กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร    เริ่มเข้ามามีบทบาทในโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2526   โดยการฝึกของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่ 22   และได้บรรจุเป็นกิจกรรมเครื่องแบบในหลักสูตรของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมื่อปีการศึกษา 2558 การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  สถานศึกษาวิชาทหาร  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชได้รับความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่ 22