กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร เริ่มเข้ามามีบทบาทในโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ตั้งแต่ปีการศึกษา 2526 โดยการฝึกของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 22 และได้บรรจุเป็นกิจกรรมเครื่องแบบในหลักสูตรของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมื่อปีการศึกษา 2558 การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร สถานศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชได้รับความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 22