Bài giảng‎ > ‎

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

Tin học ứng dụng trong kinh tế và quản trị kinh doanh là một bộ phận của tin học quản lý nhằm ứng dụng các phương pháp quản lý thông tin của tin học trong quản lý kinh tế nói chung và trong các loại hình doanh nghiệp nói riêng.

Đối tượng nghiên cứu của tin học ứng dụng trong kinh tế và QTKD là toàn bộ dữ liệu nghiên cứu, các hàm, các lệnh, công thức tính, các kỹ thuật đồ họa, cơ sở dữ liệu, các kỹ thuật tổng hợp phân tích, xây dựng mô hình kinh tế, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh làm căn cứ đề ra các quyết định lựa chọn tối ưu.

Phạm vi nghiên cứu của môn học

- Nghiên cứu ứng dụng tổng hợp, xử lý, phân tích dữ liệu về các lĩnh vực kinh tế, kế hoạch, kế toán quản trị, tài chính, QTKD, dự án đầu tư, ngân hàng, thống kê, kinh tế lượng,...

Công cụ phân tích:

- Phần mềm SPSS, Eviews, STATA: chuyên dùng cho nghiên cứu thống kê kinh tế xã hội

- Phần mềm MS Excel là một bảng tính điện tử hiện rất phổ biến và dễ học với hàng loạt các nhóm hàm thông dụng, hàm tài chính, thống kê, giải được các thuật toán tối ưu,...và nhiều tính năng ưu việt khác như vẽ đồ thị, xuất dữ liệu ra nhiều dạng khác nhau phục vụ cho các ứng dụng khác,...

Nội dung môn học này giới hạn cho việc giải quyết các bài toán thực tế trong kinh tế và QTKD dựa trên các hàm thống kê-  tài chính và các thuật toán tối ưu hóa đã được tích hợp trên MS Excel.


Ċ
Truc Minh,
18:29, 29 thg 8, 2011
Ċ
Truc Minh,
09:18, 18 thg 11, 2011
Ċ
Truc Minh,
20:00, 6 thg 11, 2011
Ċ
Truc Minh,
19:15, 9 thg 9, 2011
Ċ
Truc Minh,
02:38, 6 thg 10, 2011
Ċ
Truc Minh,
08:24, 18 thg 11, 2011
Ċ
Truc Minh,
05:59, 25 thg 11, 2011
Comments