Danh Sách Trợ Tá Miền Tây Nam

Joseph Chính Nguyễn Trưởng Ban TT MTN (714) 651-8515 Josnguyen@hotmail.com 
Philips Phước Nguyễn  Phó Ban Nghiên Huấn TT MTN (714) 204-6901 philip_n@sbcglobal.net 
Nguyễn Đức VinhPhó Ban Quản Trị TT MTN (714) 630-2729  snguyen55@att.net 
Xuân Nguyễn Thủ Quỹ TT MTN (7140 360-5136 springbanme@yahoo.com 
Nguyễn Đức Vinh
Thư Ký TT MTN
(714) 630-2729
snguyen55@att.net

  Lâm Nga  Hoàng Signal Hill An Phong LDRK MTN
Anna Hồ thị Bích  Huyền La Verne An Phong LDRK MTN
Têrêsa Phạm Trần Thị Hảo Fountain Valley Anê Thành ThLinh LDNS MTN
Thêrêsa  Hoàng Kim Anh   Anê Thành ThLinh LDNS MTN
Giuse Nguyễn Tom  Lộc Santa Ana Anê Thành ThLinh LDNS MTN
Margarita Nguyễn Thị Nguyệt Fountain Valley Anê Thành ThLinh LDNS MTN
Luca Thìn Phan Cẩm Nhung Santa Ana Anê Thành ThLinh LDNS MTN
Dominico Nguyễn Phi Sang   Anê Thành ThLinh LDNS MTN
Elizabeth Mai Bảo Trân Westminster Anê Thành ThLinh LDNS MTN
Maria Tuyết Fountain Valley Anê Thành ThLinh LDNS MTN
Giuse Nguyễn Văn Hân Riverside ÐM Hằng Cứu Giúp, RV LDSN MTN
Agatha Nguyễn Kim Cúc Westminster ĐM La Vang LDNS MTN
Maria Đinh Hằng Garden Grove ĐM La Vang LDNS MTN
Joseph Nguyễn Kevin Garden Grove ĐM La Vang LDNS MTN
Maria Phạm Thị Liên Garden Grove ĐM La Vang LDNS MTN
Giuse Bui Patrick Anaheim ĐM La Vang LDNS MTN
Têrêsa Trần Thị Tuyết   ĐM La Vang LDNS MTN
Mattha Nguyễn Thi Như Xuân Santa Ana ĐM La Vang LDNS MTN
  Đinh Kim  Anh Fullerton ĐMMTAnaheim LDNS MTN
  Đinh Thành  Chánh Fullerton ĐMMTAnaheim LDNS MTN
  Lê Phước  Điện Anaheim ĐMMTAnaheim LDNS MTN
  Lê Mỹ  Dung Anaheim ĐMMTAnaheim LDNS MTN
  Stephenson  Hạnh Anaheim ĐMMTAnaheim LDNS MTN
Boniface Bùi Phương  Jennifer   ĐMMTAnaheim LDNS MTN
Anna Nguyễn Thị Liên Anaheim ĐMMTAnaheim LDNS MTN
  Lã Văn   Nguyên Anaheim ĐMMTAnaheim LDNS MTN
  Lưu Thị  Nguyên Buena Park ĐMMTAnaheim LDNS MTN
  Đinh  Nhân Fullerton ĐMMTAnaheim LDNS MTN
  Nguyễn Ngọc  Nhơn Fullerton ĐMMTAnaheim LDNS MTN
Lucia Lê Thị Hồng  Nhung   ĐMMTAnaheim LDNS MTN
  Lê  Sơn Fullerton ĐMMTAnaheim LDNS MTN
  Nguyễn Quang Trung  Cypress ĐMMTAnaheim LDNS MTN
  Vũ Hoàng  Yến Anaheim ĐMMTAnaheim LDNS MTN
  Trần Bạch  Yến Anaheim ĐMMTAnaheim LDNS MTN
  Nguyễn Vỹ  Đức Phoenix Đôminicô Saviô DBL MTN
  Lý Văn  Hợp Phoenix Đôminicô Saviô DBL MTN
  Nguyễn Thị Lan Phoenix Đôminicô Saviô DBL MTN
  Nguyễn Văn  Luật Phoenix Đôminicô Saviô DBL MTN
  Mai Công Nghị Phoenix Đôminicô Saviô DBL MTN
Máthêu Đỗ  Oánh Mesa Đôminicô Saviô DBL MTN
    Tuy   Đôminicô Saviô DBL MTN
Antôn Võ Tấn  Glendale  Đôminicô Saviô DBL MTN
Maria Nguyễn Thị  VyVan Maricopa Đôminicô Saviô DBL MTN
Maria Nguyễn Mỹ  Lệ San Diego Đức Mẹ Thánh Tâm LDSD MTN
  Nguyễn Đức  Phi    Đức Mẹ Thánh Tâm LDSN MTN
Ana Phạm Thị  Soi San Diego Đức Mẹ Thánh Tâm LDSD MTN
  Trần Thị Điều Westminster Emmanuel Tustin LDNS MTN
Catarina Trần Thị  Điều Westminster Emmanuel Tustin LDNS MTN
Cecilia Vũ Phương  Dung   Emmanuel Tustin LDNS MTN
Phaolô Trần Thiện Hậu Irvine Emmanuel Tustin LDNS MTN
Phêrô Trần  Học Santa Ana Emmanuel Tustin LDNS MTN
Giuse  Phạm Ngọc Lễ Irvine Emmanuel Tustin LDNS MTN
  Phạm Trịnh  Tustin Emmanuel Tustin LDNS MTN
  Trần Thịnh  Minh Tustin Emmanuel Tustin LDNS MTN
  Nguyễn Văn  Nhuệ Irvine Emmanuel Tustin LDNS MTN
Phanxicô Trần Nguyên Steve Tustin Emmanuel Tustin LDNS MTN
  Huỳnh Thành  Danh Westminster Gioan Tiền Hô HB LDNS MTN
  Trần Ngọc  Diệp H.Beach Gioan Tiền Hô HB LDNS MTN
Maria  Trần Thị Duyên Huntington Beach Gioan Tiền Hô HB LDNS MTN
  Phạm  Hảo FValley Gioan Tiền Hô HB LDNS MTN
  Võ  Christina Hồng H.Beach Gioan Tiền Hô HB LDNS MTN
Phêrô Nguyễn Hùng Westminster Gioan Tiền Hô HB LDNS MTN
Maria Trần  Kim Thanh   Gioan Tiền Hô HB LDNS MTN
Giuse Trần Tấn Brian Liêm Westminster Gioan Tiền Hô HB LDNS MTN
Maria  Vũ Thùy Linh Westminster Gioan Tiền Hô HB LDNS MTN
  Vũ Thị Mầu H.Beach Gioan Tiền Hô HB LDNS MTN
  Phạm Thị  Mỹ Fvalley Gioan Tiền Hô HB LDNS MTN
Maria Quách Thị  Nhi Hbeach Gioan Tiền Hô HB LDNS MTN
Giuse Ngô Van Phúc H.Beach Gioan Tiền Hô HB LDNS MTN
  Vũ Minh  Phương Fvalley Gioan Tiền Hô HB LDNS MTN
Anna  Trần Thị Quí Westminster Gioan Tiền Hô HB LDNS MTN
Phanxicô  Trần Văn  Quyết Westminster Gioan Tiền Hô HB LDNS MTN
  Phạm Thanh  Tâm HBeach Gioan Tiền Hô HB LDNS MTN
  Ninh Quốc  Thắng Westminster Gioan Tiền Hô HB LDNS MTN
  Nguyễn Văn Thu H.Beach Gioan Tiền Hô HB LDNS MTN
Phanxicô Phạm Richard Tuấn HBeach Gioan Tiền Hô HB LDNS MTN
  Vũ Thị  Vẻ Westminster Gioan Tiền Hô HB LDNS MTN
  Maria Christine  H.Beach Gioan Tiền Hô HB LDNS MTN
Anna Linh-Dại Ngọc   Huong Duong TBiên LDNS MTN
  Tô Văn  Cáp Santa Ana Hướng Dương TBiên LDNS MTN
Maria Trần Thịnh Tâm Crystal Garden Grove Hướng Dương TBiên LDNS MTN
Maria Vũ Thị Đào Orange Hướng Dương TBiên LDNS MTN
  Dương Thị  Diệp Baldwin Park Hướng Dương TBiên LDNS MTN
  Nguyễn Văn  Đính Anaheim Hướng Dương TBiên LDNS MTN
   Vũ Kinh  Doanh Santa Ana Hướng Dương TBiên LDNS MTN
Giuse Nguyễn Đức Vinh   Hướng Dương TBiên LDNS MTN
  Trần Thị  Dương Costa Mesa Hướng Dương TBiên LDNS MTN
Têrêsa Hồ H?ng Santa Ana Hướng Dương TBiên LDNS MTN
Maria Trần Thị Hằng Ontario Hướng Dương TBiên LDNS MTN
Phanxicô Xaviê Nguyễn Tấn Hảo Anaheim Hướng Dương TBiên LDNS MTN
  Trần Văn  Hòa Orange Hướng Dương TBiên LDNS MTN
Giuse Hoàng Garden Grove Hướng Dương TBiên LDNS MTN
  Nguyễn Thị Thu  Hương   Hướng Dương TBiên LDNS MTN
Maria Nguyễn Thị Huyền Orange Hướng Dương TBiên LDNS MTN
Antôn Nguyễn Chí  Long GGrove Hướng Dương TBiên LDNS MTN
   Hà Kim  Luông Garden Grove Hướng Dương TBiên LDNS MTN
  Nguyễn Văn  Minh Culver City Hướng Dương TBiên LDNS MTN
M.Philômêna Trần Thị Mừng Garden Grove Hướng Dương TBiên LDNS MTN
Têrêsa Nguyễn Thị Mừng Garden Grove Hướng Dương TBiên LDNS MTN
  Nguyễn Văn  Mỹ Laguna Hills Hướng Dương TBiên LDNS MTN
Phaolô Đỗ Văn Nho Orange Hướng Dương TBiên LDNS MTN
Giuse Nguyễn Philip Phước Garden Grove Hướng Dương TBiên LDNS MTN
  Trần  Phương   Hướng Dương TBiên LDNS MTN
  Trần Văn  Tâm Los Angeles Hướng Dương TBiên LDNS MTN
Giuse Hồng Vũ Tuấn Garden Grove Hướng Dương TBiên LDNS MTN
Maria Nguyễn Thị Thanh  Uyên   Hướng Dương TBiên LDNS MTN
  Phạm Thị  Yến GGrove Hướng Dương TBiên LDNS MTN
John Paul Trần Johny   Kito Vua LDSD MTN
Giuse Phạm Công  Anh San Diego Kitô Vua LDSD MTN
Phêrô Đặng Ngọc Hải San Diego Kitô Vua LDSD MTN
Giuse Nguyễn Hùng Dũng San Diego  KitôVua LDSD MTN
  Trần  Nghĩa Los Angeles Kitô-Vua  LDRK MTN
  Thái Đồng  Tâm Los Angeles Kitô-Vua  LDRK MTN
Phêrô Trần Đức Bảng GGrove Kitô-Vua St Columban LDNS MTN
  Lại Văn (Kim) Ca GGrove Kitô-Vua St Columban LDNS MTN
Giuse Kỳ Văn Chu Westminster Kitô-Vua St Columban LDNS MTN
Micae Cao Xuân Hậu Westminster Kitô-Vua St Columban LDNS MTN
  Lương Thái (Búp Lê) Hồng GGrove Kitô-Vua St Columban LDNS MTN
Anna Triệu Thanh Hương Garden Grove Kitô-Vua St Columban LDNS MTN
Giuse  Chu văn Westminster Kitô-Vua St Columban LDNS MTN
  Trần Chi  Liên GGrove Kitô-Vua St Columban LDNS MTN
Antôn Nguyễn Văn Long Westminster Kitô-Vua St Columban LDNS MTN
  Đặng Tuyết Mai Garden Grove Kitô-Vua St Columban LDNS MTN
Phêrô Nguyễn Mầu   Kitô-Vua St Columban LDNS MTN
Giuse Trần Đức Minh Garden Grove Kitô-Vua St Columban LDNS MTN
Têrêsa Nguyễn Thị Kim Sa  Garden Grove Kitô-Vua St Columban LDNS MTN
  Trần Việt Vinh  Sơn GGrove Kitô-Vua St Columban LDNS MTN
  Nguyễn Thanh  Tâm MD GGrove Kitô-Vua St Columban LDNS MTN
Luis Võ Văn Thưởng Garden Grove Kitô-Vua St Columban LDNS MTN
  Trần Đức  (Lành) Tuấn GGrove Kitô-Vua St Columban LDNS MTN
  Đào  Tuế GGrove Kitô-Vua St Columban LDNS MTN
Anna Theresa Lê Anh Đào Northridge La Vang LDRK MTN
Thêrêsa Rita Nguyễn Mai Lệ  Huyền   La Vang LDRK MTN
Têrêsa Dương Thu  Lan Northridge La Vang LDRK MTN
Martha Nguyễn Linh Chatsworth La Vang LDRK MTN
Anna Ðào Thị Ngọc Loan Resedas La Vang LDRK MTN
  Trần Anh  Thiện   La Vang LDRK MTN
Phêrô Vũ Đức Thuận Reseda La Vang LDRK MTN
  Nguyễn  Tuấn   La Vang LDRK MTN
Phêrô Doãn Thanh Vĩnh Canoga Park  La Vang LDRK MTN
  Trịnh Văn  Bảy F Valley La Vang  LDRK MTN
  Phạm Phú  Can Reseda La Vang  LDRK MTN
  Nguyễn Mạnh  Hùng Reseda La Vang  LDRK MTN
  Trần Thanh  Hùng Reseda La Vang  LDRK MTN
  Nguyễn Văn  Quang RIP Reseda La Vang  LDRK MTN
  Huỳnh Ngọc  Thám Reseda La Vang  LDRK MTN
  Trịnh Đoàn Thu Thủy Winnetka La Vang  LDRK MTN
  Võ  Trấp Reseda La Vang  LDRK MTN
  Bùi Văn  Bạch El Toro Lê Bảo Tịnh SBack LDNS MTN
Gioan.B. Lê Trọng  Đức Irvine Lê Bảo Tịnh SBack LDNS MTN
  Nguyễn Hữu  Đức Lake Forest Lê Bảo Tịnh SBack LDNS MTN
  Lê Duy  Huân Trabuco Can. Lê Bảo Tịnh SBack LDNS MTN
  Phụng Văn  Hưởng Laguna Hill Lê Bảo Tịnh SBack LDNS MTN
Phaolô Cao Tiến  Kenneth   Lê Bảo Tịnh SBack LDNS MTN
Phêrô Hồng Phi  Khanh   Lê Bảo Tịnh SBack LDNS MTN
Martinô Nguyễn Viết  Lân   Lê Bảo Tịnh SBack LDNS MTN
Maria Goretti Lê Nguyễn  Thị Huệ   Lê Bảo Tịnh SBack LDNS MTN
  Trần Thanh  Tùng Lake Forest Lê Bảo Tịnh SBack LDNS MTN
Lazarô Nguyễn Thanh Giang  Carson Maria Nữ Vương LDRK MTN
Têrêsa Lê Ngân Lawndale Maria Nữ Vương LDRK MTN
  Trần Đức   Hùng Gardena Maria Nữ Vương LDRK MTN
Anna Hồng Mai Liên Gardena Maria Nữ Vương LDRK MTN
  Nguyễn Thị  Liên Gardena Maria Nữ Vương LDRK MTN
  Nguyễn Thị Kim- Oanh Hawthorne Maria Nữ Vương LDRK MTN
  Nguyễn Văn  Phước Hawthorne Maria Nữ Vương LDRK MTN
  Trần Thị  Vân Gardena Maria Nữ Vương LDRK MTN
Phêrô Nguyễn Xuân  Vinh Lawndale Maria Nữ Vương LDRK MTN
Maria Phạm Nguyễn  Nga Moreno Valley Mẹ Thiên Chúa LDRK MTN
  Trần Thịnh  Đại Riverside Mẹ Thiên Chúa, RV LDSN MTN
Vinh Son Nguyễn Duc Hanh   Mẹ Thiên Chúa, RV LDSN MTN
  Mai Mỹ  Duyên Moreno Valley Mẹ Thiên Chúa, RV LDSN MTN
  Nguyễn Thanh  Lâm Corona Mẹ Thiên Chúa, RV LDSN MTN
  Lê  Lợi Riverside Mẹ Thiên Chúa, RV LDSN MTN
  Tô Nguyệt  Thu Riverside Mẹ Thiên Chúa, RV LDSN MTN
  Lê Quang  Tích Riverside Mẹ Thiên Chúa, RV LDSN MTN
Phêrô Lê Văn  Tuyền Corona  Mẹ Thiên Chúa, RV LDSN MTN
  Nguyễn Văn  Viễn Corona Mẹ Thiên Chúa, RV LDSN MTN
Martin Vincent   Mẹ Thiên Chúa, RV LDSN MTN
  Nguyễn T.  Hồng Montclair Nữ Vương VN, Ontario LDSN MTN
Ana Trần Thị  Hương Ontario Nữ Vương VN, Ontario LDSN MTN
  Mai Đồng  Khánh Ontario Nữ Vương VN, Ontario LDSN MTN
Inê Hồng Thị Lợi Ontario Nữ Vương VN, Ontario LDSN MTN
Ða-Minh Nguyễn Văn  Minh Ontario Nữ Vương VN, Ontario LDSN MTN
Tôma Trương Phán Ontario Nữ Vương VN, Ontario LDSN MTN
  Dương Thị  Phú Ontario Nữ Vương VN, Ontario LDSN MTN
Phêrô Võ Công Thành Monclair Nữ Vương VN, Ontario LDSN MTN
  Nguyễn Văn  Trường Ontario Nữ Vương VN, Ontario LDSN MTN
Maria Hà Ngọc Yến Monclair Nữ Vương VN, Ontario LDSN MTN
  Nguyễn Văn  An Hbeach Phanxicô Xaviê CM LDNS MTN
Phêrô Ðỗ Văn  Bằng Huntington Beach Phanxicô Xaviê CM LDNS MTN
Tơma Mai Công  Chính Costa Mesa Phanxicô Xaviê CM LDNS MTN
Gioan Trần Quý Costa Mesa Phanxicô Xaviê CM LDNS MTN
Đaminh Vũ Ngọc  Bảo   Phaolô Ontario LDSN MTN
Anna Maria Phạm Xuân  Dung   Phaolô Ontario LDSN MTN
Đôminicô Lê Đức  Hiên   Phaolô Ontario LDSN MTN
Catarina Hồ Thị Lệ (Christine) Hồng   Phaolô Ontario LDSN MTN
Têrêsa Mai Thiên  Hương   Phaolô Ontario LDSN MTN
Maria Đặng  Vân   Phaolô Ontario LDSN MTN
  Cao Văn  Lành Paramount Phêrô Norwalk  LDRK MTN
  Nguyễn Khắc  Nghiêm Lakewood Phêrô Norwalk  LDRK MTN
  Phạm Thị  Sơn Norwalk Phêrô Norwalk  LDRK MTN
  Phạm Minh  Thanh Norwalk Phêrô Norwalk  LDRK MTN
  Nguyễn Hữu  Tuấn Paramount Phêrô Norwalk  LDRK MTN
  Nguyễn Anh  Tuấn Norwalk Phêrô Norwalk  LDRK MTN
  Le Khôi Riverside Rạng Đông, RV LDSD MTN
Maria Trần Khánh  Linh   Rạng Đông, RV LDSN MTN
Phêrô Lê Văn  Truyền   Rạng Đông, RV LDSN MTN
  Tạ Minh  Dương San Diego San Diego LDSD MTN
  Phạm  Hiên San Diego San Diego LDSD MTN
  Hồ Thị Tuyết  Hồng San Diego San Diego LDSD MTN
  Trần Thị  Liên San Diego San Diego LDSD MTN
  Nguyễn Thị Thanh  Mai San Diego San Diego LDSD MTN
  Đỗ Nguyễn Kim  Phước Spring Valley San Diego LDSD MTN
  Hoàng Hải  Sơn San Diego San Diego LDSD MTN
  Huỳnh Minh  Tâm San Diego San Diego LDSD MTN
  Hoàng Thủy  Tiên San Diego San Diego LDSD MTN
  Nguyễn Thị  Toàn San Diego San Diego LDSD MTN
Maria Hồng Quỳnh Vi San Diego San Diego LDSD MTN
Maria Teresa Đàm Thị Kim Anh Santa Ana St Barbara LDNS MTN
Giuse Nguyễn Ánh Fountain Valley St Barbara LDNS MTN
Giuse Nguyễn Quang  Cảnh   St Barbara LDNS MTN
  Vũ Văn  Côn GGrove St Barbara LDNS MTN
Giuse Nguyễn Mạnh Cường Westminster St Barbara LDNS MTN
Maria Teresa Diệp F. Valley St Barbara LDNS MTN
Maria Nguyễn Duyên   St Barbara LDNS MTN
Gioan Baotixita Trịnh Tuấn Hùng Orange St Barbara LDNS MTN
Phêrô Trần Văn  Hùng H. Beach St Barbara LDNS MTN
Gioan B. Nguyễn Bảo John Westminster St Barbara LDNS MTN
Maria Mai Thị Kim Khánh Westminster St Barbara LDNS MTN
Maria Nguyễn Thị Thanh Loan Garden Grove St Barbara LDNS MTN
Phêrô Nguyễn Văn  Nhân GGrove St Barbara LDNS MTN
Giuse Khưu Nhân Phong Westminster St Barbara LDNS MTN
  Nguyễn Văn  Sơn Santa Ana St Barbara LDNS MTN
Giuse Nguyễn Văn  Sỹ   St Barbara LDNS MTN
Phêrô Vũ Văn  Thành Santa Ana St Barbara LDNS MTN
Maria  Nguyễn  Thơ   St Barbara LDNS MTN
John the Baptist Nguyễn Q  Thuận   St Barbara LDNS MTN
Maria  Trần Thị Thanh Thủy Westminster St Barbara LDNS MTN
  Nguyễn Xuân  Tỉnh Santa Ana St Barbara LDNS MTN
Maria Ngô Thị Trinh   St Barbara LDNS MTN
Gioan B. Nguyễn Hồng  Vinh Westminster St Barbara LDNS MTN
  Bùi Thị Hồng  Ân Stanton St Polycarp LDNS MTN
Peter Nguyễn  Châu Corona St Polycarp LDNS MTN
Mary Bạch Linh Corona St Polycarp LDNS MTN
Maria Trần  Ngọc Cindy   St Polycarp LDNS MTN
  Đỗ  Phượng Stanton St Polycarp LDNS MTN
  Hồ Văn  Sinh Westminster St Polycarp LDNS MTN
  Lê Quang  Trường Stanton St Polycarp LDNS MTN
  Nguyễn Thị  Xuyến Stanton St Polycarp LDNS MTN
  Thái Thị  Liên Orange Têrêsa HĐ Orange LDNS MTN
Maria  Chinh Mai Santa Ana Têrêsa HĐ Orange LDNS MTN
Maria  Nguyễn Thúy Phượng Orange Têrêsa HĐ Orange LDNS MTN
Anna Maria Hồ Thị Lệ Tình Orange Têrêsa HĐ Orange LDNS MTN
  Hoàng Văn  Bộ Garden Grove Thăng Thiên Westm. LDNS MTN
Giuse Nguyễn Văn Chánh Garden Grove Thăng Thiên Westm. LDNS MTN
Giuse Nguyễn Văn  Chính Westminster Thăng Thiên Westm. LDNS MTN
  Phạm Quốc  Cường Fvalley Thăng Thiên Westm. LDNS MTN
Gioan.B. Đặng Minh  Đỏ Westminster Thăng Thiên Westm. LDNS MTN
  Trịnh Ngọc      Đoán GGrove Thăng Thiên Westm. LDNS MTN
  Đoàn Thị Công Dung Westminster Thăng Thiên Westm. LDNS MTN
  Phạm Văn  Đường Westminster Thăng Thiên Westm. LDNS MTN
Vincent Phạm Duy Westminster Thăng Thiên Westm. LDNS MTN
Maria Vũ Mỹ  Hằng Westminster Thăng Thiên Westm. LDNS MTN
Têrêsa Hà Mai  Hạnh Garden Grove Thăng Thiên Westm. LDNS MTN
Anna Theresa Nguyễn thị Huệ Westminster Thăng Thiên Westm. LDNS MTN
  Trịnh Tuyết (Lộc) Hưng Westminster Thăng Thiên Westm. LDNS MTN
  Trương Thị Mỹ  Lan Westminster Thăng Thiên Westm. LDNS MTN
  Vũ Ngọc (Hưng) Lộc Westminster Thăng Thiên Westm. LDNS MTN
Ana Lê Tuyết Mai Westminster Thăng Thiên Westm. LDNS MTN
  Lưu Nguyễn T. Mầu HBeach Thăng Thiên Westm. LDNS MTN
  Trần Phương  Nga Westminster Thăng Thiên Westm. LDNS MTN
  Huỳnh Thanh  Phương Westminster Thăng Thiên Westm. LDNS MTN
Giuse Nguyễn Van Son Westminster Thăng Thiên Westm. LDNS MTN
  Hoàng Văn  Tài Westminster Thăng Thiên Westm. LDNS MTN
M.Matta Nguyễn Phước Thông Westminster Thăng Thiên Westm. LDNS MTN
Giuse Ðinh Văn Tiên Westminster Thăng Thiên Westm. LDNS MTN
  Trần Ngọc Huyền  Trân Westminster Thăng Thiên Westm. LDNS MTN
Giacôbê Tạ Quang  GGrove Thăng Thiên Westm. LDNS MTN
  Nguyễn Ngọc  Tuyết Westminster Thăng Thiên Westm. LDNS MTN
  Trần Phương  Viên Westminster Thăng Thiên Westm. LDNS MTN
Phaolô Nguyễn  Davis San Diego Thánh Gia LDSD MTN
Giuse  Đào Quang Đỉnh San Diego Thánh Gia LDSD MTN
Giuse Trần Đình Phúc (Phillip) San Diego Thánh Gia LDSD MTN
Têrêxa Nguyễn Bạch  Yến San Diego Thánh Gia LDSD MTN
Agnes Truong Thị Quế Oxnard Thánh Gia Thất LDRK MTN
G. Baotixita Lê Tony Rường Oxnard Thánh Gia Thất LDRK MTN
Phêrô Trương Sáu Port Hueneume Thánh Gia Thất LDRK MTN
Anphongsô Phạm Tân Thousand Oaks Thánh Gia Thất LDRK MTN
Matta Phan Thị Thiên Oxnard Thánh Gia Thất LDRK MTN
Phaolô  Hồ Ngọc  Anh San Diego Thanh Linh LDSD MTN
  Nguyễn Bích  Lộc La Mesa Thanh Linh LDSD MTN
Jane Nghiêm Thị Yến  Nhi San Diego Thanh Linh LDSD MTN
Antôn Trần Gia  Phúc San Diego Thanh Linh LDSD MTN
Maria Đỗ Hoàng Ngọc Sương   Thanh Linh LDSD MTN
Maria Bùi Phương Thanh   Thanh Linh LDSD MTN
Giuse Nguyễn Văn  Tin San Diego Thanh Linh LDSD MTN
Giuse Lại Hùng  Cường San Diego  Thánh Linh LDSD MTN
Maria Lê  Hương San Diego Thánh Linh LDSD MTN
Maria  Nguyễn  Lee Hương La Mesa  Thánh Linh LDSD MTN
Maria Bùi  Mai San Diego Thánh Linh LDSD MTN
  Trần Thị Cảnh San Diego Thánh Tâm LDSD MTN
  Hoàng Văn  Phước San Diego Thánh Tâm LDSD MTN
  Nguyễn  Phương Van Nuys Thánh Tâm  LDRK MTN
  Hoàng  Cả F Valley Tôma Thiện, SB LDSN MTN
  Phạm Thị  Diệu Highland Tôma Thiện, SB LDSN MTN
  Ngô Văn  ( Lan) Đỗ Highland Tôma Thiện, SB LDSN MTN
  Phạm T. (Đỗ) Lan Highland Tôma Thiện, SB LDSN MTN
  Phạm Thị  Liên Highland Tôma Thiện, SB LDSN MTN
  Nguyễn Thị  Phúc San Bernadino Tôma Thiện, SB LDSN MTN
  Phạm Minh  Tân San Bernadino Tôma Thiện, SB LDSN MTN
  Đậu Thị Kim  Thoa Highland Tôma Thiện, SB LDSN MTN
  Nguyễn Thị Thái  Ân W.Covina W. Covina LDRK MTN
  Đoàn Thị  Hương La Puente W. Covina LDRK MTN
  Phạm Văn Quy Kim Tiến La Puent W. Covina LDRK MTN
  Nguyễn  Tấn  Tương Rosemead W. Covina LDRK MTN
  Phạm Văn Quý West Covina West Covina LDRK MTN
  Trần Tĩnh West Covina West Covina LDRK MTN
Augustinô Đỗ Quang Hoàng Spring Valley   LDSD MTN
  Trần Văn  Hoọc Burbank   LDRK MTN
  Phạm Hửu  Khâm Santa Ana   LDNS MTN
  Trần Thị  Tỉnh Hacienda Heights   LDRK MTN
  Nguyễn Hồng  Vân West Hills   LDRK MTN
Showing 4 items
NameTitlePhoneEmail
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
NameTitlePhoneEmail
Philips Phước Nguyễn  Phó Ban Nghiên Huấn TT MTN (714) 204-6901 philip_n@sbcglobal.net 
Nguyễn Đức Vinh Phó Ban Quản Trị TT MTN (714)   
Xuân Nguyễn Thư Ký TT MTN (7140 360-5136 springbanme@yahoo.com 
Linh Thùy Nguyễn Thủ Quỹ TT MTN (714) 548-6354  
Showing 4 items