hoàn thiện hơn cho những lần tái bản sau, phục vụ cho tốt hơn cho người đọc gần xa.

Tháng 3 năm 2011

TS. PHAN TRUNG HIỀN

Khoa Luật – Trường Đại học Cần Thơ

phantrunghien2004@yahoo.co.uk

www.phantrunghien.tk

 


ĉ
Tuấn Kiệt Nguyễn,
09:49, 25 thg 4, 2011
ą
Tuấn Kiệt Nguyễn,
09:46, 25 thg 4, 2011
Comments