Thánh Kinh

Word of the Day

 Do you not know? (1 Corinthians (6.3)

Do you not know that the gospel is "the power of God for ... salvation" (Romans 1:16?). Do you know that you were "washed ... sanctified ... and justified in the name of the Lord" (1 Corinthians 6:11)?  Do you not know that you really can "put away" your "old self" and "put on the new self," created to be like God (Ephesians 4:22, 24)?

"Thank you, Father, for revealing the gospel of power, of transformation, and of freedom. Empower me, Lord, to live in the fullness fo this gospel."(Twamus120911)1. Suy Niệm Lời Chúa hôm nay.

2. Lành nhận Lời Chúa.

3. Chia Sẻ Lời Chúa

4. Thánh Kinh là gi?

The Four Levels of Lectio

Lectio divina, the church’s most ancient way of reading Scripture, can be done both individually and in a group. Though not a rigid method, it traditionally involves four basic levels, or movements. In each one, the same Bible passage is read from a different angle. Here is how Pope Benedict describes the process in Verbum Domini (87):

1.       LECTIO, the first level, involves alert reading of the passage, with “a desire to understand its true content: what does the biblical text say in itself? Without this, there is always a risk that the text will become a pretext for never moving beyond our own ideas.”

2.       MEDITATIO, (meditation) prompts the question: What is this passage saying to us? “Here, each person, individually but also as a member of the community, must let himself or herself be moved and challenged.”

3.       ORATIO is the specific moment for prayer: “What do we say to the Lord in response to his word? Prayer, as petition, intercession, thanksgiving, and praise, is the primary way by which the word transforms us.”

4.       Finally, in CONTEMPLATIO (contemplation), “we take up, as a gift from God, his own way of seeing and judging reality, and ask ourselves: what conversion of mind, heart and life is the Lord asking of us?” The process is not concluded “until it arrives at action (action), which moves the believer to make his or her life a gift for others in charity.”

(The Word Among Us, Easter 2011 page 19)

 

 

Bốn bước lãnh nhận Lời Chúa


Lectio divina, cách Đ
c Kinh Thánh c xưa nht ca Giáo Hội, có th áp dụng cho cá nhân hay mt nhóm. Mc không phi là mt phương pháp cng nhc, theo truyn thng nó bao gồm bốn giai đoạn hay bước cơ bản. Trong mi bước, cùng mt đon trong Thánh Kinh được đc t mt góc đ khác nhau. Đc Giáo Hoàng Benedict đã mô t quá trình trong Verbum Domini (87)như sau:
1. Lectio
ọc lên), bước đu tiên, liên quan đến vic đc giới thiệu đon văn, vi mt mong mun đ hiu ni dung thc s ca nó: bn văn Thánh Kinh nói lên nhng gì? Nếu không có điu này, luôn luôn có mt nguy cơ rng  văn bn s không thể giúp chúng ta vượt ra ngoài nhng ý tưởng ca chúng ta. "
2. Meditatio (
Suy niệm) nhc nh câu hi: đon văn này nói vi chúng ta điều? " đây, mi người như một cá thể mà còn mt thành viên ca cng đng, phi đ cho bn thân mình được đánh động và thách thc."
3. Oratio là th
i đim c th đ cu nguyn: "Nhng gì chúng ta nói vi Chúa như trả li Chúa đã nói với mình? Những Lời Cu Nguyn, như  xin ơn, xin cầu bầu, t ơn, và chúc tng, là cách tốt nhất để Lời Chúa biến đi chúng ta. "
4. Cu
i cùng, trong Contemplatio (Chiêm nim), "chúng ta, đón nhận như mt món quà t Thiên Chúa, biết nhìn nhận và phán đoán thc tế như Chúa, rồi t hi: Chúa muốn chúng ta chuyn đi tâm trí, trái tim và cuc sng như thế nào?" Quá trình không ngừng lại ở đây  "cho đến khi nó đem đến hành đng: làm đời sống chúng ta trở thành một món quà cho những người khác trong các việc bác aí.”